Bugát Pál - Flór Ferencz: Orvosi Tár, 3. folyamat 9. kötet, 1-25. sz. (1846)

4. szám

— 63 — honfitársaiknak használhassanak. Az említett levelek egész kiterjedé­sükben a jegyzőkönyvhöz csatoltattak. 6S. A Scontró főlolvastatik; s a kőszenek vizsgálatára kinevezett bi­zottságot illetőleg, tekintetben vévén cs. kir. tan. országunk főorvosa Sláhly Ignácz ő nsága hivatalos elfoglaltatását, ö nsága mellé másod­elnökévé e bizottságnak Nendtvich Károly neveztetik ki, mellyet a tisz­telt tag elfogadni szíveskedik. 69. A gyüjtemcnyőr bemutatja az utolsó évnegyedben nyert ajándé­kokatí 70. A folyóiratok tárgyában határoztatik, hogy azok az eddigi könyv­árosunk által, mint eddig, ugyanazon számmal rendeltessenek meg. 71. Az 18i 4/ 5. Schuster- féle vegytani pályakérdésre: „A fagy alfa bogyóiban létező festő-anyag természete s mennyisége meghatározandó, és miszerint az kelmék festésére használható, előadandó" c jelszó mel­lett: ,,értelmi és erkölcsi működésünk a műipar előhaladásával benső összeköttetésben áll 1 1 beérkezett pályafelelet bírálatai olvastatnak föl. Mind a három biráló az einlitett értekezést egyhangúlag a czélnak és kívánat­nak meg nem felelőnek találván, jutalomra méltónak azt nem tárták. En­nélfogva a jeligés levclke fölbontatlanul elégettetik, az értekezés a bí­rálatokkal egyetemben a könyvtárba tetetni rendeltetik , a hátramaradt jutalom pedig a tőkéhez csatoltatik. 72. Kubinyi Ágoston ö nagysága az 1845-ben martius havában Szekszárdon találtatott, egy közel 100 mázsát nyomó márvány kopor­só rajzát s az c mellett találtatott következendő tárgyakat volt szíves bemutatni, érdekes előadással kisérvén a bemutatott tárgyakat, mellyek 1) egy üveg ivóedény görög fölirással. 2) Egy üveg könyedény. 3) Egy üveg eledelnek való edény. 4) egy üveg borpalaczk. 5) egy cserép hamv­edény. 6) két rézkancsó áldozati edények. 7) egy alabastrom tálacska. 8) két rézkésecske. 9) gyantából készült nyakékesség több más töredé­kekkel. 10) egy zárt üveg folyadékkal telve, melly hihetően a halott megkenésére szolgált. — Ezen érdekes tárgyakat és előadást nagy gyö­nyörrel vizsgálák és hallgaták a jelenvoltak. A folyadék megvizsgálás végett a vegytani szaknak kiadatik; a bemutató nagyságos tanácsos úr­nak szives köszönet szavaztatik. 73. Kanya Pál érzelemdús cs tanúságos emlékbeszédet olvasa föl, elhunyt szeretett tagtársunk Gömöry Károly felett, melly a társulat év­könyvébe fölvétetni határoztatik. 74. Keszler Károly értekezést olvas „az állati villanyosságról" mellynek megbirálására Barlha , Prommhold és Jedlik urak neveztet­nek ki 75. Tagokul választattak: Pártolókat: Kopáesy József Magyaror­szág hg prímása, Szaniszló Ferencz vál. püspök, kir. helyt, tanácsos, Sziigyény László v. b. t. tan., kir. kamarás és gróf Széchen Sándor. — Pen des tagokú/-, báró Ocskay Feroncz, nságos Fabitii Theophíl János egyetemi tanár, Feiler József orvos-sebésztudor Pesten, Lóriucz Pál eebésamcstcr és állatorvos Pesten, Goldbrauner Sándor tanácsnok Sei-

Next

/
Oldalképek
Tartalom