Lippay János: Posoni kert, kiben minden kerti Munkák, Rendelések, Virágokkal, Veteményekkel, Fákkal, Gyümölcsökkel...le-irattattanak...elsö könyv. Virágos kert. - Nagy-Szombatba, Academiai bötükkel, 1664.

AZ KEGYES OLVASOHOS.

Talám avval-is valaki meg-akarná gátolni - ezen íráíomat: hogy ez-által,az én hivatalom­nak hatarán-kivűl léptem. De ha az én fzerze­tembúl-való írő authorokat fői-hdnnya : fől-tá­Iállya, hogy nem kevefen vannak azok-kőzzöl 3 a 7 kik bőlcfen, íftencffen, haíznoílan irtanak, nem cfak a' kerti munkákrúl, a'mint az eíőb elől-ho­zott P. Joan: Bapt: Ferrarius, a 7 ki elméílen, és i­gen ékeílen írt mind a'virágokkal in Flora, mind az idegen fákkal-való bajmolódáfrul inHortis 0 Hefperid. de mas réfzeirúl-is az Majorfágnak, és ahoztartozandó tudományoknak. Miért nem követhetném én-is, ezeknek bőcsulletes nyom­dokit: hogyillyen hafznosjgyőnyőniféges, és^ tiízteletes jóban hazám fiainak fzolgáilyak ? Sőt mennyi hatalmas könyveket íokan nagy fáradfág­gal,fö tőréffél toItőttenek-bé,nem cfak az ékeíTen fzólláíra őfztőnőzőjrégiPogány fabulaknak ő­fmeretfégére: de még az elme futtatáfra íerkenge­tőPbiloíophianakverfengéfére-is; a 7 ki igen ke­veíet, avagy femmit íemhoz a 5 konyhára ? Mio vétek hát én abban, ha azokruí írok, a 7 kik a' ko­nyhára, és ember éJ et ének táplál áfára, főlőtte_> fzűkfégeíek ? Ezeg pedig, nem cfak teil hizlaló, és gyö­nyörködtető világi efzkozők: de még a 7 Jeleknek^ ' ÍS,

Next

/
Oldalképek
Tartalom