Radocsay Dénes - Gerevich Lászlóné szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 15. (Budapest 1959)

SPRINCZ EMMA: A Szépművészeti Múzeum antik szarkofágtöredékei

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ANTIK S ZAR KO FÁG TÖREDÉKE I A Szépművészeti Múzeum görög-római gyűjteményének jelentős darabja egy vadaszjelenetcs, attikai szarkofág, amelyet legutóbb Rodenwaldt dolgozott fel. 1 Rodenwaldt tanulmánya után Giuliano a szarkofág mitologikus témájával foglal­kozott. 3 E vadászjelenetes szarkofágon kívül a gyűjtemény még néhány kisebb római szarkofágtöredéket is őriz, ezek egy részét Hekler Antal közölte és határozta meg. 3 Itt néhány még publikálatlan darabbal foglalkozunk. Ezek mellett szüksé­gesnek tartjuk e kis csoport egysége kedvéért, hogy a már publikált darabokat is közöljük. A kutatás újabb eredményeinek felhasználásával az irodalomban kö­zölt töredékek korát jobban meg tudjuk közelíteni. Anyagunkban szerepel egy etruszk alabástrom urna töredéke is. Mivel ebből a tárgykörből ez az egyetlen darab gyűjteményünkben, ezen a helyen ismertetjük. 1. Etruszk harcos töredéke, dombormű (5. kép). Domborműben megmintázott harcos töredéke. 4 Megmaradt az alak törzse nyaktól combtőig. Feje a nyak egy részével, jobb karja valamivel a válltő alatt tört le. Jobb karját a megmaradt kartő felfelé ívelő vonala szerint magasra emelte. Lábai hiányzanak. Alul modern gipsz kiegészítés van, amely a törzset vízszintes vonalban zárja le. Az alak törzsét válltól felsőlábszárig páncél fedi, amely derékon széles, kétsze­rcsen tagolt övvel van átkötve, A páncél gyöngysorral lezárt szegélye alatt a sűrűn redőzött chiton keskeny szegélye látszik. Felsőtestét a jobb vállon kerek csattal összetűzött, a mellen ívelt vonalakban redőzött köpeny fedi. Az alak bal karját és a törzs bal oldalát kissé rövidülésben ábrázolt kerek pajzs takarja. A pajzs középrészén körgyűrűvel határolt omphalos van, amelyet hétágú csillag vesz körül. A bevésett csillagszárak közti mezőben egy-egy befúrt pont van. A pajzs peremét gyöngysor szegélyezi, a gyöngysoron belül a felület kétszeresen hornyolt. A töredék meghatározását a harci jelenetet ábrázoló urnák csoportjában kell keresnünk. Az alul pikkelysorral szegélyezett, derékon átkötött páncél az etruszk 1 Rodenwaldt, G. : Ein attischer Jagdsarkophag in Budapest. Jdl LXVII, Berlin, 1952. 31-42. 2 Giuliano, A. : Un sareofago di Eleusis con il mito di Meleagro. ASAtene XXXIII —XXXIV, Roma, 1955-56. 191 — 192. old., 8 — 10. kép. Részletes leírása C o n z e, A. : Römische Bildwerke einheimischen Fundorts in Österreich I. Denkschr, d. k. Akad. Wiss. in Wien. XXII, 1873. 17 skk. 4. tábla. További irodalma : Ziehen, Gy. : Römische Bildwerke in Nationalmuseum zu Pest. AEM. XIII, 1890. 71—72 ; Hekler, A. : Kalauz a régiségtárban. Budapest, 1912. 8. 3 H ekl er, A. : Die Sammlung antiker Skulpturen. Wien, 1929. 139, 142, 145, 146. 4 Ltsz. 50.107. Mérete: 10,4x9,3x3 cm. Anyaga alabástrom. Fleissig József gyűjteményéhői. Publikálatlan.

Next

/
Oldalképek
Tartalom