Varga Benedek szerk.: Orvostörténeti közlemények 141-144. (Budapest, 1993)

TANULMÁNYOK - ESSAYS - Kis, Domokos: Az erdélyi bujdosók és a pestis

Magyary-Kossa IV. = Magyary-Kossá Gyula: Magyar orvosi emlékek. IV. Adattár. 1700—1800 (1940), 1708-1711. 25-40. Orbán B. = Orbán Balázs: Torda város és környéke (1889) Pápai Páriz Ferenc: Békességet magamnak, másoknak. Bev., jegyz.: Nagy Géza (Bukarest, 1977) Pápai Páriz = Pápai Páriz Ferenc: Pax Corporis. Kiad. Szablyár Ferenc (1984) IV. rész. A pestisről, 324—350. V. rész. A vérkelésről és pokolvarról, 362—365. A pestis betegség. . . ismertetése = A pestis betegség mivoltának és terjedése módjának közérthető ismertetése (1899) R. F.: Vall., eml. = Rákóczi Ferenc: Vallomások, emlékiratok. Szerk. Hopp Lajos (1979), 389, 393, 396, 399, 400. II. Rákóczi Ferenc levelei Máramaros vármegyéhez. Közli. R. R. Tört. T. (1908), 574—594. Ritoókné Szalay Á. = Ritoókné Szalay Ágnes: „Balsaráti Vitus János magyar orvosdoktor a 16. században." Comm. Hist. Artis Med. 78—79 (1976), 13—41. Schultheisz = Schultheisz Emil— Tardy Lajos: „A magyarországi járványok történetéből." Klny. a Történelem 1964. 3. sz.-ból (1964) Surányi Dezső: Magyar biokertek = Surányi Dezső: Magyar biokertek a XVII. században (1987) Szádeczky = Szádeczky Lajos: „Az erdélyi főkormányszék rendeletei a pestis, marhavész és éhínség meggátlására. 1710." Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle (1894), 1. sz. 188-192. Szaniszló = Szaniszló Zsigmond naplója. Kiad.: Torma Károly (1891), vagy: TT 1889. 1890 (az 1708—1711-ig terjedő részben) (Egyszerűség kedvéért az idézetek után a lapszám zárójelben. K. D.) Székely oklevéltári köt. = Székely oklevéltár. VII. köt. 1696—1750. Szerk.: Szádeczky Lajos (Kolozsvár, 1898), 140, 145—146. Szlatky M.: Minden doktorságot = „Minden doktorságot csak ebből késértek." Szemelvények a XVI—XVII. század magyar orvosi nyelvű kézikönyveiből. Vál: Szlatky Mária (1983) Ars Medica (Kézirat, 16. század utolsó harmada) — Dögös és veszödelmes hideglelésről. 41—49. — Dögtül mint kelljön magát embörnek oltalmazni. Uo. 49—52. — Pokolvarról. Uo. 56—58. — Körösztyén intés, azután következik pestisről való ital ugyanazon Frankovith Gergely doktor által. Frankovith Gergely: Hasznos és fölötte szükséges könyv. Monyorókerék, 1588, Manlius János nyomtatásában. Uo. 125—135. — Betegségekről való tanúság. Uo. 148—150. — Miképpen mehetnek el az pestis előtt. Uo. 151—161. Ld. még a pestis elleni szereket. Uo. 280, 305, 313. Takáts: Az egészségügy = Takáts László: „Az egészségügyi szervezés a Rákóczi-szabádsághar idején." Rákóczi ta­nulmányok. Szerk.: Köpeczi Béla, Hopp Lajos, R. Várkonyi Ágnes (1980), 183—205. Takáts: Lang = Takáts László—Takáts Endre: Lang Jakab „Ambrus a kuruc hadsereg tábori főorvosa." Honvédor­vos. 23 (1971), 1. sz. 57-73. Thaly = Thaly Kálmán: „A pestis Magyarországon 1708—1711-ben." Pesti Napló (1879), 30. évf. 25—26. sz. Tzanaki = (Csanaki) Tzanaki Máté: „A döghalálról való rövid elmélkedés" (Kolozsvár, 1634), RMK. I. 636. Vekerdi L. = Vekerdi László: „Egy nagy járványról." In: Vekerdi László: Kalandozás a tudományok történetében. Művelődéstörténeti tanulmányok (1969). 452—480. Veress D.: Mikes = Veress Dániel: Mikes és a szálőfölá. Tanulmányok (Bukarest, 1976) „Savanyúvíz, mint nálunk vagyon." Egészségügyi és orvosi vonatkozások a levelcskönyvben. 52—65. (Ebben a pestisről és az emigrációs pszichózisról is. 52—53., 55—56.) Vízaknai = Vízaknai Briccius György naplója (1693—1715). Kiad.: Szabó Károly, Szilágyi Sándor (Pest, 1860); pes­tis 113, 114. Weber: Amuletum = Weber János: „Amuletum az az Rövid és Szükséges oktatás a Döghalálról" (Bártfa, 1645) RMK I. 767. Werloschnig—Loigk = Johanne Baptista Werloschnig— Antonio Loigk: Loimographia, seu História pestis quae ab anno 1708. ad 1713. . . (Styriae. 1716) Wertner, Moriz = Wertner, Moriz: „Die Pest in Ungarn 1708—1711" (Leipzig, 1880). Klny. Deutsches Archiv fiir Geschichte der Medicin und medicinische Geographie. Wick B. = Wiek Béla: Az 1709—10-iki pestisvész Kassán (Kosice, 1934). Zay Anna: Herbárium = Zay Anna: Herbárium 1718. Bev.: Fazekas Árpád (Nyíregyháza, 1979), XXIV—XXVII.

Next

/
Oldalképek
Tartalom