Palla Ákos szerk.: Az Országos Orvostörténeti Könyvtár közleményei 28. (Budapest, 1963)

Kulcsár Imre: Adatok Moson megye feudális korának egészségügyi történetéhez

segédorvosi állást azzal az indokkal, hogy már kilenc év óta fizetés nélkül szolgálja Mosón megyét, 29 év óta működik mint orvos, az 1805 és 1809-ben dühöngő ragadós nyavalyák orvoslásában is sokat fáradozott, és végül ha harmadik orvos is fogadtatna, keresete még az eddiginél is kevesebb lenne. De pályázott segédorvosnak a megyéhez Polák Ignác is, ki a „bécsi közönséges ispitában mint második orvos dicséretesen foglalatosko­dik", a bábaság mesterségét is érti, azonkívül latin, olasz, német és magyar nyelven is tud. Ami azonban a legfontosabb volt, ajánlóleve­let mutatott fel gróf Eszterházy József Zemplén megye főispánjától, valamint Barthodeczky János udvari tanácsos és referendáriustóL Ennyi támogatás alapján, de azért is, mert a magyar nyelvben is jártas volt, Mosón megye Polák Ignácot alkalmazta a megye második orvosának évi 300 forint fizetéssel [313]. Érthető tehát, hogy Birk Frigyes, ki szerette volna ezt az állást elnyerni, keserűségében másfelé tájékozódott. Bizonyítványt kért ezért a megyétől eddigi működéséről, mivel más állás van részére kilátás­ban. A megye igazolta is, hogy 1814. augusztus 12. óta becsületesen és jól teljesítette szolgálatát a megyében [314]. Űgy látszik azonban, hogy Birk kilátásai nem valósultak meg, mert továbbra is Magyar­óváron maradt. Mikor pedig a megye főorvosa, Hönisch János 1828­ban 79 éves korában meghalt, Polák Ignác, az eddigi második orvos lett a megye főorvosa. Birknek tehát ismét kilátása nyílt a második orvosi állásra. Folyamodik is ismét, de hasztalan! Most sem volt szerencséje, mert a megye elutasította kérését azzal, hogy a másod­orvosi állást csak ideiglenesen szervezték meg a most elhalt orvos mellé annak elöregedése miatt, ezért ezt az állást nem szándékoznak továbbra is fenntartani [315]. Végre a sok sikertelenség után sikerült, ha ideiglenesen is, állandó,, fizetéses állásba jutnia Birknek. Polák Ignác ugyanis 1832-ben lekö­szönt megyei főorvosi állásáról, mert „az uradalomban felállított gazdálkodó intézetbe a természet históriáját és a marhaorvoslás mes­terségét tanéttó Professzornak" nevezték ki. Ekkor alkalmazták ideig­lenesen Birket, az „eddig becsületből szolgáló orvost", Mosón me­gyei főorvosnak [316]. Birk Frigyes nagy önbizalommal kezdte meg hivatali működését. Buzgóságában a későbbi években, még az 1790. év előtti orvosi

Next

/
Oldalképek
Tartalom