Palla Ákos szerk.: Az Országos Orvostörténeti Könyvtár közleményei 38-39. (Budapest, 1966)

Novák Károly: Egy fejezet a Vöröskereszt „Erzsébet" kórháza történetéből

az „Ostrom és felszabadulás" eseményeit, az 1946—51, éveket mint az újjáépítés küzdelmes korszakát, az 1952-től napjainkig ter­jedő éveket, mint az OTSI történetét tárgyalom. Jelen tanulmány tehát a teljes kórháztörténet második fejezete, minthogy azonban egy lezárt szakaszt, a megnyitástól a század vé­géig terjedő, jól körülhatárolt időszakot öleli fel, önálló bemuta­tásra is alkalmas. 1. A kórház alapítása Magyarországon Vöröskereszt Egyletről hivatalosan 1881. május 17-e óta beszélhetünk, amikor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében tartott ünnepi közgyűlésen a már negyedik éve mű­ködő nőegyletek utóda, a Magyar Országos Segélyző Nőegylet és az újonnan megalakult Vöröskereszt Egylet egyesült. A kórházépítés terve azonban már korábban felmerült, még a Segélyző Nőegylet­ben 1879-ben, amely egyesület fő céljául az ápolónőképzést tűzte ki. Az egylet egészségügyi tanácsosa dr. Janny Gyula javaslatot dolgozott ki külön e célra szolgáló egyleti kórház építésére, mert véleménye szerint az eredményes ápolónőképzésnek ez a feltétele. Janny elő­adásokat tartott, cikkeket írt, Ivánka Imre pedig, a Vöröskereszt Egylet gondnoka, hihetetlen buzgalommal és eréllyel fogott hozzá a kórházépítési terv megvalósításához. Telket szerzett, alapítványo­kat szervezett, kieszközölte a királyné engedelmét, hogy az új telep ERZSÉBET Kórháznak neveztessék. Az egyesülést kimondó 1881. május 16-i közgyűlésen Ivánka tájékoztatta a tagságot a kórház­építés állásáról. így szerezte meg a Vöröskereszt tulajdonjogát a kórházhoz és vette át a kórházépítés kötelezettségét. Gr. Károlyi Gyula elnöklete alatt megalakult az építési bizottság Ivánka Imre, dr. Korányi Frigyes, dr. Janny Gyula, Rupp Imre, Ybl Miklós, Lederer Sándor, Rudnyánszky Ferenc, Lintner Imre és Hauszmann Alajos tagokból, utóbbi megbízván a tervek elkészíté­sével és a művezetéssel. A készülő tervek kapcsán kitűnt, hogy a Ludoviceum mellett fel­ajánlott telek kicsiny lesz és egyébként sem felel meg a követelmé­nyeknek. Ezért megvásárolták a Fővárostól a kórház jelenlegi telkét

Next

/
Oldalképek
Tartalom