AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 1957. Budapest (1958)

Borsa Gedeon: A magyarországi ősnyomtatványgyűjtemények

A magyarországi ősnyomtatványgyűjtemények BORSA GEDEON A nyomtatás, a feltalálását követő néhány évtized alatt — elsősorban Olaszországban — rendkívüli gyorsasággal terjedt el. Ehhez — az egyete­meken kívül — a legjelentősebb támogatást a kor szellemi áramlata, a renaissance biztosította. Az olasz félszigetről plántálódott át a humanizmus hazánkba is. Itt azután Mátyás király személyében valóban fejedelmi mecénásra talált. Az ő budai udvarába csoportosuló humanisták hamar fel­ismerték az új találmány óriási jelentőségét. Ezzel magyarázható, hogy Budán már 1473 pünkösdjekor Hess András 1 sajtója alól kikerült az első Magyarországon nyomtatott könyv: a Chronica Hungarorum (GW 6686). így hazánk e téren számos más országot megelőzött, hisz Skandináviában, vagy akár Angliában később kezdtek el Gutenberg világra szóló találmányá­val dolgozni. Érdemes itt még megjegyezni, hogy Mátyás király az elsők közé tarto­zott, akik a nyomtatás lehetőségét felhasználták és saját politikai céljaik szolgálatába állították. Nagy ellenfele III. Frigyes császár elleni röpiratai, ill. plakátjai sajnos nem maradtak fent, de azokról a korabeli feljegyzések­ből tudunk. 2 Ezek java részét azonban már nem hazai nyomdákban állít­hatták elő, mert Hess budai műhelye kérészéitűnek bizonyult. A nyomda egy másik terméke, a Basilius Magnus (GW 3702) még fennmaradt, de utána nemsokára beszüntethette tevékenységét. A legutóbbi évek kutatásai arra az eredményre vezettek, hogy 1477—1480. években egy másik nyomda működött még hazánkban 2a . A nyomtatványok gyűjtése már maguknak a könyveknek megjelenésé­vel egyidőben nálunk is elkezdődött. Talán az első gyűjtemény az országban, mely már nyomtatott könyveket is tartalmazott, éppen Mátyás király híres könyvtára a Bibliotheca Corvina (röviden csak Korvina) volt. Ezt a már saját korában megcsodált, kiemelkedően értékes könyvtárat egy életen át tartó szenvedéllyel, nagy hozzáértéssel és rendkívüli anyagi erőfeszítéssel gyűjtötte össze Mátyás király, ki maga is — lelkes humanista módjára — gyakran forgatta annak köteteit. De nemcsak ő és szűkebb környezete, hanem a külföldi humanisták egész sora (Céltes, Cuspinianus stb.) merített évtizedeken keresztül a Budán őrzött gyűjtemény kincseiből. A Korvinából ma több mint másfél száz fentmaradt kötetet ismerünk és ezeket a könyv­tárak világszerte nagy becsben tartják. 3 Mátyás király gyűjteményében már nyomtatott művek is helyet kaptak, melyek közül négy máig is fentmaradt. 4 Mindegyiken megtalálható Mátyás: 10* 147

Next

/
Oldalképek
Tartalom