Sz. Burger Alice (szerk.): AZ 1968. ÉV RÉGÉSZETI KUTATÁSAI / Régészeti Füzetek I/22. (Magyar Nemzeti Múzeum Budapest, 1969)

Őskor

- 17 ­mélységben cserepeket talált. A támogatásukkal végzett hitele­sítés során korabükki kulturába tartozó gödrőt tártunk fel,ahol a leletanyagban feltűnő volt az őrlőkövek nagy száma. /Lm/ Korek József 17. Párl-Altacke r /Tolna m.,tamási j./ /XXXIII./. A köz­ségtől É-ra 500 m-re, a Koppány folyó melletti teraszos dombon egy 300 * 200 m nagyságú lelőhelyből 460 m 2-t tártunk fel.A ne­olitikus vonaldíszes cserepeket tartalmazó gödör fenekén több kg elszenesedett gabonát találtunk. Másik gödör a zselizi cso­port kerámiáját tartalmazta. 35 gödör, egy részben feltárt ház és 7/8?/ zsugorított csontvázas sir a lengyeli kulturába tarto­zik. A gazdag kerámia, pattintott kőeszközök,csonteszközök min­denben megegyeznek a kultura zengővárkonyl telepén előkerült le­letanyaggal. 4 gödörben a badeni kultura bolerázi csoportjára jellemző edénytöredékek, 2 gödörben pedig a dunántuli mészbeté­tes kerámia É-i csoportjához tartozó cserepek feküdtek. Az 1-3. ásónyomban több kisapostagi töredéket is találtunk. Melléklet hiányában egy nyújtott csontváznak a korát nem ismerjük. Az ásatáson részt vett: Csorba Csaba és Csukás Györgyi egy.hallgató. /RI/ Torma István Pécs-Szabolcs-Középhegy dül ő /Baranya m./ /XXVI./. A te­repbejárással hitelesített, nagykiterjedésű középbronzkori te­lepből a földmunkákkal veszélyeztetett egyik nagyméretű, tégla­lap alakú házat feltártuk. A házat földbe ásták. A telep kultu­rálisan a mészbetétes edények népe déldunántuli csoportjához tar­tozik. Az ásatáson részt vett:K.Zoffmann Zsuzsanna és Bándi Gá­bor. /Ta/ Kiss Attila 18. Pilisszentlélek - Legény barlan g /Komárom m., dorogi j./ /XLIX./. Az 1912-ben végzett kutatás hitelesítésére az idén került sor. Megállapítottuk, hogy a barlang a rézkortól /péceli kultura/ kezdve lakott, A későbronzkor-, koravaskor-, kelta-, római- és Árpád-kori edénytöredékek állandó lakottságról tanús-

Next

/
Oldalképek
Tartalom