Láng József szerk.: Tegnapok és holnapok árján. Tanulmányok Adyról (Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda Kiadó, Budapest, 1977)

Tasi József: Ady és Rippl-Rónai

vések szervezésére, életműve régi és új darabjainak bemutatására. 47 Az 1909 de­cemberében alapított Művészház elnöke Teleki Géza gróf volt. 1911. március 12-én nyílt meg a Művészház Kristóf téri termeiben Rippl-Rónai József retros­pektív kiállítása, és két nap múlva a tisztújító közgyűlésen őt is beválasztották a vezetőségbe: a művésztanács elnöke lett. Ugyanakkor a művészeti igazgató, aki ténylegesen vitte az ügyeket, továbbra is Rózsa Miklós maradt. 48 Ö szer­kesztette a Művészház kiadásában megjelenő Modern Magyar Képtárt és a Mű­vészház folyóiratát. A bajok akkor kezdődtek, amikor a Művészház 1913 ele­jén új otthonhoz jutott a Rózsa utcai Zichy-palotában. A palota egy részét bérbe vette ugyanis egy francia üzletember, aki itt kártyabarlangot rendezett be, s ebben az egykorú források szerint Rózsa Miklós is támogatta. 49 Rózsának ezért mennie kellett, s a Művészklub — mely a Művészházra épült — rend­kívüli közgyűlést hívott össze 1913 júliusában. A klub vezetőségének •— vá­lasztmányának — tagja lett többek között Relie Pál és Bölöni György; mind­kettő jeles újságíró és művészeti kritikus. Egy újsághír szerint: a július 15-i közgyűlés ,, .. . az üresedésben levő vezetőhelyeknek csak egy részét töltötte be, a többit őszi rendes közgyűlésén művészeti életünknek hivatott reprezen­tánsaival kívánja betölteni". 50 „Művészeti életünk hivatott reprezentánsai" között tehát megindult a harc a Művészház és Művészklub vezető ál­lásaiért. Teleki Géza gróf visszavonult alsózsuki birtokára, elnöki tisztjét gya­korlatilag Rippl-Rónai József vette át. Így már érthető Ady Endre kérése: ba­rátját, Bölöni Györgyöt szerette volna álláshoz juttatni. De míg Bölöni és Relie egyezkedtek — Vaszary János lett a művészeti igazgató. 51 Ugyancsak a Művészházzal, pontosabban Rippl-Rónai említett 1911. már­cius 12-én megnyílt kiállításával kapcsolatos Ady Endre egyetlen, Rippl-Rónai­nak ajánlott verse. A költemény először Pár rímnyi politika címen jelent meg a Nyugat 1913. június 16-i számában. Végleges címe Hát ezért bolondultunk? Így olvasható az 1914-ben kiadott Ki látott engem ?-ben. Az ajánlás is itt jelent meg először: Rippl-Rónai Józsefnek, nagy szeretettel. Isme­retesek Ady Endre Tisza István ellen írt költeményei. Említett versét bizonyára azért ajánlotta festő barátjának, mert Rippl-Rónait is megforgatta a „bolond szél: geszti". 52 A Kristóf téri Művészházban rendezett retrospektív 47 A Művészházról még nincs egész történetét feldolgozó-értékelő tanulmány, ezért saját kutatásunk alapján ismertetjük azt. Rippl-Rónai és a MIÉNK, valamint a Nyolcak kapcsola­táról 1. Bernáth Mária: Rippl-Rónai szemtől szemben. Bp., 1976. Gondolat K. 189—193. 1. 48 Az első évekről 1. Rózsa Miklós: A Művészház története. (Kalauz a Művészház palota­felavató kiállítására. Bp., 1913. 1—16. 1.) 49 Művészház, Művészklub, Művészkör. — Egy klubalapítás kalandos sorsa vagy egy fran­cia ember viszontagságai Budapesten — Pesti Napló 1913. febr. 25. 48. sz. 8—9. 1.; Művészek harca. Két nyilatkozat. Budapesti Napló 1913. febr. 19. 43. sz. 9. 1.; Bakkozik a művészet. Ma­gyar Szó. 1913. febr. 19. 41. sz. 1. 1. Bölöni György több írásában is élesen támadta Rózsa Mik­lóst, talán azért is, mert Rózsa volt művészeti igazgató a Művészházban. Pl. ,, . . . A modern művészet harcosának állította magát, de közben leghevesebben csapott le az érvényesülni kezdő modern művészekre, s csak azokat fogadta el tehetségeseknek, akik az ő várába, a Mű­vészházba bemenekültek" (A magyar impresszionista festészet. Rózsa Miklós könyve. Világ 1914. ápr. 2. —. L. Bölöni György: Képek között. Bp., 1967. Szépirodalmi K. 419. 1. (A Nyugat­ban Felvinczi Takács Zoltánnal vitázva: „Nem egy emigráns naplója ez a könyv, hanem ha­sonló egy elbocsátott komorna bosszús fecsegéseihez". (1914. ápr. 1. 504. 1.) 50 A Müvészklub rendkívüli közgyűlése. Újság 1913. júl. 15. 167. sz. 17. 1. 51 Meghívó a Művészház 1913. okt. 14-én megnyíló Iparművészeti kiállítására. — Rippl-Ró­nai Józsefnek — Kaposvár, Róma villa — címezve. A meghívó szerint az új vezetőség: Gróf Te­leki Géza elnök, Kernstok Károly alelnök, Rippl-Rónai József a művésztanács elnöke és Va­szary János a művészeti igazgató. MNG-A 5118. 90. 62 Idézet a Hát ezért bolondultunk? c. költeményből.

Next

/
Oldalképek
Tartalom