AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 1986-1990. Budapest (1994)

III. Könyvtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok - Berlász Piroska: A Pesti Magyar Színházi Részvénytársaság végelszámolása 1853/54-ben

is fejezte azt. A merész vállalkozás azonban nemcsak felemésztette az országos közadakozásból három évtizede összegyűlt pénzalapot, hanem nagymérvű eladóso­dással is járt. A Színház üzembe helyezéséhez újabb anyagi forrásról kellett gon­doskodni. A bérbeadási kísérletek sikertelensége után a probléma a nálunk ekkori­ban már meghonosodott polgári jellegű tőkegyűjtő akcióval került megoldásra. A megye legtekintélyesebb személyiségei - mint magánemberek - minden haszon­ról lemondó, altruista részvénytársaságot alapítottak. A dolog vázlatosan a követ­kezőképpen történt. Pest megye Színészeti Választmányának 1837. május 8-i ülésén felhívás hang­zott el a részvénytársaság megalakítására. A Társaság alapszabály-tervezete még a hónap folyamán elkészült. Június l-jén napvilágot látott a nyomtatott "alapterv" a részvényekkel és egy hét múlva, június 8-án a színház igazgatására összeállt rész­vénytársaság megalakultnak nyilvánította magát. Az igazgató-választmány tagjait még aznap titkos szavazással választották meg: valamennyien Pest vármegye birto­kosainak illetőleg tisztségviselőinek sorából kerültek ki. A választmány elnöke a színházépítés irányítója Földváry Gábor alispán lett, tagjai pedig gr. Ráday Gede­on, Fáy András, Simontsits János és Ilkey Sándor voltak. A titkoknok tisztét Nyáry Pál, a pénztárosét Gál János allevéltárnok kapta. Az alapelv szerint a Társaság feladata a Színház működésének három és fél évre, azaz 1841 húsvétjáig való biztosítása volt. Ennek anyagi bázisát 500 darab 100 váltóforint értékű részvény eladásával kívánták megteremteni. Elgondolásuk szerint az így összegyűlő 50 000 forintnyi tőkéből 20 000 forint a Színház üze­meltetésének megindítására, 30 000 pedig kamatoztatásra lett volna fordítandó. Az utóbbiból befolyó összeg tőkésítésével, valamint évente hat színházi előadás hozzávetőleges jövedelmének - 4000 váltóforintnak - a tőkéhez csatolásával az 1841 húsvétjára összegyűlő pénz meghaladta volna az 50 000 forintot. Mivel pe­dig a Társaság a haszonról eleve lemondott, a Színház működtetésére előlegezett és majdan visszatérülő 20 000 forintot a nemzeti színészet ügyének fejlesztésére kí­vánták fordítani. Nevezetesen 10 000 váltóforintot egy "conservatorium" vagyis színiskola alapítására, ezen összeg kamatait pedig színészek külföldi tanul­mányútjainak támogatására szánták. 5000 váltóforintot a Színház nyugdíjintézeté­nek céljaira és ugyancsak 5000 forintot a díszlet-, jelmeztár és könyvtár gyarapí­tására költöttek volna. 77. A Társaság pénzgazdáikoldása az 1837-1840-es években A Társaság anyagi viszonyainak alakulásáról a részvényesek számára készített éves beszámolókból tájékozódhatunk. Az 50 000 váltóforintra tervezett tőke gyarapodásának folyamatát a rész­vényjegyzések száma alapján tudjuk nyomon követni. Meg kell azonban jegyez­nünk, hogy a részvények árát részletekben is be lehetett fizetni, ennél fogva a be­jegyzett részvények teljes értéke természetesen nem volt egyidejűleg a Társaság pénztárában. A nagygyűlések jelentései szerint: 460

Next

/
Oldalképek
Tartalom