Kaposy Veronika szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 44. (Budapest, 1975)

SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: A délitáliai ál-vörösalakos vázák kérdéséhez

A DÉLITÁLIAI ÁL -VÖRÖSALAKOS VÁZÁK KÉRDÉSÉHEZ Míg a dél-itáliai vörösalakos vázafestészet kutatása régóta rendszeresen folyik, és elsősorban A. D. Trendall műveiben monumentális szintézishez is eljutott, 1 az ál-vörösalakos vázákra kevés figyelmet fordítottak. Összefoglaló munkákban is csak rövid és többnyire konvencionális említést kaptak, 2 részletesebben Beazley kivételével 3 még egy-egy kisebb csoporttal is csak ritkán foglalkoztak. 4 Ezeknek a vázáknak a vörösalakosokhoz képest — legalábbis a klasszikus művészet mércéjé­vel mérve — többnyire alacsony kvalitása lehetett az érdeklődés hiányának fő oka, a másik talán az, hogy viszonylag kis mennyiségű, és ennek megfelelően igen kevéssé homogén stílusú produkcióról van szó, amely első pillantásra nemigen alkalmas művészettörténeti összefüggések megvilágítására. Mesterkezek elkülönítésének problémája ezekkel a vázákkal kapcsolatban ritkán merült föl, készítő műhelyeik lokalizálására a paestumiakon kívül csak kevés darabbal kapcsolatban történt kí­sérlet. 5 A következőkben egy csoport tárgyalása elsősorban azzal a céllal történik, hogy a figyelmet a 4. század dél-itáliai vázafestészetének ezekre a darabjaira is fel­hívja. A madridi Museo Arqueológico Nacional és a bécsi Kunsthistorisches Museum raktárában őrzött anyag közt húsz váza van, amely kétségtelenül egy kéztől szár­mazik. Anélkül, hogy részletes publikálásuknak elébe akarnék vágni, csak az azo­nosításukhoz és további tárgyalásukhoz legszükségesebb adatokra szorítkozom alábbi felsorolásukban. 6 1 Paestan Pottery, London 1936, és ehhez PBSR 20 (1952) 1 sk.; 21 (1953) 160 sk.; 27 (1959) 1 sk.; The Red-Figured Vases of Lucania, Campania and Sicily, Oxford 1967 (= LCS), és ehhez First Supplement (= Suppl. I), London 1970; Second Supplement (= Suppl. II), London 1973; Trendall, A.D. - C a m b i t o g 1 u, A., Apulian Red­Figured Vase-Painters of the Plain Style, New York 1961 2 Patroni, G., La ceramicaantica nell'Italia Méridionale, Atti della R. Acc. di Archeológia, Lettere e Belle Arti 19 (1897- 98) 148-52; Pi card, C h, BCH 35 (1911) 207- 10; Trend all, VIE II, 258-9 3 EVP 218-29 4 R o c c o, A., Memorie Acc. Arch, di Napoli 6 (1942) 1 — 13 (osztályozása és rész­ben keltezései is problematikusak) ; T r e n d a 11, PBSR 20(1952) 37- 8 és 27 (1959) 26- 7; Szilágyi, J. G., Acta Antiqua Hung. 18 (1970) 254-61 5 B e a z 1 e y, EVP i. h.; T r e n d a 11, i. h. (az előző jegyzetben) és VIE 259; Szi­lágyi, i- h- (előző jegyz.) 6 A madridi Museo Arqueológico Nacional anyagának új tudományos publikációját Ricardo Olmos készíti elő; ez úton is hálás köszönetemet fejezem ki M. Almagro igazgató úrnak és neki azért, hogy az anyag tanulmányozását lehetővé tették számomra, és gene­rózus módon fénykép-felvételeket is rendelkezésemre bocsátottak. A bécsi Kunsthistori­sches Museum anyagának tanulmányozását és a fényképek közlését Prof. R. Noll és utóda, Dr. W. Oberleitner baráti szívességének köszönhetem 10* 147

Next

/
Oldalképek
Tartalom