Jegyzőkönyve az 1863-ik évi Sz. Jakab hó 1-ére Nagy-Szeben szabad királyi városába legfelsőbbleg egybehívott erdélyi országgyűlésnek, 1863. július 15. - 1864. október 29. (Nagyszeben 1864)

1863-1864 / 1. ülés

E s az 1863 ik évi Sz. Jakab hó 1 Jére Nagy-Szeben szabad királyi városába legfelsöbbleg egybehi- vott erdélyi országgyű­lésnek. Első ülés. Sz. Jakab hó 15-kén 1803. auf ben L 3uli 1863 in bic foniiţlirijc grctjiaM ^crmannftabt Mcríjtidjft ctníiernfcncn ftefienBürgb |d)cn Sanbtógek <£rftc 2lnt 15 = ten 3uli 186.3. dietei ardelene conchia- mate de inalliatnln Im­peratu pe 1. Iuliu 1863 inregésc’aliber’a cetate Sibiiu. / Siedinti’a antei’a. Timiit a in 15. Iuliu 1803. Ülés kezdete: x/t 12 órakor. Jelen van: 88 tag. I. Országgyűlési királyi biztos gróf Cremieville Folliot Lajos úr ö nagy­méltósága királyi fokormányszéki tanácsos Groisz Gusztáv ur kíséretében az ország­gyűlési teremben megjelenik. 25ie ©itjung beginnt % 12 lU)r. Slntuffenb ftitb 88 íDíitglicbcr. 1. ©eine Grjellen? bér főitigí. 2anbtag§= Gemmiffur, óperv Ludwig @raf Folliot de Cremieville, tritt in ^Begleitung beä főnig! @ubcrniafratf)eâ, ^jerrn ©uftac @roi§, in ben Sanbtagéfaal. Siedinti’a se incepe la % 12 óre. De facia au fosta 88 de membri. 1. Escelinti’a s’a domnulu comisariu régin pentru dieta Ludovicii comite Folliot de Cremieville intra in sal a die­tei insocitu de domnulu consiliariu guber- niale Gustavu Groisz. Az országgyűlés ö nagymél­tóságát mindhárom országos nyelven háromszoros „ Éljen \u- nel üdvözli. ií>aő ópausí bringt ©r. grellen? cin Dreifaches „ipod)“ ín beit brei > Canbeéfpradieu. — Cas'a primesce pe escelinti’a s’a cu o salutare de trei „sa tiaiésca“ repetita in tóté trele limbele tierei. 2. 0 nagy méltósága az országgyűlési királyi biztossá kineveztetését tartalmazó és f. 18G3 évi Sz. Jván hó 15-éröl 2903 udv. sz. alatt kiboseátott legfelsőbb ki­rályi leiratot királyi fokormányszéki ta­nácsos Groisz Gusztáv urnák átadja, azon felszólítással, bogy azt olvassa fel. Minek folytán a legfelsőbb királyi le­iratot kir. fokormányszéki tanácsos Groisz 2. ©eine Grellen? überreizt bem 0ubcr= nialratl) ©roifj baé 3íHerf)őcf)fte főn. fReífript uom 15. 3nni 1863 3. 2903-1863, betreffenb bte (Ernennung Seiner (ärgertenj gum főnig!. 2anbtag§=(5ommif[är unb forbert benfelben auf, ba» főnigí. Díejfrípt uorgutefen, írerauf £>err ©ubernialratf) ©rotfj baffetbe in beutjd)<r unb ungarifcŞer ©pradje ablieft unb fobann in romaiüjd)er ©prad;e burcf) benJperrnöubevniab 2. Escelinti’a s’a preda domnului con­siliariu guberniale Gustavu Groisz re- scriptulu imperatescu din 15. Iuniu 1863 Nro. 2903. despre denumirea escelintiei sale de comisariu regiu diétáié si lu pro­voca sa perléga rescriptulu regescu, in urm a cărei provocari domnulu consiliariu guberniale ’lu perlege in limb a germana si magiara, ear’ in cea romana se per­1

Next

/
Oldalképek
Tartalom