AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 1986-1990. Budapest (1994)

III. Könyvtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok - Berlász Piroska: A Pesti Magyar Színházi Részvénytársaság végelszámolása 1853/54-ben

A Pesti Magyar Színházi Részvénytársaság végelszámolása 1853154-ben BERLÁSZ PIROSKA 1853. augusztus 10-én rövid hirdetés jelent meg a Budapesti Hírlapban, amely a Pesti Magyar Színházat 1837. augusztusától 1840. december végéig üze­meltető részvényes társaság tagjait tanácskozásra hívta össze. Az egybegyűltek itt arról értesülhettek, hogy a Társaságnak az 1840. évi 44. törvénycikk alapján még fennálló követelése, azaz 3 173 pengő forint és 34 krajcár "felsőbb kegyelmes ren­delet értelmében" kifizetésre került. A közgyűlés határozata alapján az összeg na­gyobb részét az adósságok kiegyenlítésére fordították, a maradákot pedig a Színház nyugdíjintézetének céljára ajánlották fel. Ezzel az aktussal ért véget 1854. márciu­sában a részvénytársaság története. A Társaság anyagi kárpótlásának ezzel az utolsó mozzanatával színháztörténe­ti szakirodalmunk még nem foglalkozott. Jelen tanulmányunk legnagyobb részben a Pest megyei Levéltár, kisebb részben az Országos Széchényi Könyvtár és az Orszá­gos Levéltár vonatkozó iratainak felhasználásával kívánja a kérdést tisztázni. A téma bővebb kifejtése előtt szükségszerűen utalnunk kell néhány fontos előzményre. Ezek történeti sorrendben a következők: I. A részvénytársaság létrejötte és rendeltetése 1837-ben II. A Társaság pénzgazdálkodása az 1837-1840-es években III. A Színház országos átvételének anyagi vonatkozásai 1840 és 1847 között rv. A részvénytársaság anyagi kártalanítása és végelszámolása 1853/54-ben. * /. A részvénytársaság létrejötte és rendeltetése 1837-ben Ismeretes, hogy az 1832/36. évi országgyűlés, amely a Nemzeti Színház meg­alapítását és felépítését lett volna hivatott elhatározni illetőleg törvénybe iktatni, a tárggyal való érdemi foglalkozást a következő diétára halasztotta. Minthogy azon­ban ez az elodázás - a rendi politikai gyakorlat számos példája nyomán - az ügy hosszú ideig való elhúzódásával fenyegetett, Pest vármegye nemessége az ország­gyűléstől függetlenül megkezdte a Színház építését és 1835 őszétől 1837 nyaráig be 459

Next

/
Oldalképek
Tartalom