Cseri Miklós, Füzes Endre (szerk.): Ház és ember, A Szabadtéri Néprajzi Múzeum évkönyve 18. (Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2005)

VASS ERIKA-VALKONY KÁROLY: Napsugaras házak a Dél-Alföldön

Vass Erika-Valkony Károly NAPSUGARAS HÁZAK MÚLTJA ÉS JELENE Bevezetés A napsugaras házakról sajátos esztétiku­muk miatt az elmúlt száz évben gazdag népraj­zi és népi építészeti szakirodalom született. A korábbi tanulmányok a leírásig jutottak el: vizsgálták eredetét, formai sajátosságait, elter­jedését, ám nem helyezték be az élő építészet kontextusába: nem került sor sem a régi házak jelenbeli használatának vizsgálatára, sem a motívum esetleges építészeti továbbélésének elemzésére. Tanulmányunk első felében röviden össze­foglaljuk a szakirodalom eddigi megállapítása­it, majd szegedi és Szeged környéki példák alapján bemutatjuk a napsugaras házak jele­nét, lakóik és a motívum viszonyát, illetve a to­vább éltető törekvéseket. Kutatásaink során feltérképeztük Szeged és környéke napsugaras épületeit, ezen kívül jel­lemző példákat gyűjtöttünk a Dél-Alföld több településéről is. Útjaink során Szegeden 78 darab napsugaras oromzatú és 12 darab nap­sugaras kapuzatú régi ház, 1 míg a környéken 39 darab ugyancsak napsugaras oromzatú, va­lamint 3 darab napsugaras kapuzatú régi ház homlokzatát és épületrészletét dokumentál­tuk digitális fényképekkel. 2 Fontosnak tartot­tuk azt is, hogy interjút készítsünk a régi és az új napsugaras házak lakóival, építtetőivel. Napsugaras díszítménynek azt a kör vagy négyszög alakú, középponti elemből kiinduló, sugarasan elhelyezett ék alakú deszkaburkola­tot nevezzük, amely 360 fokban körben vagy 180 fokban félkörben helyezkedik el. E motí­vum elsődlegesen a nyeregtetős lakóházak fa­oromzatának díszítéseként fordul elő, de meg­jelenik más épületrészeken (például kapuza­tokon), sőt más épülettípusokon is. Korábban a szegedi és délvidéki napsuga­ras házdíszeket bemutató tanulmányok részle­tesen elemezték az oromzatok rajzolatának tí­pusait. Ismertették az egyszerűbb és a gazda­gon díszített homlokzatok kialakítását, for­marendszerét. 3 E tanulmányok különös érté­ket képviselnek, mert - ahogy azt kutatásaink során tapasztaltuk - az ott bemutatott orom­zattípusok egy részét már elbontották. E mun­kánkban ezért nem térünk ki a régen készült faoromzatok részletes formai elemzésére. A napsugaras oromzat elterjedése Dolgozatunkban napsugaras háznak tekint­jük a leginkább Szegedre és környékére jel­lemző - az oromzat háromszögének egészét vagy nagyobb részét kitöltő - forma mellett a Kárpát-medence más területein előforduló, más típusú napsugárdísszel ékesített faorom­zatos épületeket is. Kutatásaink és a szakiro­dalmi példák elemzésével arra a következte­tésre jutottunk, hogy a GILYÉN Nándor által említett besorolás szerinti 4 állóhézagos, 5 kazettás 6 és sugaras 7 oromzat kiegészítése­ként is találhatunk napsugárdíszt. Míg az állóhézagos orom természetes szer­kezeti forma - a tetőszerkezet elemeire szöge­zett függőleges deszkázat alkotja -, addig a napsugaras és kazettás díszburkolat már füg­getlen a tetőszerkezeti elemektől. A napsugár­dísz tudatos díszítő szándékra mutat, mert a hordozó felületként alkalmazott, hézagos, nyers deszkázatra második rétegként kerül. 8 A napsugaras díszítést először JANKÓ Já­nos említette az 1896. évi millenniumi falu kapcsán: Csongrád megye népi építészetét be­mutatandó egy szegvári házat javasolt fölépí­teni, melynek oromzatán és kapuján megjelent a napsugaras motívum. 9 Szeged környékén, továbbá Bácskában, Bá­nátban is találhatók napsugaras házak, ahová Szeged népfölöslege a 19. században kivándo­rolt. A szegedi tájra, BÁLINT Sándor kifeje­zésével „szögedi nemzetre" az ö-zés mellett a napsugaras ház volt a legjellemzőbb. A Szege­det elhagyó nép új lakóhelyén is a Szenthá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom