Antall József szerk.: Orvostörténeti közlemények 89-91. (Budapest, 1980)

TANULMÁNYOK - Szerbák Elek: Halál, temetés és búcsúztatás a XIX. század eleji Magyarországon

14. BatiziL.: Vályi András élete és munkái. Bp. 1935. 15. Biográfiai gyűjtemény a Főv. Szabó Ervin kt. Bp. Gyűjteményében. 16. Blaumer, R.: Sociology and Everyday. New Jersey, 1968. 17. Bókay J.: Haydn Józsefről orvosi vonatkozásban. Orvosi Hetilap, 1932. 18. BörzóliG.: Temetkezési lant. Pécs, 1860. 19. Budapest lexikon. Bp. 1973. 20. Budapest története. III. k. Bp. 1975. 21. Bugát P.—Flór F.: Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Évkönyve. Pest, 1841. 22. Büchler S.: A zsidók története Budapesten a legrégibb időktől 1867-ig. Bp. 1901. 23. Chyzer K.: A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűléseinek története. 1840— 1890. Sátoraljaújhely, 1890. 24. Csokonai Vitéz Mihály Válogatott művei. II. k. Bp. 1950. 25. DezsényiB.—Nemes Gy.: A magyar sajtó 250 éve. Bp. 1954. 26. Dickens, Ch.: A Pickwick Klub. Ford. : Hevesi S., átdolg. : Ottlik G. Bp. 1961. 27. Englánderné BrüllK.: Orvosok és kórházak Pest-Budán. Bp. 1930. 28. Fischer, E.: A romantika lényege. Ford. : Beck E. Bp. 1964. 29. Fülöp J.: Petőfi világa. M. Nemz. 1973. jan. 14. 30. Gortvay Gy.: Az újabbkori magyar orvosi művelődés és egészségügy története. 1. k. Bp. 1953. 31. Györy T.: A magyar orvos irodalom Eger, 1906. 32. Györy T.: Magyarország orvosi bibliográfiája 1472—1899. Bp. 1900. 33. Györy T.: Az orvostudományi kar története, 1770—1935. Bp. 1936. 34. Hahnemann emléke. Költemények Garay, Császár és Vörösmartytól. Budán, 1844. 35. A hetvenéves Budapest. Bp. 1943. 36. Horánszky N: ifj. Bene Ferenc párizsi útinaplója 1826-ból. Comm. Hist. Artis Med. 54 (1970). 37. Horváth E.—Horváth M.: Pest-Budáról szóló históriák. Bp. 1944. 38. Horváth I.: Mindennapi pest-budai naplója 1805—1809. Bp. 1967. 39. Hőgyes Endre: Emlékkönyv a m. kir. Tudomány-Egyetem orvosi karának múltjáról és jelenéről. Bp. 1896. 40. Illyefalvil.L. (szerk.): A hatvanéves Budapest. Bp. 1933. 41. Jáki Gy.: Adatok Schoepf Mérei Ágost élettörténetéhez. Comm. Hist. Artis Med. 5 (1957). 42. Jáki Gy.: Rácz Sámuel (1744—1807). Élet és Tudomány 1957. p. 367. 43. Jókai M.: Önmagáról. Bp. 1904. 44. Kálmán Ö.: A rabbi könyve. Bp. 1940. 45. KériGy.: Petőfi relikviák. M. Salon 1900. 46. Kodály Z.: A magyar népzene. Bp. 1943. 47. Kosztolányi D. Összegyűjtött versei. 1. k. Bp. 1962. 48. Larousse du XX e siècle. Vol. IV. Paris, 1931. 49. Liber E.: Budapest szobrai... Bp. 1929. 50. Lux K: A budapesti belvárosi plébánia templom. Tanúim. Bp. Múltjáról. II. k. Bp. 1933. 51. M. Életrajzi Lexikon. I—II. k. Bp. 1967—1969. 52. A magyar népzene tára. V. k. Siratok. Szerk. : Bartók B. és Kodály Z. Sajtó alá rend. Kiss L. és Rajeczky B. Bp. 1966. 53. A m. nyelv értelmező szótára. III. k. Bp. 1960. 54. Magyary-Kossa Gy.: Orvosi szakoktatás és egyetemi élet a régi Magyarországon. Magyar orvosi emlékek. 1. k. Bp. 1929. 55. Művészeti lexikon. 3. k. Bp. 1967. 56. Némethy L.: Nagy boldogasszonyról nevezett budapestvári főtemplom történelme. Esztergom, 1876. 57. Orvostörténeti Levéltár. Gyászjelentések. 58. Pach Zs. P. (főszerk.): A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada, 1825—1975. Bp. 1975.

Next

/
Oldalképek
Tartalom