Varga Benedek szerk.: Orvostörténeti közlemények 141-144. (Budapest, 1993)

TANULMÁNYOK - ESSAYS - Kis, Domokos: Az erdélyi bujdosók és a pestis

FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS IRODALOM Apor prózai = „Altorjai B. Apor Péter munkái." Közi. Kazinczy Gábor (Pest. 1863) MHHS. XI. köt. Synopsis mutalionum 117—312. Pestis 1709-1710. évi. 152., 154. Apos verses = „Altorjai Br. Apor Péter verses művei és levelei." Közi.: Szádeczky Lajos. MHHS. 1—2. köt. (1903), 2. köt. 39. Illyelálva, 1710. augusztus 15. Gidófalvi Gábor levele Apor Péterhez a pestis terjedéséről Szebenben és Kolozsvárott 2. 38—39. Arch. R. I. 2. = Archívum Rákóczianum I. oszt. 2. köt. II. Rákóczi Ferenc leveleskönyvei ARch. R. 1.3. = Archívum Rákóczianum. I. oszt. 3. köt. II. Rákóczi Ferenc leveleskönyvei. Közi.: Thaly Kálmán (1874) Arch. R. I. 6. = Archívum Rákóczianum. I. oszt. 6. köt. Bercsényi Miklós Rákóczi Ferenczhez Arch. R. I. 12. = Archívum Rákóczianum I. oszt. 12. keit. II. Rákóczi Ferenc felségárulási perének történee és ok­irattára. Közi.: Lukinich Imre. 2. köt. Függelék: II. Rákóczi Ferenc kiadatlan levelei Károlyi Sándorhoz, 1708—1711 (1935) Barkóczy Ferenc levele Károlyi Sándornak = 1708. augusztus 4. OL. G 396 Károlyi lt. I. Act. Rákócziana Séria I. Lad. Cza. irregestr. fol. 330A. Bethlen Kata önéletírása = Széki Gróf Teleki József özvegye Bethleni Bethlen Kata grófnő írásai és levelezése. 1700—1759. 1-2. köt. (1922) Kísérőszó Szádeczky-Kardoss Lajos. 1. köt. § XLI. (25). 1. §. XLVII. (28). Bethlen Mihály útinaplója (1691—1695). Kiad., utószó Jankovics József (1981), Utószó 145. Bolyki = Bolyki János: Komáromi Csipkés György: „Pestis pestise" (1664). Comm. Hist. Artis Med. 86. No. 4. (1978), Vol" XXIV. 81—89. Confessio: Az unitáriusok vallástétele = Kis Domokos: Confessio: Az. unitáriusok vallástétele [stk (1992) 1. 83—99] Csák Alajos Cirjék: Kelemen Diáák csodás élete és működése (Miskolc, 1927) Cserei = Cserei Mihály: Erdély históriája (1661—1711). Kiad. Bánkuti Imre (1983) Deák Farkas = Barkőczi Krisztina levele Károlyi Sándornak. 1710. augusztus 15. Eger. Magyar hölgyek levelei: Ma­gyar levelestúr, 2. köt. Közi.: Deák Farkas (1879), 448—449. a pestisről 448. Demeter Márton: A Szent Háromságnak . . . Hiti = A Szent Háromságnak . . . Hiti, Vallása és Tudománya (Kolozs­vár, 1732) Diósi Péter: „Cserei Mihály a bubópestis terjedési módjáról." Orvos Hetilap (1961), 102. 28. 1333—1334, és Orvosi Szemle (Tirgu Mures. 1961). 7. 2, 222—224. Esze T.: Kuruc vitézek folyamodványai = Kuruc vitézek folyamodványai. 1703—1710. Bev. : Esze Tamás (1955) Fazekas A. = Fazekas Árpád: „Szabolcsi adatok a pestisjárványok történetéhez." Comm. Hist. Artis Meá. 86. No. 4. (1979), Vol. XXIV. 91—105. Gombás A. = Gombás András: Lapok Tiszavasvári történetéből 1. Büdszentmihály története (Nyíregyháza, 1978). 50—51. Jakab E.—Szádeczky L. = Jakab Elek—Szádeczky Lajos: Udvarhely vármegye története (1901), V. rész (Szádeczky­lől) 434-437. Károlyi lt. L. Da. = OL P 396. Károlyi It I. Act. Rák. Séria I. Károlyi Sándorné Barkóczy Krisztina levelei Károlyi Sándorhoz, 1710. Lad. Da. Kis D. = Kis Domokos: „Az Erdélyből Magyarországra menekült bujdosók élete a Rákóczi-szabadságharc idején Szaniszló Zsigmond naplója alapján (1707—1711.)." Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai I. Ev­könyvek 7 (Nyíregyháza, 1989). 374—415. Kovács Ágnes: Károlyi Sándor (1988), 218. Kovách Imre = Kovách Imre: Az. asztracháni pestis (1879). Köleséri: Pestis Dacicae = Köleséri Sámuel: Pestis Dacicae atmi 1709. Scrutinium et Cura. Cibini 1709. RMK. II. 2393. Köleséri: Tanáts-adása = Kölcséri Sámuel: Tanáts-adása. Meilyet az 1719. esztendeiben Kolosváratt megujultt és az erdélyi fejedelemségben szélivel uralkodó Pestisnek alkalmatosságával, a közönséges Jóhoz kész indulattal visel­tetvén. Deákul közönségessé tött. Azután pedig Magyarul-is ki-nyomtatott Kolosváratt Telegái Pap Sámuel ugyan­azon esztendőben (1719) Lysta Transylvanorum in Anno 1707. = OL G 16. Munkácson maradt rész. 28. es. I. 2. fol. 541—544. Madai Dávid S. = Madai Dávid Sámuel: Szükséges oktatás, miképen ki ki e' mostani bé hatott döghalálban és el­ragadó betegségben. Isten kegyelme alatt magát őrizheti s orvosolhatja. . . (Halle, 1739)

Next

/
Oldalképek
Tartalom