Korek J. - Patay P.: A BÜKKI KULTÚRA ELTERJEDÉSE MAGYARORSZÁGON / Régészeti Füzetek II/2. (Magyar Nemzeti Múzeum - Történeti Múzeum Budapest, 1958)

A bükki kultura elterjedése magyarországon

2. füzet 20. - Ua.: A magyar barlangkutatás állása az 1937 évben. BV 8 (1938) 1-2 füzet 12 sk A barlang a községtől É-ra néhány km-nyi távolságban fekszik Kadic 1932-ben. Mottl Mária 1937-ben ásatott itt A leletanyag általam nem ismeretes. Kadid az 1932 évi ásatásá ­val kapcsolatban az alábbiakat említi: «A kitöltés tetejét fedő vékony humusztartó prehisztori­kus edényeket és két szép neolitos kézimalmot eredményezett* Lehet, hogy ezek a bükki kultúra emlékei, bár ez nan biztos, akárcsak az őrlőkövekre vonatkozó «neolitos* megállapítás. 64. Cserépfalu-Mészvölgvi sziklaodú, m észvölgvi kőfülke és mészvöl gvi kisfülke (mezőkövesdi i) Irodalom: Kadic Ottokár: A magyar barlangkutatás állása az 1933 évben. BV 4 / 1934/ 1. fü­zet 3. A kérdéses 3 barlang a községtől északra fekszik Leletanyag általam egyikükből sem ismeretes. Kadid végzett bennük ásatást 1933-ban. A következőket említi: «Mind a három üreget óholocén humusz tölti ki.. A fölötte fekvő fekete humuszból kevés prehisztorikus csont és cseréptöredék került a felszinre. * Lehetséges, hogy ez a bükki kultúra emléke, bár ez nem biztos. 65 Cserépváralia-Farkaskői sziklaűreg (mezőkövesdi i. ). Irodalom: Kadic Ottokár: A magyar barlangkutatás állása az 1932 évben. BV / 1933 / 2. fü­zet 20. A barlang a községtől ÉK-re fekszik Leletanyaga általam nem ismeretes. Kadic vég ­zett ásatást 1932-bea Idevágó sorai az alábbiak: «A kőfülke külsejét humusz. . . töltötte IdL . .. prehisztorikus cserépedények . . kerültek ki* Lehetséges, hogy ez a bükki kultúra emlé­ke, bár ez nem biztos. 66„ Arnóckői sziklaodi (mezőkövesdi l). Irodalom: Kadic Ottokár: A magyar barlangkutatás állása az 1933 évben. BV 4 / 1934/ 1. füzet 4, Leletanyag általam nem ismeretes. A barlangban Kadid végzett ásatást 1933-ban. A fent idézett cikkben a következő adatot találjuk: «Az odu előtt . . a humusztakaróból prehisz­torikus agyagedénytöredék került ki* Lehetséges, hogy a bükki kultúra emléke, bár ez nem biztos. 67 Füzér kői barlang (mezőkövesdi iárás ). Irodalom: Kadic Ottokár: A cserépfalui Mussolini barlang, BV 3 / 1933/ 2.füzet 11. D a ncza János 1932 ben szükségmunka k eretében próba­ásatást tartott a barlangban. Kadic szavai szerint «számos ős­történeti cserépedény-töredéket találtak* Ezzel szemben a Föld­tani Intézetből a Történeti Múzeumba mindössze 2 atipikus ko­vaszilánk és 1 Bükk II típusú kis cseréptöredék jutott, mint eb­ből a barlangból származó lelet MNM. leltsz.: 52.62.1-2. 68, Perpáci kőfülke é§ Pe rpá ci s zikla ü reg, (Tardj Gyurka lyuk a? mezőkövesdi j n). Irodalom: Kadic Ottokár: A magyar barlangkutatás állása az 1937 évben. BV 8 / 1938/ 11-16. A Hór völgyben, a Subalyukkal szemben fekvő barlangokban 1937-ben Mottl Mária á­satott Kadic «igen érdekes neolitos faunáról* emlékezik meg. Régészeti leletekről nincs tu ­domásunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom