Kecskés Péter (szerk.): Ház és ember, A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közleményei 1. (Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 1980)

Tudománytörténet - K. CSILLÉRY KLÁRA: A Szabadtéri Néprajzi Múzeum kialakulásának előtörténete

K. Csilléry Klára A SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM KIALAKULÁSÁNAK ELŐTÖRTÉNETE 1. Első kísérletek népi építmények kiállítására A szabadtéri múzeumok előtörténete ma még csupán nagy vonásokban ismert. Az azonban mindenesetre máris valószínűnek látszik, hogy annak a gondolatnak a megfo­galmazódásához, miszerint megismertetés céljából az ér­deklődők számára közös gyűjteménybe telepítendők össze különböző vidékekről származó jellemzőnek ítélt népi épületek, a legfőbb ösztönzést a múlt század máso­dik felének nagy világkiállításai adták — amint erre már Leopold SCHMIDT rámutatott. 1 Jól tudjuk, hogy a mi múzeumunk legkorábbi elődjeként is az a parasztházak­ból álló együttes tekinthető, amely a történeti Magyar­ország területéről összeválogatva, az 1873-as bécsi világ­kiállításon került felépítésre. 2 A következőkben elő­adottak tehát ezeket az előzményeket tekintik át, a Sza­badtéri Néprajzi Múzeum megalapításába torkolló ma­gyarországi kiindulású kezdeményezéseket tartva szem előtt. Kiállításon parasztházak 1867-ben tűntek fel első íz­ben, ez az alkalom a párizsi világkiállítás volt. Első ilyen szereplésüknek sajátos, a kor társadalmi problémáiban gyökeredző indítéka volt. A világkiállítások rendezésé­nek gyakorlata akkor még meglehetősen új volt, hiszen csak 1851-től kezdődően vállalkoztak rá, az ipar, keres­kedelem, tudomány és művészet által elért eredmények megjelenítésére. Az első négy alkalommal London és Párizs váltogatta egymást a rendezői szerepben, alkalom­ról-alkalomra alakítva és bővítve a programot. így iktat­ták be, szociálpolitikai meggondolásokból az 1867-es pá­rizsi világkiállítás tervezésekor a már korábban is bemu­tatottak kiegészítésére a X. csoportot. Ennek, a kor­mányzat által pártfogolt szociálreformeri elveknek meg­felelően megalkotott egységnek, miként az a katalógus­ból megtudható, céljául tűzték „lehetőséget nyújtani a falusi és városi lakosság testi és lelki állapotának a javítá­sára." 3 A X. csoportba osztották be az oktatásügy anya­gát, itt kaptak helyet a vöröskereszt építményei, de a legnagyobb tért a dolgozó tömegek számára gyártott olcsó árucikkek foglalták el. Ez azután a kiállításban sze­replő tárgycsoportoknak a társadalom valóságos megosz­tottságát idéző kettéválasztását eredményezte. így pél­dául noha a bútorok és berendezési tárgyak részére volt kijelölve a kiállítás III. csoportja, a X. csoportban is lé­tesült egy megfelelő egység — az előbbi az úri-polgári háztartások igényei alapján tervezett, az utóbbi a mun­kások és parasztok anyagi lehetőségeihez szabott válasz­ték felsorakoztatására. Ugyanígy az öltözetek és élel­miszerek esetében is elkülönítve mutatták be a hata­lom birtokosainak felkínált áruajánlattól a dolgozók­nak szántakat, illetve a népi készítményeket - köztük a népviseleteket. A X. csoportnak az egyik kisebb egysége, a kiállí­tásnak 93. osztálya lakóházakat foglalt magába; a cím ebben az esetben is egyértelműen utalt az elérni óhaj­tott célra: „Olcsó, egészséges és jó közérzetet biztosí­tó lakások". 4 A kiírásban lefektetett meghatározás szerint kiállítandók voltak itt egyrészt „az egyes vi­dékek különböző dolgozó osztályaira jellemző csalá­di lakástípusok", másrészt pedig „azok a lakástípusok, amelyeket a városi és falusi üzemek munkásai számára ajánlanak" a kiállítók. 5 A megjelentetett kiállítási katalógusból és tudósí­tásokból 6 az világlik ki, hogy az ilyen épületek bemu­tatására eredetileg közzétett felhívás végülis csak cse­kély számú jelentkezőt vonzott, ami jórészt az építkezés, illetve az esetleges áttelepítés nehézségeivel magyaráz­ható. Más kérdés azonban, hogy tulajdonképpen még a kiírásnak megfelelő építmények felállítására vállalkozó államok között sem akadt olyan, amely teljességében magáévá tette volna a tervezet által sugalmazott gondo­latot, nevezetesen a náluk helyileg általános otthonok­nak a szociálreformátorok által ideálisnak ajánlottakkal való szembeállítását. A rendelkezésre álló adatok arról tanúskodnak, hogy a megfelelő munkáslakások létesítése körüli érdemeinek „világra szóló" propagálása elsősorban a kiállítást rende­ző országnak állt érdekében. Nem kis mértékben közre­játszhatott ebben az a körülmény, hogy a világkiállítás­sal mód adódott széles nyüvánosság elé tárni a III. Napó­leon által különös támogatásban részesített munkásla­kás-építkezéseket, a császár „szocialista kísérleteit." így szerepelt egy lakóház annak a mulhousi (mühlhause­ni) munkásvárosnak a képviseletében is, amelyről később Engels olyan rosszallóan nyUatkozott a lakáskérdéssel kapcsolatos egyik vitairatában, rámutatva az efféle „tár­sadalmi csodaszerek" eredménytelen voltára. 7 A francia kiállítók tehát hat különböző, egy és több­lakásos munkásházat emeltek a rendelkezésre bocsátott területen; mindegyik már az ezt megelőző évek során megvalósított ilyen építkezések nyomán készült — lénye­gében tehát másolatként fogható fel. Némelyiküket itt nem csupán berendezéssel látták el, hanem a kihasznál­hatóság minél tökéletesebb demonstrálására lakót is te­lepítettek bele. Az eredetinek megfelelően megépített

Next

/
Oldalképek
Tartalom