Radocsay Dénes - Gerevich Lászlóné szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 38. (Budapest, 1972)

SZABÓ MIKLÓS: Madár a «kalitkán»

MADÁR A «KALITKAN» A Magyar Nemzeti Múzeum 1971-ben talpas, áttört gömbön ülő bronz madár­szobrocskát adott át a Szépművészeti Múzeumnak (2 — 4. kép). 1 A darab nem isme­retlen a szakirodalomban. Elsőként A. Furtwängler idézi a típus Olympiában elő­került képviselőinek bemutatásakor, megjegyezve, hogy az ismeretlen lelőhelyű budapesti darab a Balkánról származhat.- Ez a találó vélemény elkerülte a szob­rocskával foglalkozó kutatók figyelmét. J. Smirnoff 1894-ben a magyarországi szkíta csörgők együtteséhez kapcsolta a tárgyat. Ez a meghatározás napjainkig kísért a szkíta emlékanyagot tárgyaló munkákban. 3 Az utóbbi felfogással G. Kossack fordult szembe, aki monográfiájában a magyarországi leletként bennitatott emlé­ket, — görög párhuzamok alapján, — a Balkánon és a keleti Hallstatt-körben egy­idejűlegfellépő «Symbolgut» egyik fő bizonyítékaként értékelte. 4 Ezután figyeltek fel a problémára újra a klasszikus archaeológusok, de a budapesti «kalitkan ülő madarat* vagy Kossackhoz hasonlóan ítélték meg, vagy görög importdarabnak könyvelték el. 5 A szobrocska meghatározását az a körülmény nehezítette meg, hogy a vele foglalkozó munkák szerzői átsiklottak származásának problémája fe­lett. A Magyar Nemzeti Múzeum 1874-ben a neves gyűjtőtől, Ráth Györgytől vásárolta a darabot. Ez a proveniencia még a lehetőségét is megkérdőjelezhetővé teszi annak, hogy magyarországi leletről volna szó. 6 A származási hely mérlegelése 1 Lelt. sz.: 71.I.A. M.: 10,2 cm. Az áttört gömb közepén rovátkolt cikcakk díszítés. A talp alján, középen modem befúrás. - F u r t w ä n g 1 e r, A. : Olympia IV. Die Bronzen. Berlin, 1890. 61. 3 S m i r n o f f, J. : Arch. Ért. 14 (1894) 386 - 7. ; Ennek alapján; H a m p e 1, J. : Ethnologische Mitt, aus Ungarn. 4 (1895) 7- 8. old., 8. kép; Fettich, N.: in: Eos­t o w z e w, M. : Skythien und der Bosporus. Berlin. 1931. 527. old., 79. sz. ; 11 j i n s k a j a, B. A.: Arheologija (Kijev) 15 (1963) 48. old., 7/2. kép: A budapesti szobrocska szerinte ta­lán helyi, Hallstatt hatást mutató szkíta csörgő-forma; B a k a y, K.: Scythian Rattles in the Carpathian Basin and their eastern Connections. Amsterdam — Budapest, 1971. 29 — 30. old., 2. sz. és 4/2. kép. Vö. még no. 38. jegyzet: tisztázza, hogy a darab nem tar­tozhat a szkita csörgők közé; szerinte Hallstatt-vonásokat mutat. 1 K o s s a c k, (L : Studien zum Symbolgut der Urnenfelder- und Hallstattzeit Mittel­europas. Berlin, 1954. 112. old., H 271. kat. sz., 7/19. t. Vö. 66/7. 5 B o u z e k, J. : Eirene 6 (1967) 123. old., 23. j.; The European Community ... Stud. C. F. C. Haukes. London, 1971. 86 — 7. old., 12/7. kép.; Kossack véleményéhez kap­csolódik; G e h r i g, U. : Die geometrischen Bronzen aus dem Heraion von Samos (Diss., Hamburg, 1964) 71. : importdarabként említi; S h e f t o n, B. : Arch. Rep. for 19(59 — 70. 53. old.: kétségbevonja, hogy magyarországi lelet volna. 6 Leltári száma a Magyar Nemzeti Múzeumban: 1/1874/497.; A Ráth-gyűjtemény történetéhez 1. : Szilágyi, J. Gy. : in : S z e n t 1 é 1 e k v, T.: Ancient Lamps. Buda­pest, 1969. 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalom