Kecskés Péter (szerk.): Ház és ember, A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közleményei 4. (Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 1987)

Tanulmányok - HÁLA JÓZSEF: Kőbányászat és kőfaragás a Gerecse hegységben különös tekintettel a kőfejtők barlanglakásaira

IRODALOM ALDOBOLYI NAGY Miklós 1941 Kőország a Duna mentén. Búvár VII. 561—564. ÁRENDÁS Tamás 1982 Tardosbánya története. Tata Vértestolna Baráti Körének Tájékoztatója IV. 207—219. BAKÓ Ferenc 1972a Kőházak és barlanglakások Észak-Hevesben. Az Egri Múzeum Évkönyve VIII—IX. 1970—1971. (1972.) 325—431. BAKÓ Ferenc 1972b A barlanglakások nyomában. Élet és Tudomány XXVII. 35. sz. 1666—1671. BAKÓ Ferenc 1977 Bükki barlanglakások. Borsodi Kismonográfiák 3. Miskolc. BAKÓ Ferenc 1978 Parasztházak és udvarok a Mátra vidékén. Bp. BAKÓ Ferenc 1985 Popular stone architecture in the Carpathian Basin. In: HÁLA, József (ed.) Neogene mineral resources in the Carpathian Basin. 427—450. Bp. BALÁZS Géza 1983 Barlanglakások. Utazási Magazin VII. 8. sz. 15., 9. sz. 15., 10. sz. 14—15., 11. sz. 15., 12. sz. 15. BALOGH Jolán 1955 Az esztergomi Bakócz kápolna. Bp. BÉKEFI Antal 1978a A kőfejtők dallamos munkarigmusai és jelzőkiáltásai. Ethn. LXXXIX. 388—425. BÉKEFI, Antal 1978b Arbeitslieder aus den Marmorbrüchen im Gerecse— Gebirge. Studia Musicilogica Scientiarum Hungaricae 20. 183—211. B. K. I. Jelentés 1877 A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Jelentése... a budapesti kamarai kerület kézmű- és gyáriparáról az 1870—1875-iki években. Bp. BOROVSZKY Samu (szerk.) é. n. a Magyarország vármegyéi és városai. Komárom vár­megye és Komárom sz. kir. város. Bp. BOROVSZKY Samu (szerk.) é. n. b Magyarország vármegyéi és városai. Esztergom vár­megye. Bp. DERCSÉNYI Dezső 1951 Visegrád műemlékei. Bp. DERCSÉNYI Dezső—ZOLNAY László 1956 Esztergom. Bp. EDELÉNYI—SZABÓ Dénes 1927 Komárom megye felekezeti és nemzetiségi viszonyai a mohácsi vésztől napjainkig. Különnyomat a Magyar Statisztikai Szemle V. évfolyamából. FEHÉRNÉ HOLDAMPF Éva 1964 Aus dem Leben eines deutschen Steinmetzen von Süttő. Kézirat. Pécsi Tanárképző Főiskola, Német nyelvi Tanszék. FÉNYES Elek 1841—1844 Magyar Országnak, 's a' hozzá kapcsolt tar­tományoknak mostani állapotja statistikai és geogra­phiai tekintetben I— III. Pest. FÉNYES Elek 1851 Magyarországgeographiaiszótárai—IV. Pest. GESELL Sándor—SCHAFARZIK Ferenc 1885 Mű- és építőipari tekintetben fontosabb magyarországi közetek részletes katalógusa. Bp. GLASNER Antal 1922—1924 A kőbányászat kézikönyve I—III. Bp. GÖNCZY Miklós 1907 Sziklába vájt lakások. Népr. Ért. VIII. 245—247. GÖNCZY Miklós 1908 Sziklába vájt lakások. Népr. Ért. IX. 26—27. G UTA Y János 1981 A tardosi vöröskő Tata népi építészetében. A kő útja és megmunkálása. Rajztanítás XXIII. 3. sz. 8—11. HÁLA József 1976 Adatok a csák-hegyi kőbányászat történetéhez. A Ma­gyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1974. évről 103—114. HÁLA, József 1985a Quarrying and manufacturing of stones for road construction in Hungary. In HÁLA, József (ed.) Neo­gene mineral resources in the Carpathian Basin. 451— 478. Bp. HÁLA, József 1985b Trades and popular crafts utilizing mineral resources in the Carpathian Basin. In HÁLA, József: Neogene mineral resources in the Carpathian Basin. 577—622. Bp. HOROGI Ottó 1976 A tardosi vörösmárvány bánya múltja, jelene és jövője. Szakipari Technika 2. sz. 43—47. HUNFALVY János 1864 A Magyar Birodalom természeti viszonyainak leírása H. Pest. I. SÁNDOR Ildikó 1973 A dunabogdányi kőbányászat és kőfaragás néprajzi vonatkozásai. Studia Comitatensia 2. 229—255. JAKABFFY Ferenc 1908 Az építőkövek. Bp. JUHÁSZ Árpád 1970 A piszkei „márvány". Élet és Tudomány XXV. 1395—1400. KENESSEY Albert 1867 A magyar Duna és melléke. Gönyütől Pestig. Magyar­ország Képekben I. 138—159. KERTÉSZ Pál 1982 A műemléki kőanyagok bányahelyeinek kutatása. Építés—Építészettudomány 1—2. sz. 193—228. KERTÉSZ Pál 1983 A műemléki kőanyagok kőzettani azonosításának eddigi tapasztalatai. Földtani Kutatás XXVI. 4. sz. 5-—16. Komáromi Lapok 1880 A kőtermelés és kőfaragó ipar vidékünkön. Komáromi Lapok I. 5. sz. 4. K...r J—f 1867 A promontori kőbánya és az ottani barlanglakók. Vasárnapi Újság XIV. 19. sz. 229—230. L. 1864 Promontor vagy Budafok. (Földalatti falu Buda köze­lében.). Vasárnapi Újság XI. 41. sz. 429. LUKÁCS László 1983 Vándoralakok, vándormunkások és a területi munka­megosztás Kelet-Dunántúlon. Alba Regia XX. 185— 199. Népszámlálás 1903 A Magyar Korona Országainak 1900. évi népszámlá­lása. Esztergom és Komárom vármegye. Különnyomat a fontosabb foglalkozási adatokat községenként közlő U. kötetből. Bp. OSVÁTH Andor (szerk.) 1938 Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egye­sített vármegyék múltja és jelene. Bp.

Next

/
Oldalképek
Tartalom