Palla Ákos szerk.: Az Országos Orvostörténeti Könyvtár közleményei 19. (Budapest, 1960)

Kárpáti Endre: A magyarországi alkoholellenes küzdelem története

ság tagjai - köztük Dr. Büchler Lipót, Dr. Hollós József, Dr. Madzsar József és Dr. Stein Fülöp - nemcsak Budapesten, de vidéken is számos előadást tartottak. Majd többszáz egylet alá­írásával 40 tagú küldöttség kereste fel Vörös László kereske­delmi minisztert, követelve az emlékiratban foglaltak megvalósí­tását. Bár erre Kossuth Ferenc és Wekerle miniszterek is ígére­tet tettek, a későbbiek folyamán mégis elodázták az intézkedések meghozatalát. Végül is az „Egészség" egy 1909. évi száma arról ad tudósítást, hogy az OKE választmánya kimondotta az Alko­holbizottság feloszlatását. Az antialkoholista irányzat tevékenységére és térhódítására mutat az is, hogy az Orvosegyesületen belül megalakult 1906 ele­jén az Alkoholbizottság. Már maga az a tény, hogy a szervezők megalakulás iránti kérelmüket 200 orvos aláírásával nyújtották be a választmányhoz, arról tanúskodik, hogy ezt a kezdeménye­zést is jelentős számú orvos támogatta. A kérvény aláírói közt találkozunk Dr. Bókay Árpád, Dr. Fenyvesy Béla, Dr. Lenhossék Mihály, Dr. Moravcsik Ernő Emil, Dr. Ranschburg Pál, Dr. Stein Fülöp, Dr. Madzsar József, Dr. Reusz Frigyes és mások nevei­vel. A Bizottság a titkári funkciókkal Dr. Madzsar Józsefet bízta meg. Ez az alkoholellenes egyesület is szép programot dolgozott ki: referáló előadások tartását, önálló tudományos kutatásokat, a magyararoszági alkohol-statisztika elkészítését stb. A következő témák kidolgozását határozták el: a) Az alkohol experimental-pharmakologikus hatása, b) Kis alkohol mennyiségek szokványos élvezetének hatása, c) Alkohol az orvos kezében, d) Az alkohol kórtani hatása a vérkeringésre, emésztő rend­szerre, nemi életre, e) Az alkohol és a fertőző megbetegedések. A későbbi években ennek a szervezetnek a munkájáról is ke­veset hallani. Még egy absztinens szervezet jött létre 1906-ban, az Abstinens Orvosok Egyesülete. Vezetőségében Dr. Chyzer Kornél, Dr. Do­nath Gyula, Dr. Schwarz József, Dr. Dóczi Imre nevével találko­zunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom