Kendéné Palágyi Erzsébet szerk.: Magyar Nemzet 1938. aug. 25–1944. márc. 22. Repertórium (1938-1939) (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei. Napilapok repertóriumai, Budapest, 1980)

1939.

1928. LENDVAI István: Mérleg. /Vers/ 21. 1929. A Magyar Mickiewicz Társaság tizévi jubileuma. /Hir/ 22. 1930. /GALAMB Sándor/ G. S. : Ludas Matyi. /Krit. / 25. /Dékány András átdol­gozása a Nemzeti Szinházban/ 1931. TIRY László: Túlvilági valóságok - szociális problémák. /Krit. / 27. /Csá­vossy Elemér tanulmánya/ 1932. SURBÁN Zoltán: Kórház. /Krit. / 27. /Horváth István regénye/ 1933. /BODOR Aladár/ B. A. : Vitéz Somogyváry Gyula: A város meg a sárkány. /Krit. /27. /Regény/ 1934. GOGOLÁK Lajos: Balogh Edgár. íratlan történelem. /Krit. / 27. /Cikkgyűj­temény/ 1935. KEÉKY István: A kakas. /Elb. / 28. 54. sz. márc. 7. 1936. PARRAGI György: Lengyel mazurka a Duna mentén. /Vc. / 1-2. /Annak szük­ségességét hangoztatja, hogy Lengyelország több beleszólást nyerjen a Duna­medencében. / 1937. /LENDVAI István/ NOMÁD: Nomád levele Rátz Jenó'ró'l. /Cikk/ 4. /Leleple­zi, hogy a faji mitosz egyik legfőbb hirdetó'jét eredetileg Ratiu Jenó'nek hiv­ták, tehát román származású. / 1938. Folyik a tárgyalás az Eckhardt /Tibor/ — Makkai /János/ lovagias ügyben. /Hir/ 4. 1939. Szekfü Gyula az asszimilációról. /Cikkism. / 5. /Polemikus birálat Farkas Gyula Az asszimiláció kora a magyar irodalomban c. könyvéről a Magyar Szemle márciusi számában/ 1940. Hétfó'n eredeti állapotában visszahelyezték a Mátyás-emléktáblát a nagy király szüló'házára. /Hir/ 5. 1941. UDVARY Gyöngyvér: A kubikus - vigasztal! /Cikk/ 6. /Gondolatok egy mun­kaalkalom nélkül maradt kubikus levele kapcsán/ 1942. Magyar tanszék az utrechti egyetemen. /Hir/ 6. 1943. A "ruszin szabadságnapok" megnyitása a pesti Vigadóban. /Tud. / 6. /Rövid részletek az ünnepi beszédekből/ 1944. FERDINANDY Mihály: Két kiáUitás. /Krit. / 6. /Sárkány Lóránd és Szuchy Ferenc a "Műterem"-ben; "Spirituális Művészek" a Nemzeti Szalonban/ 1945. Megjelent a "Sárkány" legújabb száma. /Közi. / 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalom