Palla Ákos szerk.: Az Országos Orvostörténeti Könyvtár közleményei 19. (Budapest, 1960)

Kárpáti Endre: A magyarországi alkoholellenes küzdelem története

Magyarországon a Good Templar rend 1901 augusztusában ala­pította meg első páholyát. Ezt megelőzően, 1895 óta működött a vallási alapon álló „Kék Kereszt" egyesület, amelynek tevé­kenysége nem volt jelentős. A Good Templar rend megalapítása előtt néhány hónappal alakult meg az országos Magyar Alkohol­ellenes Egyesület dar. Szalkay Gyula, dr. Büchler Lipót és dr. Csillag Gyula vezetésével, amely egyesület 1903-ig 15 800 hallgató részvételével 157 előadást tartott és számos röpiratot adott ki. Tagságuk létszáma 1905 elején mindössze 162 volt. Mint érdekességet meg kell említenünk a szegedi „Árpád" sza­badkőműves páholy kezdeményezését. Még 1899-ben részletes programot állítanak össze az alkoholizmus leküzdésére, amelyben a későbbi antialkoholista követelések majdnem mind szerepel­nek. Elgondolásaik megvalósítására a rendszeres agitációt ajánl­ják „ . . . ébren tartani szóval és írásban - írják a felhívásban ­összejöveteleken, törvényhatósági közgyűléseken, a templomok szószékein, e célból összehívandó értekezleteken, sajtóban, napi­lapok és röpiratok közvetítésével a kormányhoz benyújtandó kérvényekkel és a képviselőházhoz intézendő feliratok által." 58 A bécsi VIII. nemzetközi alkoholellenes kongresszus után ala­pította meg dr. Stein Fülöp 7 társával a „Hungária" páholyt, amely a Good Templar rendnek Magyarországon első páholya volt. Kezdetben nagy nehézségekkel kellett megküzdeniük. Sze­mélyes egyenkénti agitációt folytattak. A mozgalom elindításá­hoz hozzájárult Forelnek, aki ekkor már világtekintély volt, az Orvoskaron tartott előadása. Ennek az előadásnak a hatásáról dr. Hollós József így számol be: „Forel egyetlen előadása elég voJt ahhoz, hogy a megindult mértékletességi mozgalmat csírájá­ban elfojtsa, s a kérdéssel foglalkozók figyelmét a nálunk addig teljesen ismeretlen Good Templar rendre - az absztinencia irá­nyába terelje." 59 Dr. Stein fáradhatatlan szervező, aki minden alkalmat meg­ragad, hogy elsősorban az orvostársadalom figyelmét ráirányítsa erre a kérdésre. Az Orvosok és Természetvizsgálók 1901-es kong­resszusán felszólal, ahol a pedagógusok, orvosok, egyetemi hall­gatók megnyerését hangsúlyozza. 60 / 3 Az Országos Közegészség­ügyi Egyesületben előadást tart az alkoholkérdésről, a legújabb

Next

/
Oldalképek
Tartalom