Evangélikus gimnázium és előkészítő tanfolyam, Orosháza, 1941

7 bizonyítvány kiállítási jogát, igy még nagyobb örömmel ünnepelheti az egyházközség és a politikai község Orosháza alapításának 200. év­fordulóját. Az Orosházi Gimnáziumbarátok Egyesülete. Orosháza társadalmának áldozatkész tagjaiból alakult egyesület már nyolc esztendeje áll anyagi és erkölcsi támogatásával a gimnáziu­mi gondolat mellett. Kezdetben az iskola bármilyen formában való meg­nyitásán munkálkodott, később az iskola felszerelésének gyarapítása volt a legfőbb cél, újabban a kitűnő tanulók ösztönző jutalmazása egyik feladatköre. Mindvégig s még ma is a gimnázium teljes kifejlődésé­nek minden eszközzel való támogatása a legfőbb feladat. Az egyesület elnöke dr. Kovássy Albert kormányfőtanácsos, ügy­véd. Főtitkár: Péterfia Zoltán gimn. tanár, titkárok: Török István és Enessey László gimn. tanárok, pénztáros: Bencsik István gimn. ta­nár, jegyző: Frenyó László gimn. tanár, pénztári ellenőrök: Csizma­dia Mihály ev. tanító és Gonda Jenő kereskedő, a számvizsgáló bi­zottság tagjai: Karsai János és Szabó András községi jegyzők. Az egyesületnek kötelező tagja nincs, hogy mindenki megterhe­lés nélkül állhasson a gimnázium barátainak sorába. Az anyagi erők előteremtésére önkéntes, tetszésszerinti tagdíj megajánlást vezetett be a választmány. A LagdijfizeLők alkotják egyúttal az egyesület választ­mányát. Eziek a következők: dr. Harsányi Béla, dr. Németh Lajos, Já- nossy Rezső, Tarr Pál, dr. Kocsondy György, Kovács Béla, id. De- martsik Ferenc, Daubner Béla, Bencsik Endre, Sin és Baranyai cég, dr. Szerényi Iván, Szentmiklósi Imre, dr. Pálka Lajos, Zelenka Ist­ván, özv. Rajki Antalné, özv. Tóth Ferencné, Dénes és Eisler cég, vi­téz Regős Ede, Szabó Ferenc, Mclega Jenő, dr. Tarr József, Novak Sándor, dr. Weisz Mihály, dr. Murvay Árpád, Farkas Imre, Szabó Mihályné, dr. Pokorny Lajos, Jacobsohn Kálmánná, Füredi Iván, Za­lai Ferenc, Madarász Zoltán, Nagy József, Tobak Ferenc, Nagy End­re, Virágos János, dr. Balázs Zsigmond, dr. Janka Sándor, Sipos Imre, Krausz Imre, dr. Lindenfeld Ferenc, Tafler Andor, Kertész Jó­zsef, Vizi Imre, Szabó András, dr. Sándor Béla, Lefkovits Ede, vitéz Szijjártó Szabó Sándor, dr. Torkos Béla, dr. Balás Ambrus, dr. Mli- narics József, Nádas Géza, Lampel Ernő, Tobak Imre, özv. Tatzl An­talné, Berger Arnold, dr. Telkessy Gábor, Hézer Béla, Schwarcz Já­nos, B. Kovács Sándorné, Paulovits Gyula, Dénes Sándor, özv. Ba­ki Istvánná, Virág Ferenc, dr. Jarolin Nándor, Varga István, Zsol­dos Péter, Farkas Sándor, Laki Sándor, Dénes József, Vági Sándor, Horváth Kálmán, Bayer István, Fauszt Dezső, özv. Jankó Lajosné, Zalay Lajos, IVányi István, Krausz Lajos, Orbán János, Pollák Ár­min, Toffler János, Sarkadi Imre, Kováls Lajos, Feldmann János, ifj. Kováts József, Dénes Sándor, Baranyai Kálmán, Fehér Endre, és Szekulesz Imre. A tagdijak havi 3 P és havi 50 f. között mozognak. Egyszeri adományként még a. következők juttattak összegeket az egyesület pénztárába: dr. Dénes János, Csernók Lajos, özv. Lichten­

Next

/
Oldalképek
Tartalom