Garas Klára szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 56-57. (Budapest, 1981)

Pheidias Boiótiában

PHEIDIAS BOIÖTIÄBAN A sokat ígérő cím magyarázatot igényel: a következő lapokon a pheidiasi stílus boiótiai koroplasztikai viszhangjárói lesz szó. A klasszikus kori boiótiai agyagszobrászat időrendje az utóbbi években megjelent fontos publikációk 1 ellenére a problémák egész sorát veti fel. Mint­hogy a „reprodukált" plasztika termékei a nagyszobrászat alkotásaihoz viszo­nyítva szükségszerűen másodlagosak, 2 az előkép megszületése, a koroplasztikai típus létrejötte, ill. az utóbbi sokszorosított példányainak az előállítása az esetek többségében három különböző kronológiai fázisba tartozik. 3 A mintakép és az általa inspirált agyagszobor időbeli távolságának a kérdése a terrakotta-kutatás neuralgikus pontja. A sokszorosított típus élettartama pedig, a műhelyekben alkalmazott leformázási eljárás miatt, több „generációt" ölelhet fel. 4 A nehéz­ségek sorát gyarapítja az, hogy a boiótiai anyag igen számottevő tömegén belül a fontosabb műhelyek produkciójának elkülönítése egyelőre csaknem teljesen lehetetlen, 5 továbbá nem világos, hogy egy adott típus változatai tükröznek-e kronológiai különbségeket. Mindezek következtében a leletösszefüggés ismerete nélkül az agyagszobrok csak igen tág időhatárok között helyezhetők el, s szilárdabb időrendi támponto­kat a zárt sírleletbe tartozó terrakották alapján nyerhet a kutatás. Minthogy azonban az utóbbiak száma az elmúlt negyedszázad folyamán érdemben 6 nem gyarapodott, az agyag kisplasztika időrendjének kidolgozásában továbbra is fontos, de tisztázandó értékű szerep jut a nagyplasztikai előképek vizsgálatának. A módszer alkalmazása ugyanis elvi és gyakorlati problémákkal jár. 7 Még azok­ban a nem túlságosan gyakori esetekben is, amikor egyértelműen meghatároz­1 Schmaltz, B.: Terrakotten aus dem Kabirenheiligtum bei Theben, Menschen­ähnliche Figuren, menschliche Figuren und Gerät. (Das Kabirenheiligtum bei Theben, Band V.) Berlin, 1974.; H o 1 z h a u s e n, H. J.: Böotische Terrakottatypen des 5. und 4. Jahrhunderts vor Christus. Bonn, 1972. 2 Vö. ehhez: Kleiner, G. : Tanagrafiguren. Untersuchungen zur hellenistischen Kunst und Geschichte. Berlin, 1942. 1 skk. 3 Kleiner, G. : i. m. 3 skk.; H o 1 z h a u s e n, H. J. : i. m. 3—5. 4 Jastrow, E. : OpArch 2 (1939) 1—28; N i c h o 11 s, R. V.: BSA 47 (1952) 217 sk. ; Schmaltz, B. : i. m. 7—8. 5 Vö. Schmaltz, B.: i. m. 146. — Ehhez, az ún. „kakasos ifjú" típus szemszö­géből: Szabó, M.: SzMKözl 37 (1971) 9—17; Uő.: ActaArchHung 25 (1973) 359—361. 6 Az időrendi támpontokhoz: Szabó, M.: SzMKözl 37 (1971) 9, 2—3. jegyzet; vö. Schmaltz, B. : i. m. passim; Ho 1 z h a u s e n, H. J. : i. m. 67—77. — Érdemi változást az akraiphnioni temető publikálásától remélhetünk. Ehhez 1. A n d r i o m e n u, A. : AAA 7 (1974) 325—338. 7 Ezt a Kabirion-terrakották feldolgozásáról (Schmaltz, B.: i. m.) közölt re­cenziójában világosan exponálta E. Paul (Gnomon 52, 1980, 37—41.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom