Palla Ákos szerk.: Az Országos Orvostörténeti Könyvtár közleményei 15-16. (Budapest, 1959)

Dr. Biró Imre: A magyar szemészet fejlődése a XIX. században

Schulek - aki 1874-ben Lippay nyugdíjaztatása után lépett a ka­tedrára - valóban korszakalkotó volt: a tespedés, a tunya bele­nyugvás, a haladó világtól való elmaradás idejét lezárta és elindí­tott egy korszakot, amelynek minden órája a múlt hibáit és mulasz­tásait pótoló erőfeszítéssel és munkával volt kitöltve. Még csak egy fél százada, hogy eltávozott. Néhány tanítványa, élükön a köztiszteletben álló Schultz Kornél, a sors különös kegyelméből még közöttünk él. Az ő szavaikból és az írásos visszaemlékezések­ből áhítatos szeretet és elismerés sugárzik a Mester felé. De har­mincéves működésének száraz tényei is egy kiváló tudású, akarat­erejű és munkabírású férfiről tanúskodnak. Schulek egyetemi előadásai a szemészettől elidegenített hall­gatókat újra a tanterembe vonták. Tudása, gyógyító és operatív művészete becsapta az ajtót a hályogszúró kuruzslók világa mö­gött: huszonöt év alatt a klinika járó betegeinek száma évi 500­ról évi 9000-re, az ápolt betegeké 121-ről 1000-re emelkedett. Üj klinikát harcolt ki és annak számára a gyógyítás és a kutató­munka minden eszközét megszerezte. Olyan négynyelvű szemé­szeti könyvtárt létesített, aminek ma sincs párja a világon. Az egyetemről segített kiseperni a Ratio Educationis és a Bach-kor­szak utasításait, amely előírta a tanároknak, hogy ne tudósokat, hanem csak derék és erkölcsös polgárokat neveljenek az állam­nak. De a kutató és tudós Schulek tudósokat nevelő klinikáján „mindenek felett a beteg java áll és emellett csak második sorban a tancél. Soha beteget fel nem használok vizsgálatra, vagy kí­sérletekre, melyek kárára lehetnének, soha műtétet nem hajtok végre, melynek szükségességéről nem vagyok meggyőződve, soha beteget nem kényszerítek műtétre, vagy a kórházban maradásra, még ha a kényszer javára szolgálna is. A szenvedő első személy a társadalomban és mindenki feltétlen ura testének." (Schulek 1873. évi kolozsvári jelentéséből.) 16 Schulek egyéni varázsa és működésének híre a tanítványok se­regét vonzotta köré és a Schulek-iskola: Feuer Nathaniel, id. Imre József, Juhász Lajos, Ottava Ignác, id. Csapody István, Issekutz László, Neupauer Gusztáv, Kocsis Elemér, Grósz Emil, Blas­kovics László és Schultz Kornél - hogy csak tanársegédeit em-

Next

/
Oldalképek
Tartalom