Bereczki Ibolya - Cseri Miklós - Sári Zsolt: Ház és Ember, A Szabadtéri Néprajzi Múzeum évkönyve 27. (Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2015)

VASS ERIKA: Az algyői tájházi kiállítás megújításának módszertani tanulságai

Vass Erika AZ ALGYŐI TÁJHÁZI KIÁLLÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANI TANULSÁGAI Az utóbbi években a Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársai nagy hangsúlyt fektettek és fektetnek a sza­badtéri muzeológia módszertani megújítására. Ennek ki­váló példája NAGYNÉ BATÁRI Zsuzsanna doktori disz- szertációján alapuló kötete.1 A szerző a 2010-ben megnyílt Észak-magyarországi falu tájegység létrejöttének példáján keresztül ismertette azt a sokfajta lehetőséget, ami a ren­delkezésünkre áll egy új kiállítási koncepció elkészítésekor. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum támogatásával, mun­katársainak részvételével 2002-ben alakult meg a Magyar- országi Tájházak Szövetsége. A civil szervezet célja a ma­gyarországi és a határon túli magyar vonatkozású tájhá­zak összefogása, a tájházak munkatársainak szakmai tovább­képzése, a néprajzi gyűjtemények működésének segíté­se. Az évente több alkalommal sorra kerülő regionális és országos találkozók, valamint a Tájházi Műhely és a Táj­házi Akadémia képzési programjai mellett a Tájházi Hír­levél és a 2012-ben BERECZKI Ibolya és SZABLYÁR Pé­ter által szerkesztett Tájház vezetési ismeretek című kö­tet nyújtanak biztos alapot az érdeklődőknek.2 Az orszá­gos hálózat a helyben megőrzött népi építészeti emlé­kek védelme mellett arra törekszik, hogy a berendezett lakásbelsőkkel (esetleg műhelyekkel) rendelkező épüle­tek a közösségteremtésben és a lokális identitás megőr­zésében is meghatározó szerepet töltsenek be. A Tájház- szövetség munkájának egyik eredményét abban látom, hogy a tájházak vezetői tudatosabb szempontok alapján gyarapítják gyűjteményüket és teszik azt a látogatók szá­mára elérhetővé. Rendezvényeik a helyi hagyományos tu­dásra épülnek, egységbe szervezve az épített, a tárgyi és a szellemi kulturális örökség elemeit. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum muzeológusaként 2007- ben Dunaharasztiban, 2010-ben Vecsésen, 2015-ben pe­dig Soroksáron rendeztem német nemzetiségi tájházat. Emellett a Tájházszövetség által szervezett műhelymun­kák aktív résztvevője is vagyok. Algyő Nagyközség Ön­kormányzata 2013 őszén kért fel a 2001 -ben átadott táj­ház új bemutatási és hasznosítási koncepciójának kidol­gozására. A 2014 novemberére megújult tájház 2015- ben elnyerte „Az év tájháza” díjat. Tanulmányomban an­nak az egy éves munkafolyamatnak a fontosabb állomá­sait ismertetem, melyek hozzájárultak ahhoz, hogy a táj­ház a helyi közösség számára is központi hellyé váljon. I. kép. A tájház épülete 2014-ben (VASS Erika felvétele) 1 NAGYNÉ BATÁRI Zsuzsanna 2014. 2 BERECZKI Ibolya-SZABLYÁR Péter 2012. 143

Next

/
Oldalképek
Tartalom