Kecskés Péter (szerk.): Ház és ember, A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közleményei 3. (Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 1985)

Vargha László (1904—1984) - Vargha László irodalmi munkássága (Bibliográfia)

SZERKESZTŐI MEGJEGYZÉSEK Vargha László nyolcvanadik születésnapjára az ő köz­reműködésével, az ő tiszteletére kívántunk kötetet ki­adni. A vállalkozásból már csak emlékkötet lehet. Az előkészítő megbeszélések során több témát, több kéz­iratot említett, de már nem tudta sajtó alá rendezni őket, némelyiket nem is találta meg. Az alábbiakban szinte végakaratának megfelelően négy tanulmányát közöljük, melyeket a Magyar Népi Építészeti Gyűjteményében találtunk meg. Mindegyik­nek megvan a tudománytörténete. A nagykunsági tanyáról írt kézirata előadásként hangzott el a hódmezővásárhelyi tanyakonferencián (1982). Ebben emléket állít a Táj- és Népkutató Köz­pont munkatársainak, elsősorban Lovas Lászlónak. Az írás másik szála jellemző módon mutatja Vargha László munkamódszerét. A Györffy Istvánról írt cikke is előadás formájában hangzott el a Magyar Néprajzi Társaság szakosztály­ülésén (1979). Személyes megemlékezését több helyen, több alkalommal kívánta publikálni. A kéziratok azonban elvesztek vagy nem publikálták. E kézirat megkeresése és közlése Vargha László egyik utolsó ké­rése volt. Jósvafő műemléki együtteseiről készült dokumen­tációja nem teljes, így is kiviláglik a szövegből a kuta­tás, feltárás, megőrzés, bemutatás egységes és követ­kezetes logikája, a történeti, az építészeti és esztétikai tudományok együttes szemlélete (1953—1968). Az 1938—1940 között megrendezett budapesti me­zőgazdasági kiállítások parasztházainak muzeológiai tapasztalatait Vargha László okulásul a szabadtéri néprajzi gyűjteményekben dolgozó munkatársaknak szánta. Összeállítása 1959-ben készült el, dokumentá­ciója egy kiállítás része volt. A kéziratok szövegét lehetőleg betűhíven közöljük. Az ismétléseket, elírásokat igyekeztünk javítani, ill. a jegyzeteket egységesítettük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom