Bugát Pál - Flór Ferencz: Orvosi Tár, 3. folyamat 9. kötet, 1-25. sz. (1846)

4. szám

— 64 — meczen, Kikó Károly erv. tudor Pesten, Szathmúry István kórházi or­vos Aradon, Pfentiingsdorf Antal orvos-scbésztudor s helyettes tanár Kolozsvárott, Horony Mihály orv. tudor és tanár ErseKújvdrott, Já ­may Gusztáv gyógyszerész Pesten, Margó Tódor orv. tudor Pesten» Súly Imre orvostudor Tolnán, Sztratimirovics M luden bácsmegyeí tb. Kulpinban, Zákó I'éter sz. bíró Kanizsán Bács-megyében, Jurkotics Sán­dor veróczemegyei tb., Spech Lajos uradalmi fő ügyvéd Kalocsán és l'os­gay János Pest-városa rendes sebésze. — Tankcdrelő tagúi; Gáspár János aevelö Pesten. fiugát l'ál t J)r. Kovács Sebestyén Endre, m. elnök. titoknok. Gyászhír. E lapok oltasói tudni fogják milly csapás érte orvosi ren­dünket s a tudományt, becsi egyetemi kórodai tanár Lippich l'ihnos halálával; tudni fogják, miért kesergünk mi magya­rok e váratlan eseten szivünk mélyéig, mert ezen világhírű férfiú hosszas távolléte s minden nagyvilággali viszonyai da­czára szerette édes hazáját, szerette mindenekfölött s meleg kebellel ölelte magyar honfiait! — Alig tünt le orvosi egünkről amaz első ragyogásu csillag, alig kezdénk a hal sorssal kibékülni, midőn egy újabb csa­pás — Kertter János ügyfelünk hagymázbani hirtelen elhuny­1a — sokunknak vérzi kebelét; annyival érzékenyebben, mert egy még eddig semmit nem éldelt, csak szenvedett fia­tal barátunkat kell gyászolni; kit egyformán szeretett, öreg és fiatal, mert nem lehetett máskép annak, ki magas tehet­séggel párosult ritka szép jellemét ismerte; egyformán sajnál­ja most egyetem és polgári kórház , — hol segédorvosi állás­ban másfél évig, mint az újabb iskola legjelesebb felkentje működött — hogy őt egyesített igyekezetfel sem lehetee ha­zának megtartani. — Tisztelt vidéki ügyfeleink ! osztozzatok ti is fájdalmunkban, mert hidjétek el ti nem kevesebbet vesz­tettetek , hogy őt nem ismertétek: mint mi, kik őt körünk­ből olly hirtelen és váratlanul elvesztettük. — Fiatal barátom és társam! hideg tetemeid rideg sirod zárja, de emléked örökre keblünk malasztja leend, H. G. Kiadó hivatal Szervitatér 442. sz, alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom