Antall József szerk.: Historia pharmaceutica / Orvostörténeti Közlemények – Supplementum 9-10. (Budapest, 1977)

TANULMÁNYOK - Grynaeus Tamás—Papp József: Régi magyar (gyógy) növénynevek, 15—17. század

46 Comm. Hist. Art is Med. Suppl. 9—10 (1977) Fialovszky Lajos: Latin füveskönyvbe írt régi magyar növénynevek. Term. Tud. Közi. 27, 48—49, 1895. Fialovszky Lajos: A 15. századból maradt szókönyvek magyar nevei. Term. Tud. Közi. 29, 208, 1897. Finály Henrik: A besztercei szószedet. (Beszt. Szj. 15. sz. vége.) Budapest, 1892. Flatt Károly: Régi magyar növénynevek. (16—17. sz.-i bejegyzések Plinius História naturali­sának 1507-i kiadásában.) Term. Tud. Közi. 23, 441, 1891. Flatt Károly: Pécsi Lukács és botanikai műve. Term. Tud. Közi. 32, 456, 1900. Fuchsius, Leonhardųs: De história stirpium commentarii insignes. Basileae, 1542. Gombocz Endre: A magyar botanikai szótárból. MNy. 10, 15—24, 1914. Gombocz Endre: A magyar botanika története. Budapest, 1936. Gombocz Endre: Kitaibel gyűjtötte népies magyar növénynevek. Bot. Közi. 35, 278—283, 1938. Gombos Zoltán: Budavári kertek. Budapest, 1969. Greguss Pál: Szeged környéki régészeti leletek xylotomiai vizsgálata. Botanikai Közlemények 36, 130—143, 1938. u. így. Szegedi Múzeumi Kiadványok 9. sz. 1939. Grÿñaeųs Tamás: Népi orvoslás = Juhász Antal szerk. Tápé története és néprajza. Tápé, 1971. GrÿñaeŲs Tamás: Gyógynövényárusok Szeged piacain. Comm. Bibi. Hist. Med. Hung. 30. (1964), 89—126. Gulyás Pál: Melius Péter Herbáriumának címképéről. M. Könyvszemle, 36, 1—8, 1929. Gulyás Sándor: A szabadkígyós—pálligeti táblában feltárt X. századi sírok botanikai elem­zése. A Békés megyei Múzeumok Közleményei 1, 115—124, 1971. Gunda Béla: Borbás Vince és a magyar ethnobotanika. Ethn. 82, 1, 1971. Gwida Béla: A nő helyzete a juhászközösségben. Műveltség és Hagyomány, 15—16., 225— 243, 1972. Györffy György: Az Árpádkori Magyarország történeti földrajza. Budapest, 1963. Györffy György: Napkelet felfedezése. (Julianus, Piano Carpini és Rubruk útijelentései.) Budapest, 1965. Györffy István: Magyar növénynevek. Term. Tud. Közi. 34, 695, 1902. Györffy István: A köznép növényi gyógyszerei. Gyógyszerészi Hetilap 43, 311, 1904. Györffy István: Vésztői népies növények. Széphalom, 2, 221—2, 1928. Györffy István: Növények elnevezései és a hozzáfűződő szólások Alföldünk népe száján. Nép és Nyelv 3; 95—6, 120, 138—40, 158—60, 187—9; 1943. Halmai János: Kossuth-csillag, Vénusz-sarucska (gyógynövények, növények, drogok magyar, népies és latin nevei). Budapest, 1948. Halmai János: Adatok a „Herbarium" orvos-botanikai értékeléséhez. Comm. Bibi. Hist. Med. Hung. 23, (1962), p. 281—334. P. Hartyányi Borbála, Nóváki Gyula, Pataÿ Árpád: Növényi mag- és termésleletek Magyar­országon az újkőkortól a XVIII. századig. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 1967—68, 5—84. Házi Jenő: A soproni magyar—latin szójegyzék. (Sopr. Szj. 1375—1385 vagy 1430—1440.) MNy. 20, 149, 1924. Holuby József: Magyar növénynevek. Term. Tud. Közi. 4, 400, 1872. Hoppá Mihály: Népi gyógyítás a zempléni hegyvidéken. (Szakdolgozat, kézirat.) 1966. Horváth Géza: A honfoglaló magyarok természetrajzi ismeretei. Term. Tud. Közi. 28, 326. és 514, 1896. Horváth Géza: A magyar állat- és növénynevek bizonyító ereje. Term. Tud. Közi. 28, 624, 1896. Horváth János: Az irodalmi műveltség megoszlása. Budapest, 1935. Ibn Battúta: Zarándokútja és vándorlásai (1325—1353). Budapest, 1964. Ipolyi Arnold: Magyar my thologia (I.). Bp. 1854. Isager, Kr., Sjövall, Einar: Krankenfürsorge des dänischen Zisterzienserklosters Øm. Cara Insula, 1172—1560. Kopenhagen, 1941.

Next

/
Oldalképek
Tartalom