Bugát Pál - Schedel Ferencz: Orvosi Tár, 3. évfolyam 12. kötet, 10-12. sz. (1833)

1833. Tizedik és tizenegyedik füzet

122 III. Vegyes tudósítások. 122 A' magyar tudós társaság nov.' 2dikán kezdő­dött nagy gyűlésében Dr. Frivaldszky Imrét, a' természettudományi gyűjtemény' alőrét a' nemz. museum mellett, 's Dr. Kovács Pált, belföldi—, Beudant F. S. párizsi mineral, professort és londo­ni orvos Dr. Bright Rikardot külföldi levelező tagjai' számába vette fel. Raimann János ausztriai császár ő felségé­nek személyes orvosa a' porosz orvostudományi egye­sülettől Berlinben (Verein f. Heilkunde in Preussen), 's a' lipcsei orvosi társaságtól taggá választatott; az orosz czár pedig a' Szaniszló-rend' harmadik osztá­lyával tisztelte meg. A' svéd kir. tud. akadémia zürichi prof. O kent hetedik osztályában külföldi taggá választá. Az erkölcsi és polit. tudományok' akadémiája Párizsban többi között Dr. Broussais és Dr. Vili érmé hires orvosokat is tagjai közé vevé fel, 's a' király a' választást helyben hagyta. A' turíni kir. akadémia' mathem.-physikai osz­tálya egyebek közt Berzelius, Humbold Sándor és Gay-Lussac urakat tisztelte meg tagsággal , 's a' király a' választásokat helyben hagyta. A' hálái természetvizsgáló társaság berlini prof. Schultz Henriket rendes tagjává választotta. 6) Nekrolog. Berlinben 1832. nov. 28. meghalt korunk'egyik legjelesb physiologusa Rudolphi, született Stock­holmban 1771, julius 14: 1810 óta a'berlini egye­tem mellett az élettudomány' tanítója, 's a' boncztu-

Next

/
Oldalképek
Tartalom