Antall József szerk.: Historia pharmaceutica / Orvostörténeti Közlemények – Supplementum 9-10. (Budapest, 1977)

TANULMÁNYOK - Grynaeus Tamás—Papp József: Régi magyar (gyógy) növénynevek, 15—17. század

Grÿñaeųs T.— Papp J.: Régi magyar (gyógy )növény nevek, 15—17. sz. 45 Augusztinovicz Elemér: Szócsoportok a zalamegyei Pákáról. MNy. 23, 589—590, 1927. Ballagi Aladár: Buda és Pest a világirodalomban 1473—1711. 1. Budapest, 1925. Barlay Szabolcs: A Clusiusnál található magyar növénynevek kérdése. MNy. 44. 69—72; 151—153, 1948. és 45, 91—93, 1949 [csonka cikk], Bálint Csanád: X. századi temető a szabadkígyós—pálligeti táblában. A Békés megyei Múzeumok Közleményei 1, 49—86, 1971. Bálint Sándor: Szegedi Szótár. Budapest, 1957. Bálint Sándor: Szeged városa. Budapest, 1959. Bálint Sándor: A régi szegedi pákászok és madarászok. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1971, 119—139. Beke Ödön: Ebgyömbér. Nyr. 75, 58, 1952. Beke Ödön: Népetimológia a magyar növénynevekben. MNy. 56, 264—7 és 399—406, 1960. Bibliotheca Corviniana. Magyar Helikon, 1967. Borbás Vince: Növénytani elnevezések. Nyr. 3, 542, 1874. Borbás Vince: Békésvármegye flórája. Budapest, 1881. Borbás Vince: A botanika nomenclatúrája Békésmegyében. Orsz. Középiskolai Tanáregyesü­let Közlönye 16, 119, 1883. Borbás Vince: A nép botanikai legendájából. Term. Tud. Közi. 21, 504—6, 1889. Borbás Vince: A Balaton partmeilékének botanikai néprajza. Földr. Közi. 22, 57, 1894. Borbás Vince: De Candolle Alfonz, Termesztett növényeink eredete c. könyvének ismertetése. (Az „Értesítő" rovatban.) Budapesti Szemle, 81, 298—311, 1895. Borbás Vince: „Levélszekrény" felelet rovatában (61. sz.) a népi növénynevekről. Term. Tud. Közi. 25, 452, 1896. Borbás Vince: Ismeretlen növénynevek. Term. Tud. Közi. 33, 692—3, 1901. Bosnyák Sándor: Adalékok a moldvai csángók népi orvoslásához. Comm. Hist. Ar is Med. 69—70. (1973), 279—298. [Braunfels, WolfgangJ: Karl der Grosse. Lebenswerk und Nachleben. [Iii.] Düsseldorf. 1966. Budai József: Népies gyógynövények és gyógyeljárások Borsod vármegyében. Herba 7, 309— 317, 1924. Ciferri, R.: Le piante mediche in Cina príma e dopo l'era cristiana. Ethnoiatria 1, 45—48, 1967. Clusius, Carolus: Rariorum Stirpium História. Antverpiae, 1583. Clusius, Carolus, Beÿtĥe, Stephanųs: Stirpium nomenclator pannonicus. II. Antverpiae, 1584. Csaba József: Népies állat- és növénynevek Nagycsákányból. Vasi Szemle, 217—8, 1936. Csapodÿ Vera, Priszter Szaniszló: Magyar növénynevek szótára. Budapest, 1966. Csűrÿ Bálint: Szamosháti Szótár I—II. Budapest, 1935—36. Csűrÿ Bálint: Növénynevek Bogdánfalváról. MNy. 29, 249—251; 316—321, 1933. Csűrÿ Bálint: Régi magyar glosszák, bejegyzések. (15. sz. vége, 16. sz. eleje, első fele) MNy. 21, 139—142, 1925. [Eckhardt Sándor/: Balassi Zsigmond: Lovak orvossága. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 94. sz. Budapest, 1957. Erdélyi László: Szent István-kori Bencések hatása a föld- és kertművelésre, meg az iparra. Sz. István Emlékkönyv. Budapest, [1938] p. 481—491. Ernyei József, Jakubovich Emil: Két természetrajzi szójegyzék. (Ortus Gl. 1520—1530; _ 15—18. sz.: Herbolarium Gl.) MNy. 11, 37—39, 80—83, 131—135, 1915. Écsy Ö. István: Népi növénynevek Csurgó környékéről. MNy. 27, 76—77, 1931. Fabó András: Beythe István életrajza. Pest, 1866. Fabricius Kovács Ferenc: Fagyai. MNy. 61, 23—8, 1965. Fejérpataky László, Nagy Gyula, Szentpétery Imre, Jakubovich Emil, Szinnyei József, Me ieĥ János: Kőnigsbergi szójegyzék. (Kön. Szj. 1370—1420.) MNy. 12, 241—265. 1916. Fäller János: Növényeink a népies gyógyászatban, kuruzslásban és babonában. (Bölcsész­doktoriértekezés) Debreceni Egyet. Növénytani Int. Kiad. Debrecen, 1943.

Next

/
Oldalképek
Tartalom