Radocsay Dénes - Gerevich Lászlóné szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 39. (Budapest, 1972)

SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: Két apuliai kantharos

hető apuliai változattal állnak a legközelebbi rokonságban. 40 Problémát jelent az, hogy a boiótiai és az apuliai példányokat legalább fél évszázad választja el egymás­tól. 41 Ujabban ugyan az athéni Agora ásatásain a boiótiai kantharosoknak olyan feketemázas példánya is előkerült, amely tipológiailag jóval későbbi a vörösalakos festésűeknél, és áthidalhatja a görögországi és az itáliai sorozat közti időbeli távol­ságot, 42 nem szabad azonban szem elől téveszteni azt, hogy ez a késő-boiótiainak tekintett forma egyelőre sehol nem került elő datálható leletösszefüggésben, 43 így datálása sem igazolt. Ha a boiótiai és az apuliai forma közti összefüggést nem akar­juk véletlennek, esetleg független konvergens fejlődés eredményének tekinteni, 44 fémedények közvetítő szerepére is gondolni lehet, akár úgy, hogy importált görög­országi fém-példányokat vettek mintául a késő-apuliai fazekasok, akár úgy, hogy a fém-kantharosoknak ez a fejlődése, amelyet meglevő darabok helyett egyelőre csak a tarentumi pénzek ábrázolásai dokumentálnak, Dél-Itáliában történt, s ennek a fejlődésnek megfelelő fázisához kapcsolódtak a késő-vörösalakos agyag-kantha­rosok. Fém-edények ettől függetlenül is nyilvánvalóan hatással voltak a kérdéses kantharos-típus részleteinek kialakítására, 45 a feltevést mégis óvatosan kell fel­vetni, mert fordítva, agyagformák hatása is kimutatható fémből készült kantharo­sokon. 46 Érdemes végül az apuliai vázaforma eredetének kérdését a boiótiai-apuliai művészeti kapcsolatok tágabb keretei közt megvizsgálni. Párhuzamos jelenségekre mind a női fejjel díszített apidiai edények, 47 mind az apuliai műhelyekben utánzott <<Tanagra»-típusok esetében 48 utaltak már. Thébai lerombolása Nagy Sándor által és lakosságának széttelepülése 335-ben 49 eléggé motiválná azt, hogy a virágzó thébai műhelyek mesterei közül néhányan Dél-Itáliába költöztek át. Ennek bizonyí­tására azonban kevés az, amit jelenleg a boiótiai művészet apuliai hatásáról és annak útjairól tudunk. Hogy a közvetlen kapcsolatoknak legalábbis a feltevését mégis érdemes számon tartani, ahhoz újabb adalékot nyújt a budapesti Szépművé­szeti Múzeum egy etruszk bronztükre. 50 Az ismeretlen lelőhelyű darab hátsó oldalát jegyzetet is. Attikai példányok: C a s k e y, L. D. — B e a z 1 e y, J. D. : Attic Vase Pain­ting in the Museum of Fine Arts in Boston I. Oxford, 1931. IB — 17 ; O l i v e r, A. : i. m. 9. old., 40. jegyz. Az elsőbbség kérdése Attika és Boiótia között nem dönthető el biztosan, de egyelőre úgy látszik, hogy Boiótiában korábban tűnt fel és tovább élt a típus, mint Attikában. A kapcsolatról az apuliai kantharos-formával B a u r, P. V. C. : Catal. Stoddard Coll., 160; Olive r, A.: i. m. 9. 40 A legjobb publikált példa: Athen. Mitt, 05 (1940) 21. t, "Oliver, A. : i. m. 9. utal erre, és a forma apuliai újjáéledésére gondol a IV. szá­zad végén. 42 Ure, A. D., Hesperia 31 (1962) 373. old., 11. sz. és 112. t. (fekete mázzal); vö. Kern, J. H. C, BABeseh 39 (1964) 122-4. (ugyancsak feketemázas példányok). 43 U r e, A. O. : i. h., nyomatékosan utal erre. 44 A tarentumi pénzek ábrázolásai alapján elképzelhető a forma helyi fejlődése a tár­gyalt késői típusig; vö. W u i 11 e u m i e r, P. : Le trésor de Tarente. Paris, 1930. 44. old. és 13. t. 1. Arra azonban egyelőre nincs bizonyíték, hogy ez a fejlődés a kerámiában ment volna végbe. 45 C a s k e y, L. D. : Geometry of Greek Vases. Boston, 1922. 160; Robinson — Harcum — Iliffe: Greek Vases in Toronto. Toronto, 1930. 230. old. ad 469. sz. 46 Hill, D. K., AJA 51 (1947) 252-4. 47 U r e, A. D., AJA 57 (1953) 249; vö. Pagenstecher, R., AJA 13 (1909) 390 sköv., a Kabirion-vázák dél-itáliai kapcsolatairól. 48 K 1 e i n e r, G. : Tanagrafiguren. Berlin, 1942. 25. 49 D i o d. S i c. 17, 14, 4. 50 Ltsz. 57.20. A; lelőhelye ismeretlen; három darabból; m.: 27,9 cm, átm.: 17,5 cm. Az alig bemélyített, rendkívül finom és vékony vonalú rajz fényképen nehezen kivehető. A közölt rajz Menyhárt József festőművész gondos és türelmes munkájának eredménye.

Next

/
Oldalképek
Tartalom