AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 1980. Budapest (1982)

IV. Könyvtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok - Heltai János: Adattár a heidelbergi egyetemen 1595-1621 között tanult magyarországi diákokról és pártfogóikról

esperes és dési elsőpap. (Adattár I 257—258.; Toepke 302, Bethlen Gábor Emlékezete, Bp. 1980, 598. 1.) Pitter Mihály 1. Tölcseki Pitter Mihály PONICAENUS György József (Georgius Josephus Ponicaenus, Georgius Josephus Ponicoenus) 1612. szept. 19. Itthon Debrecenben tanult, 1605. okt. 12-én lépett a felső osztályokba. 1612. szept. 19-én iratkozott be a heidelbergi egyetemre. Hazatérve 1615 augusztusában Tiszabökényben lelkészkedett. Továbbiakat nem tudunk róla. (Zoványi) Művei: De Providentia Dei 1612. dec. 5. - D. P. C. T. 2. 18-23. 1. De externo seu ministeriali Ecclesiae militantis regimine 1613. aug. 7. = 1613. aug. 7. = D. P. C. T. 2. 121-125. 1. De conversione seu regeneratione hominis 1614. jan. 29. = D. P. C. T. 2. 157-159. I. PORCSHALMI F. Pál (Paulus F. Porchalmi); 1620. júl. 28. A beiratkozás dátumán túl egyebet nem tudunk róla. PRÁGAI András (Andreas Prágai); 1616. júl. 27. Nemeskér?, 1590? — Tarcal 1636. Itthon valószínűleg Sárospatakon tanult. Heidelbergben 1616 nyarától 1618 nyaráig sógorának, Súri Orvos Mihály sárospataki papnak alumnusaként időzött. 1616. szept. 9-én Szenei Molnár Albertnek adott 6 tallért. Heidelbergből egy könyvet küldött haza Tolnai Pap Istvánnak, a későbbi puritánus ellenes prédikátornak. Ugyan­csak Heidelbergből küldte haza I. Rákóczi György számára a reformáció százéves ünnepén tartott disputációjának (RMK III 1202) egy példányát Szenei Molnár Albert Secularis cancio evangelica című művével egybekötve. A disputáció belső címlapja előtt Rákóczihoz írt kézírásos verse olvasható. Hazatérve 1619 tavaszától Sátoraljaújhelyen másodpap. 1624-ben viszont már szerencsi prédikátor, mint Rákóczi György ottani udvari papja. 1625­ben részt vett a bekecsi templom felszentelésén. Bár a Fejedelmek serkentő órája Bártfa 1628 című művét és a Sebes agynak késő sisak című versciklust is Rákóczi megbízásából fordította magyarra, viszonyuk ismeretlen ok miatt még sem volt zavartalan. Feltehető, hogy a szerencsi prédikátorság díjazása körüli viták miatt különböztek össze. Mikor Prágai 1631 őszén el akart jönni Szerencsről, Rákóczi lefogatta és „árestomban" tartotta. Prágai csak pré­dikátor társai könyörgő levelének hatására szabadult ki. A tarcali zsinatról Szepsi Mihály senior aláírásával küldött levélnek köszönhetően 1631 őszén Gönczre távozhatott lelkésznek, 1635 elejétől pedig Tarcalon volt prédiká­tor haláláig (RMKT XVTI/8 453—456. 1.). 313

Next

/
Oldalképek
Tartalom