Kovács Tibor - Stanczik Ilona (szerk.): Bronze Age tell settlements of the Great Hungarian Plain I. (Inventaria Praehistorica Hungariae 1; Budapest, 1988)

References

HEGEDŰS 1974-77 HOREDT 1960 HÜTTEL 1981 KACSÓ 1981 KALICZ 1957 KALICZ 1967 KALICZ 1968 KALICZ 1970 KALICZ 1984 KEMENCZEI 1967a KEMENCZEI 1967b KEMENCZEI 1979 KEMENCZEI 1984 KIESEWALTER 1888 KOVALOVSZKI 1957 KOVÁCS 1876 KOVÁCS 1969 KOVÁCS 1970 KOVÁCS 1975 a KOVÁCS 1975b KOVÁCS 1977 KOVÁCS 1979 KOVÁCS 1982a KOVÁCS 1982b KOVÁCS 1988 KOVÁCS- STANCZIK 1980 KŐSZEGI 1968 KUBENYI 1861 KUBINYI 1866 MAKKAY 1957 MAKKAY 1969 MAROSI 1930 MATOLCSI 1968 MATOLCSI 1970 MÁRTON 1933 SZ. MÁTHÉ 1981 SZ. MÁTHÉ 1984 SZ. MÁTHÉ 1986 MESTERHÁZY 1965 K. Hegedűs, Vésztó'-Mágori halom. AichÉrt 101 (1974) 310-311; 102 (1975) 295; 104 (1977) 264. K. Horedt, Die Wietenbergkultur. Dacia 4 (1960) 107-137. HG. Hüttel, Bronzezeitliche Trensen in Mittel- und Osteuropa. PBF 14.2. München 1981. C. Kacsó, Contributii la probléma începuturilor epoch bronzului in nord-vestul României. — Bei­träge zur frühen Bronzezeit in Nordwestrumänien. SCIV 23 (1972) 31—44. N. Kalicz, Tiszazug őskori települései QPrehistoric Settlements of the Tiszazug Region). RégFüz Seri. No 8 (1957). N. Kalicz, A korabronzkori nyírségi csoport telepe Nyírpazony határában. - Eine Siedlung der frühbronzezeitlichen Nyírség-Gruppé bei Nyírpazony. ArchÉrt 94 (1967) 3-19. N. Kalicz, Die Frühbronzezeit in Nordostungarn. ArchHung 45. Budapest 1968. N. Kalicz, Bronzkori telep Rétközberencs határában. - Bronze Age Settlement in the Environs of Rétközberencs. ArchÉrt 97 (1970)23-31. N. Kalicz, Die Nyírség-Kultur; Die Makó-Kultur; Die Hatvan-Kultur. In: Kulturen der Früh­bronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans. Beograd 1984, 109-119, Pis 24-27; 93­103, Pis 20-23; 191-219, Pis 52-59. T. Kemenczei, Die Zagyvapálfalva-Gruppe der Püinyer Kultur. Acta ArchHung 19 (1967) 229­305. T. Kemenczei, Ároktő-Dongóhalom. ArchÉrt 94 (1967) 217. T. Kemenczei, Das mittelbronzezeitliche Gräberfeld von Gelej. RégFüz Ser II. No 20 (1979). T. Kemenczei, Die Spätbronzezeit Nordostungarns. ArchHung 51. Budapest 1984. L. Kiesewalter, Skelettmessung am Pferde. Diss. Leipzig 1888. J. Kovalovszki, Régészeti adatok Szentes környékének település történetéhez (Archaeological Data to the Settlement History of Szentes). RégFüz Ser I. No 5 (1957). A. Kovács, A Tisza-Zugi Archaeologiai Magán Társulat 1876-ik évi ásatásainak leírása (A De­scription of the Excavations Conducted by the Archaeological Society of Tisza-Zug in 1876). Manuscript. T. Kovács, Prehistoric Horse Bits of Antler Found in the Carpathian Basin Recently. Alba Regia 10 (1969) 159-165. T. Kovács, A hajdúbagosi bronzkori temető. - Bronze Age Cemetery at Hajdubagos. FolAich 21 (1970) 27-47. T. Kovács, Tumulus Culture Cemeteries of Tiszafüred. RégFüz Ser II. No 17 (1975). T. Kovács, Historische und chronologische Fragen des Überganges von der Mittleren- zur Spät­bronzezeit in Ungarn. Acta ArchHung 27 (1975) 297-317. T. Kovács, A bronzkor Magyarországon. The Bronze Age in Hungary. Budapest 1977. T. Kovács, Középső bronzkori aranylelet ÉK-Magyarországról. - Mittelbronzezeitliche Gold­funde aus Nordostungarn. FolArch 30 (1979) 55-77. T. Kovács, Die terminologischen und chronologischen Probleme der frühen und mittleren Bron­zezeit in Ostungarn. Atti del X. Simposio Internazionale sulla fine del Neolitico e gli inizi dell Eta del Bronzo in Europa. Verona 1982, 153—164. T. Kovács, Befestigungsanlagen um die Mitte des 2. Jahrtausends v.u.Z. in Mittelungarn. In: Bei­träge zum bronzezeitlichen Burgenbau in Mitteleuropa. Berlin-Nitra 1982, 279-291. T. Kovács, Adatok az Ipoly-Zagyva-vidék középső bronzkorához. - Angaben zur mittlere Bronzezeit des Ipoly-Zagyva-Gegends. ArchÉrt. In print. T. Kovács-I. Stanczik, Bronzkori aszkosz Nagyrévről. - Bronze Age Ascos from Nagyrév. ArchÉrt 107 (1980) 44-52. F. Kőszegi, Mittelbronzezeitliche Gräberfeld in Pusztaszikszó. Acta ArchHung 20 (1968) 101­141. F. Kubinyi, Magyarországon talált kő- és bronzkori régiségek (Stone and Bronze Antiquities of Hungary). AK 2 (1861) 88-113. F. Kubinyi, Egyéb régészeti leletek lajstroma (A Register of Other Archaeological Finds). AK 6 (1866) 190-191. /. Makkay, A bihari Berettyó-völgy őskori leletei. - Prehistoric Finds of the Berettyó Valley in Bihar. DMÉ 43 (1948-56) 1957, 21-46. J. Makkay, RégFüz Ser I. No 19 (1969) 7. A. Marosi, A pákozdvári őstelep. - Die urzeitliche Siedlung zu Pákozdvár. ArchÉrt 44 (1930) 53-73; 280-281. /. Matolcsi, A szarvasmarha testnagyságának változásai a történelmi korszakokban Magyarország területén. - Die Veränderung der Körpergrösse des Rindes in den geschichtlichen Epochen auf dem Gebiete Ungarns. AgrárTudSzle (1968) 1-38. / Matolcsi, Historische Erforschung der Körpergrösse des Rindes auf Grund von ungarischem Knochen material. ZeitschrfTierzüchtguZüchtgsbiol 87 (1970, 2) 89-137. L. Márton, Die Frühlatenezeit in Ungarn. ArchHung 11. Budapest 1933. M. Sz. Máthé, Berettyóújfalu környékének története az őskorban (The History of Berettyóúj­falu in Prehistory). In: Berettyóújfalu monográfiája. 1981, 11-30. M. Sz. Máthé, Preliminary Report on the 1977-1982 Excavations at the Neolithic and Bronze Age Settlement of Berettyóújfalu-Herpály. Part II: Bronze Age. Acta ArchHung 36 (1984) 137-149. M. Sz. Máthé, Mittelbronzezeitliche Teil-Siedlungen im Berettyó­Tal. In: Urzeitliche und früh­historische Besiedlung der Ostslowakei in Bezug zu den Nachbargebieten. Nitra 1986, 151—155. K. Mesterházy, A Déri Múzeum régészeti tevékenysége 1962-65 (Leletkataszter) (The Archaeo­logical Activity of the Déri Museum in 1962-65 (a register)). DMÉ 1965, 19-59.

Next

/
Oldalképek
Tartalom