AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 1976-1977. Budapest (1979)

V. Könyvtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok - Jeszenszky Géza: A „Hungary", az első angol nyelvű magyar újság

országot — de a lap jellegéből, funkciójából, sőt magából a korból ez ter­mészetszerűleg következett. Ugyancsak részletesen foglalkozott GOLONYA lapja propagandája eredményeivel, különféle angol és amerikai intézmények, társaságok és magánszemélyek magyarországi látogatásaival, kiemelve a vendégek el­ismerő szavait, átvéve az utazásról Angliában megjelent beszámolókat. E látogatások különösen a koalíciós kormány 1906-os hatalomra kerülése után élénkültek meg, itt járt többek között a British Committee for the Study of Foreign Municipal Institutions, az Eighty Club, az Association of the Chambers of Commerce küldöttsége, W. J. BRYAN, az Egyesült Államok demokrata párti elnökjelöltje, Th. ROOSEVELT volt elnök. 11 Gyakran jelen­tek meg a Hungary-ban a kevésbé neves látogatók elismerő nyilatkozatai, lelkes^ köszönőlevelei is. 12 Érdekes, hogy ebben a szórakoztató jellegű folyóiratban a magyar, különösen pedig a kortársi magyar irodalom milyen szerényen volt kép­viselve. Vers gyakorlatilag sosem, elbeszélés pedig túlnyomó részben csak műkedvelők tollából jelent meg. Leginkább még az irodalomtörténet volt képviselve a Hungary hasábjain a magyar költészet és próza nagyjainak bemutatásával, a legtöbbször a budapesti egyetem angol professzora, YOLLAND Artúr írásaival. 13 Magától értetődik, hogy a magyar—angol /amerikai kapcsolatokat minden téren ápolni igyekvő Hungary előszeretettel hivatkozott a történelmi előzményekre, a SZENT ISTVÁN udvarába menekült angol királyfiaktól 14 az Arany Bulla és a Magna Carta vélt rokonságán keresztül 15 az angol királyi család RHÉDEY Claudina révén fönnálló magyar rokonságáig 16 és VII. EDWARD magyarországi kapcsolataiig. 17 Az angol flotta egységeinek időszakos fiumei látogatásai szintén bő teret kaptak a lapban. 18 Az angliai magyar egyletek működését is rendszeresen figyelemmel kísérte GOLONYA, beszámolt rendezvényeikről, angol támogatóikról. Az amerikai rokonszenv ápolását a budapesti WÁSHiNGTON-szobor fölállításával kapcsolatos cikkek is jelezték. 19 A külső jelekből is nyilvánvaló anyagi nehézségek, 20 a gyér hivatalos támogatás ellenére a Hungary közel tizennégy éven át változatlan külsővel 11. A lapnak a koalíciós kormány időszakában megélénkülő politikai tevékenységére és a fontosabb látogatásokra az alábbiakban még visszatérek. 12. Két jellegzetes ilyen levél: Lt. Col. Fox, 1904. szept. 15. 11 — 12. és C. WILKINSON, 1906. aug. 1. 10—11. 13. Pl. Alexander PETŐFI, Poet of the Hungarian War of Independence. 1904. marc. 15.-1905. Jan. 1. 14. 1911. marc. 15. és jún. 15. 15. Elemér HANTOS: The Magna Carta of the English and of the Hungarian Constitution (London, 1904) c. munka ismertetése, 1905. aug. 6 — 8.^ 16. 1905. máj. 15. 2 — 4; 1906. febr. 15. 3 — 4. VÁMBÉRY Armin, a neves orientalista kezdeményezésére az angol trónörökös ós felesége állíttatta föl RHÉDEY Claudina erdőszentgyörgyi kétnyelvű emléktábláját. 17. 1907. ápr. 15. 18. Pl. 1905. aug. 1. 6. 19. 1906. aug. 1. 2-4.; szept. 15. 3-5. 20. Az első évben öt ízben is változott a szerkesztőség és kiadóhivatal címe. 1904 végé­től e téren is stabilizálódott a lap, megmaradt a VIII., Csepreghy utca 2. sz. alatt. 478

Next

/
Oldalképek
Tartalom