Cseri Miklós, Füzes Endre (szerk.): Ház és ember, A Szabadtéri Néprajzi Múzeum évkönyve 19. (A Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága közös kiadványa, Szentendre, Győr, 2006)

IRODALOM

SOROS Pongrác 1902 Egy falu a török időben. Magyar Gazda­ságtörténelmi Szemle. 289-299. SULÁN Béla 1963 A cseh szókincs magyar elemeinek proble­matikája. Nyelvtudományi Közlemé­nyek. 283-296. SVECOVA, Sona 1963 Malomestké a mestské formy l'udového stavitel'stva na Zapadnom Slovensku. In: L'udové stavitel'stvo a byvanie na Slovensku (vedecky redaktor Ján MJARTAN). 14-178. Bratislava 1968 Ohnistia na juhozápadnom Sluvensku (I. cast'). Zbornik Slovenského Narodného Muzea LXII. Etnográfia 9. 119-166. SZABÓ István 1966 A falurendszer kialakulása Magyarorszá­gon (X-XV). Budapest SZŰCS Jenő 1955 Városok és kézművesség a XVszázadi Ma­gyarországon. Budapest TAKÁTS Sándor 1898 Komárom város 1770-iki tüzrendtartása. Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. 174-180. 1904 Bécsi fazekasmüvek. Magyar Gazdaság­történelmi Szemle. 159-160. TÁLASI István 1946 Az Alföld néprajzi kutatásának kérdései és problémái. Az Alföldi Tudományos Inté­zet Évkönyve I. 1944-1945.1-35. Szeged TIMKÓ György 1908 Boglya alakú sütőkemence a Szigetközből. Néprajzi Értesítő. 186-188. TÓTH János 1938 így épít a vasi nép. Vasi Szemle. Szombat­hely 1940 A falusi épületek fejlődése a nyugati vége­ken. Dunántúli Szemle. Szombathely é. n. Népi építészetünk hagyományai. Buda­pest VAJ KAI Aurél 1937 Adatok a pajtavázak felállításának és a kész pajtavázak költöztetésének mechani­kájához. Néprajzi Értesítő. 333-337. 1940 Adatok a Tóköz néprajzához. Dunántúli Szemle. 282-296. Veszprém megye népi építkezése. Néprajzi Értesítő. 1-22., 310-344. 1948 Népi építkezés és lakás kutatása. A Nép­tudomány Kézikönyve II. 5., 49. Buda­pest 1957 Balatonfelvidéki és Bakony vidéki falusi épületek a XVIII. századból. Ethnographia. 87-108. 1958 A hegyközségek kialakulásának kérdése. Néprajzi Közlemények 4. sz. 59-70. VARGHA László 1940 A tilalmasi tanyák építkezése. Budapest 1955 Pest megye műemléke. III. II. kötet. Bu­dapest 1957 A magyar parasztház alakulása, változása és fejlődése tanulságai mai építészetünk számára. Klny. 509-536. VASÁRNAPI Újság 1854 „Csallóközi kenyérsütőkemence". 40-42. VÁLYI András 1799 Magyarországnak leírása II. 121. Buda VILLÁNYI Szaniszló 1882 Győr vár és város helyrajza, erődítése, ház­telek és lakossági viszonyai a XVI. és XVII. században. Értesítő a Pannonhal­mi Szt. Benedek Rend Győri Főgimnázi­umáról 1881-1882. Győr VISKI, Károly é. n. Díszítőművészet. In: Magyarország néprajza, II. VYDRA, Josef 1925 Lidove stavitelstvi na Slovensku. Praha 1958 L'udova architektúra na Slovensku. 338. 74-75. Bratislava ZOLTAI Lajos 1937 Vázlatok a debreceni régi polgár háza­tájáról. A Debreceni Déri Múzeum Év­könyve. 137-174. Debrecen

Next

/
Oldalképek
Tartalom