Kapronczay Károly szerk.: Orvostörténeti Közlemények 202-205. (Budapest, 2008)

TANULMÁNYOK — ARTICLES - PÁLVÖLGYI Balázs: A trachoma elleni védekezés megszervezése Magyarországon (1884-1903)

chôma elleni föllépést is: „Még azon óvintézkedések is, melyek az egyén személyi szabad­ságának és kenyérkeresetének lényeges korlátozása nélkül el voltak rendelhetők, sok helyen részint a hatósági közegek hiányos figyelme, részint pedig az orvoshiány miatt csak tökélet­lenül hajtatnak végre" 1 *- állapította meg a trachoma-felügyelő. Bars megye oszlányi járá­sában sem töltötték be a körorvosi állást, és a trachoma kapcsán nem habozott az alispán a minisztérium segítségét kérni. Jelentése szerint a járási orvos az egyetlen orvos, aki viszont annyira elfoglalt, hogy nem képes a trachomásokkal is foglalkozni, ezért állami segítséggel fizetett ideiglenesen kirendelt orvost kért, mivel „az oszlányi járás szegény lakossága a körorvos, a körbába, a jegyző, a községi bíró, a betegápolási és katona-beszállásolási pót­adó, a megyei és községi közmunka, az országos és községi adók fizetését is csak a végső kényszer eszközök alkalmazása mellett fedezi." 19 A helyzet máshol sem volt sokkal jobb, az egész országból érkeztek beszámolók arról, hogy nem elégséges az orvosi személyzet. 80 A kérdés megoldására a kormányzat az olyan szegényebb vidékek körorvosi állásainak betöltése érdekében, ahol sok volt a beteg, elvileg 400-1000 Korona ú.n. trachoma-pótlékot biztosított a jelentkezőknek azzal a feltétellel, hogy kötelesek megtanulni a betegség szakszerű kezelését. 81 Ahol pedig volt ugyan városi-, vagy körorvos, de nem tudta ellátni a beteget, oda államköltségen külön trachoma-orvosokat küldtek ki. Ezek a szakemberek kiküldetésük előtt a budapesti Szt. István kórházban, a sza­badkai vagy a szegedi közkórházban gyakorolták a szembetegség gyógyítását. 82 Az intézke­dések jobb végrehajthatóságát biztosította, hogy 1898-tól a járóbeteg-ellátás költségeit, me­lyek eddig a törvényhatóság betegápolási alapját terhelték, ezentúl az állam viselte. Az orvosok többsége nem volt megfelelően fölkészülve a trachoma gyógyítására, s nem is végezte szívesen. „A nyilvántartást, ellenőrzést és kezelést az orvos ingyen köteles végez­ni, némely orvos kap ugyan 200 frtnyi állami segélyt, de mily rengeteg munkát kell végeznie a sublimat-kezelés mellett, mely Magyarországon általában divatban van!" S3 Feuer már első útján megállapította, hogy sokan nem is ismerik föl a betegséget, nem hogy annak szak­szerű gyógyításáról bírnának ismeretekkel. 84 Olyan területekre is küldött a minisztérium trachoma-orvosokat, ahol tehát volt orvos, csak valamilyen ok miatt nem tudta megoldani az új feladatot. Egyes esetekben azonban ott sem sikerült megfelelően kezelni a trachoma je­lentette feladatokat, ahol elegendő orvos volt. A Privigyén kelt jelentés szerint elegendő ugyan az orvosok száma, de nincs jól megszervezve a munka, ezért kormánybiztos kiküldé­Egyes vélemények szerint az orvoshiány okozta gondokat lehetett volna enyhíteni azzal, ha a kezelést a la­kosságra bízták volna azzal, hogy az orvosok ellenőrizzék az otthoni kezelést, és csak szükség esetén vonták volna orvosi kezelés alá az érintetteket. - Ld.: Nedanovics Lázár: A trachomaügy a XII. nemzetközi orvosi kon­gresszuson. Szemészet, 1897, 77-78. 78 Feuer, 1898. 4. 74 MOL Kl50-2564-1895-1V­i6-63668- 39153 80 „[...] magától a betegség természetéből folyó és a belügyminisztérium által is a trachoma terjedése elleni óvintézkedésekre, valamint a gyógykezelésre vonatkozólag kibocsátott czélszerü rendeleteknek pontos és szigo­rú foganatosítása mellett sem vagyunk képesek a betegség terjedését meggátolni, mert számos oly káros tényező forog fönn, a melynek kiküszöbölésére physicai erővel nem rendelkezünk, de ezenkívül még a gyógykezelő erők elégtelenségében is leli okát e szembaj rohamos tovaterjedése."- Bokros, 1890, 696. 81 A trachoma-ügy Magyarországon 1883-1900. közzéteszi a M. Kir. Belügyministerium, Budapest, 1900, 15. 82 1899-ben 42 állami trachoma-orvos működött, fejenként évi 2400 K évi díjazással. - U.a., 15. 83 Nedanovics 1897,78. 84 Ld. a fent leírt nyitrai esetei.

Next

/
Oldalképek
Tartalom