Kabdebó Lóránt szerk.: Valóság és varázslat. Tanulmányok századunk magyar prózairodalmából. Krúdy Gyula és Móricz Zsigmond születésének 100. évfordulójára (Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda Kiadó, Budapest, 1979)

A varázslat műhelye (Krúdy-problémák) - Bori Imre: Adalékok Krúdy Gyula utolsó pályaszakasza kérdéséhez

BORI IMRE: Adalékok Krúdy Gyula utolsó pályaszakasza kérdéséhez Krúdy Gyula írói pályájának utolsó tíz esztendeje mind művészete, mind pedig a magyar próza története szempontjából kivételes jelentőséggel bír. Az író megújulásának évtizedéről van szó, éppen ezért új, az előzőtől jelentősebb mértékben különböző, s mi több, attól éles vonallal is elválasztható pályasza­kaszáról beszélhetünk. Nem gondolunk természetesen arra, hogy valamelyik alkotói korszaka ellenében ezt a tíz esztendőt értékesebbnek vagy jelentősebb­nek tartsuk. Az első, az 1911—1912-ben záruló, amely Turgenyev és Jókai csil­lagzata alatt formálódott, éppen úgy öntörvényű mind gondolati, mind stílus­törekvései szempontjából, mint a második, amely nagyjából az első Szindbád­kötettől a Hét Bagoly megírásáig tartott, és szecessziós pályaszakaszának minő­síthető. Más törvényeknek engedelmeskedik a harmadik alkotói korszakában keletkezett műveinek legtöbbje, és itt is, akárcsak az előző szakaszokban, az írói utak, törekvések változataival találkozunk. Kézenfekvőnek tetszik tehát, hogy ne annyira a művekben továbbélő jelenségeket figyeljük, mint inkább a kelet­kezőben, megszületni akaróban igyekezzünk tetten érni Krúdy Gyula művé­szetének alakulástörténeti szempontból is értékelhető alkotásait. Legegyszerűbb lenne új, egyben utolsó korszakát a szecesszió hiányával jellemezni. A Mit látott Vak Béla szerelemben és bánatban (1921) és a Hét ba­goly (1922) ugyanis még teljes pompájában, érettségében mutatta Krúdy Gyula szecessziós művészetének erényeit, bár az öszi versenyek (1922) már a szecesz­szióban lappangó szürrealizmusra is figyelmeztet. A következő pár esztendőben azonban az író mintha lelket cserélt volna — a Mohács például nem abban az ihletkörben született, amelyben a pár esztendővel korábbi művek, és a Krúdy­mondat sem az a „szép" mondat, amilyennek a tízes években megfogalmazot­takat megismertük. Nincsenek azonban még fogódzóink, hogy erőteljesebb vo­násokkal megrajzolhassuk, mi játszódott le 1922 és 1926 között Krúdy művésze­tében, mert az a négy esztendő átváltozásának ideje volt. „Szecessziója" fakult ki: mondatai elveszítik díszeiket, a Krúdy-effektusok valóságot hordozó, a mondanivalónak és az írói viszonyulásnak lényegi jellemzőit közlő szerepe hát­térbe szorul, majd fokozatosan elhalványul, végül eltűnik, a „költői" pedig, amely a szecessziós próza Krúdy-féle változatának egyik legfőbb ismérve volt, alig ad jelt magáról. S ahogy a szecessziós ösztönzések és megoldások valójában művészetének kéreg-jelenségei közé tartoznak, pályája utolsó tíz esztendejének tárgyiasságra törekvő vonásai is ilyenek. A lélek mélyében lejátszódó tektonikus változások a felszín forma-változásaiban adnak jelt magukról. Mert az írónak a valósághoz, a világhoz, ennek körében pedig a hőseihez való viszonyának a

Next

/
Oldalképek
Tartalom