H. Kolba Judit szerk.: A Magyar Nemzeti Múzeum történeti kiállításának vezetője 2 - Az államalapítástól a török kiűzéséig - A XI_XVII. század története (Budapest, 2005)

1. TEREM - Az Árpád-házi királyok kora (XI-XIII. század) (Kovalovszki Júlia)

1.TEREM Az Árpád-házi királyok kora (XI-XIII. század) A honfoglalás, az új haza birtokba vétele utáni évszázadban bebizonyosodott, hogy a magyarság csak akkor maradhat fenn a Kárpát-medencében, ha szakít korábbi életmódjával, és beilleszkedik Európa ke­resztény népeinek és ekkoriban formáló­dó új államainak sorába. Az átalakulás legfontosabb követelménye a keresztény­ség felvétele és a központi királyi hata­lom megvalósítása volt. Ez együtt járt az új államszervezet megteremtésével. A honfoglaló fővezér, Árpád dédunokája, Géza nagyfejedelem (972-997), majd en­nek fia, Vajk, utóbb István (997-1038) felismerve a változtatás szükségességét, kemény kézzel vitték végbe az elképzelé­seiket. Erős, független államot teremtet­tek a Kárpát-medencében. Istvánt az ez­redforduló évének első napján Eszter­gomban királlyá koronázták a II. Szil­veszter pápától kapott koronával. Uralko­dása idején a magyarság keresztény hitre tért. Az ország függetlenségének és belső békéjének biztosítása megteremtette a társadalom és gazdálkodás korszerű át­alakításának és a kereszténység terjeszté­sének feltételeit. István uralkodása idején a magyar társadalom vezető rétege még nomadizált, de a köznép legnagyobb ré­sze már jó ideje letelepült. Első királyunk rendelkezései a megtelepedést szorgal­mazták. Uralkodói akaratának köszönhe­tő, hogy a magyarság Európa keresztény népeivel egyenrangúvá vált. Istvánt 1083­ban szentté avatták. Törekvéseit utódai kö­zül Szent László (1077-1095). Kálmán ( 1095-1116) és ///. Béla ( 1172-1196) tel­jesítették ki. Az országot az 1241. évi mongol hadjárat (tatárjárás) tragikus pusztításai után IV. Béla (1235-1270) épí­tette újjá. Az évtizedekig tartó „moderni­záció" azonban a királyi hatalom válsá­gához vezetett. A háromszáz éves bonyolult történelmi folyamatot kiállításunk természetesen csak hézagosan tudja bemutatni. A korai időkből viszonylag kevés emlék maradt fenn, s ezek sem mindig a korszak legjel- 9 lemzőbb tárgyai. KIRÁLYI EREKLYÉK A Magyar Nemzeti Múzeum egyik legszebb, legértékesebb ötvösművészeti kincse a Monomakhosz-korona. IX. Konsztantinosz Monomakhosz bizánci császár, valamint Teodóra és Zoé császárnő (együttes ural­kodásuk: 1042-1050) képe mellett táncos­nőket, jelképes nőalakokat ábrázoló, re­keszzománccal díszített aranylemezek al­kotják a koronát (1. kép). A császári műhelyben készült remekmű 1860-ban Nyitraivánkán, a földből került elő. A bizánci udvarhoz köthető két leg­fontosabb emlék: a Monomakhosz-korona, illetve a magyar Szent Korona alsó része. Az Árpád-kor legfontosabb tárgyi emlé­kei, a magyar koronázási jelvények, külön kiállításon láthatók. A királyságot mint intézményt a teremben elhelyezett trónus jelképezi. A színes kő­berakásokkal díszített vörösmárvány trón­szék (1200 körül) az esztergomi királyi várból származik. Az Árpád-házi királyok­hoz köthető ereklyék közül kiemelkedőek ///. Béla és első felesége, Anna antiochiai hercegnő székesfehérvári sírleletei (XII. szá­zad). A vörösmárvány koporsóban a király csontváza mellett jelképes királyi jelvé­nyek (ezüst halotti korona, jogar és kard), aranyozott bronzfeszület, bizánci eredetű rekeszzománcos mellkereszt, arab felirat­tal díszített almandinköves rekeszes arany­gyűrű, ezüst karperec és sarkantyúpár ke­rült elő. A királynét aranyozott ezüstkoro­nával, gránátköves aranygyűrűvel temették el. Megmaradtak aranyozott ezüstszálból készült, csipkével díszített ruhájának fosz­lányai is. A király méltóságot sugárzó sze­mélyét a hasonló koronával ábrázolt vö­rösmárvány szobortöredék, a kalocsai ki­rályfej idézi (XII. század). A török időkben feldúlt székesfehérvári királysírokból szár-

Next

/
Oldalképek
Tartalom