Mikó Árpád – Verő Mária - Jávor Anna szerk.: Mátyás király öröksége, Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16–17. század) 2. kötet (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2008/4)

Bibliográfia

FABINY 1990 FABINY TIBOR: AZ evangélikus vallás liturgikus tárgyaiból. In: A hit asz­tala. Az áldozattól az istentiszteletig. Öt vallás liturgikus tárgyaiból. Szerk. : GÁSPÁR ZSUZSA - MAROS DONKA. Budapest 1990, 91-109. FABINY 1993 FABINY TIBOR: Evangélikus Országos Múzeum. Vezető az állandó kiállí­táshoz. Budapest 1993 2 . FABINY 2000 FABINY TIBOR: Első kövek. A gyülekezetet, templomot és iskolát építő pesti evangélikusok története, 1787-1811. Budapest 2000. FALKENAU 1999 FALKENAU, KARSTEN: Die „Concordantz Alt vnd News Testament" von 1550: ein Hauptwerk biblischer Typologie des 16. Jahrhunderts illustriert von Augustin Hirschvogel. Regensburg 1999. FALLENBÜCHL 1988 FALLENBÜCHL ZOLTÁN: Magyarország főméltóságai. Budapest 1988. FALLENBÜCHL 2002 FALLENBÜCHL ZOLTÁN : Allami (királyi és császári) tisztségviselők a 17. szá­zadi Magyarországon. Adattár. (Nemzeti téka) Budapest 2002. FARBAKY 1988 FARBAKY PÉTER: A budai középkori királyi palota díszudvara. Ars Hun­garica 14(1988) 152-157. FARBAKY1998 FARBAKY PÉTER: Késő gótika és kora reneszánsz. Török építészet Magyar­országon. Késő reneszánsz. In: Magyarország építészetének története. Szerk.: SiSA JÓZSEF - WIEBENSON, DORA. Budapest 1998, 63-107. FARBAKY 2002 FARBAKY PÉTER: Szatmári György, a mecénás. Egy főpap műpártoló te­vékenysége a Jagelló-kori Magyarországon. (Művészettörténeti Füzetek, 27) Budapest 2002. FARBAKY 2003 FARBAKY, PÉTER: Pietro Ferrabosco in Ungheria e nell'impero absburgico. Arte Lombarda 139., 2003/3, 127-134. FARKAS-PAPP 2007 FARKAS ZSUZSA-PAPP JÚLIA: A műtárgyfényképezés kezdetei Magyaror­szágon, 1840—1885. (A magyar fotográfia forrásai, 4) Budapest 2007. FAZEKAS 1996 FAZEKAS ISTVÁN: Batthyány I. Ádám és gyermekei. In: Gyermek a kora újkori Magyarországon. Szerk.: PÉTER KATALIN. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 19) Budapest 1996. 91-114. FAZEKAS 2005 FAZEKAS ISTVÁN: Oláh Miklós esztergomi érsek udvara (1553-1568). In: Idővel paloták... 2005, 343-360. FEDERMAYER 2003 FEDER-MAYER, FREDERIK: Rody starého Presporka. Genealogicky rozbor obyvatefstva a topográfia mesta podl'a súpisu z roku 1624. Bratislava ­Pressburg - Pozsony 2003. FEHR 1961 FEHR, GÖTZ: Benedikt Ried. Ein deutscher Baumeister zwischen Gotik und Renaissance in Böhmen. München 1961. FEJES 1839 FEJES MIHÁLY: AZ egri fürdők orvosi, s helyleírási tekintetben. Eger 1839. FEKETE-SZABÓ 1979 FEKETE CSABA - SZABÓ BOTOND: A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának (Debrecen) kéziratkatalógusa. 1850 előtti kéziratok. (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai, 1) Budapest 1979. FELD-KÁRPÁTI 2000 FELD, ISTVÁN - KÁRPÁTI, ZOLTÁN: Häuser und Parzellen der mittelalter­lichen Stadt Buda in der Umgebung der Hl. Sigismund-Kirche. In: Mit­telalterliche Häuser und Strassen in Mitteleuropa. Szerk. : FONT, MÁRTA — SÁNDOR, MÁRIA. (Varia Archaeologica Hungarica, IX) Budapest — Pécs 2000, 57-66. FELD 1999 FELD ISTVÁN: Beszámoló az egykori budai Szent Zsigmond templom és környéke feltárásáról. Budapest Régiségei 33 (1999) 35—50. FELD 2000 FELD ISTVÁN: 16. századi kastélyok Északkelet-Magyarországon. (A Sáros­pataki Rákóczi Múzeum Füzetei, 38) Sárospatak 2000. FELD 2002 FELD ISTVÁN: Magyar építészet, 3. Késő reneszánsz és kora barokk. Buda­pest 2002. FELD 2002/2 FELD ISTVÁN: II. Ulászló építkezései és a reneszánsz építészet elterjedése Magyarországon. A régészeti kutatások és a rajzi rekonstrukciók szerepe és jelentősége. In: Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára. Szerk.: BAR­DOLY ISTVÁN - HARIS ANDREA. (Művészettörténet-műemlékvédelem, 10) Budapest 2002, 161-180. FELD 2002/3 FELD ISTVÁN: Gótikus és reneszánsz kályhacsempék Északkelet­Magyarországról. In: Gerencsérek, kályhások, tűzvigyázók. Feudáliskori kályhacsempék az Alföldről és peremvidékéről. Szerk.: HAVASSY PÉTER. (Gyulai katalógusok, 11) Gyula 2002. FENYŐ 1965 FENYŐ, IVÁN: Disegni veneti nel Museo di Budapest. Kiáll. kat. Fondazi­one Giorgio Cini, Venezia 1965. FERINO-PAGDEN 2007 Arcimboldo (1526-1593). Szerk.: FERINO-PAGDEN, SYLVIA. Kiáll. kat. Musée du Luxembourg, Paris 2007. Ferrara 2003 Il Camerino di alabastro. Antonio Lombardo e la scultura all'antica. Szerk. : CERIANA, MATTEO. Kiáll. kat. Castello Estense, Ferrara 2003. Festetics-kódex 1996 Festetics-kódex, 1494 előtt. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Kiad.: N. ABAFFY CSILLA. (Régi Magyar Kódexek, 20) Budapest 1996. FEUERNÉ 1977 FEUERNÉ TÓTH RÓZSA: Reneszánsz építészet Magyarországon. Budapest 1977. FEUERNÉ 1977/2 FEUERNÉ TÓTH RÓZSA: A magyar reneszánsz építészet európai helyzete. Ars Hungarica 5 (1977) 7-29. FEUERNÉ 1983 FEUERNÉ TÓTH RÓZSA: A korai reneszánsz (1470-1541). Későreneszánsz (1541-1686). In: A művészet története Magyarországon 1983, 148—207. FEUERNÉ 1986 FEUERNÉ TÓTH RÓZSA: A budai királyi palota 1478-1500 között épült re­neszánsz homlokzatai. Egy eszmei rekonstrukció variációs lehetőségei (Sajtó alá rendezte, az új rekonstrukciókat és a jegyzeteket készítette: FARBAKY PÉTER). Ars Hungarica 14 (1986) 17-50. FEUERNÉ1987 FEUERNÉ TÓTFI RÓZSA: Művészet és humanizmus a korareneszánsz Magyarországon. Művészettörténeti Értesítő 36 (1987) 1-53. FEUER-TÓTH 1988 FEUER-TÓTH, RÓZSA: Un traité italien du XVe siècle dans le Codex Zichy de Budapest. In: Les Traités d'architecture de la Renaissance. Actes du col­loque tenu à Tours du 1er au 1 lèmejuillet 1981. Szerk.: GUILLAUME, JEAN. Paris 1988, 99-113. FIALA - HRDLIŐKA - ZuPANii 1997 FIALA, MICHAL - HRDLIŐKA, JAKUB - ZUPANIC, JAN: Erbovní listiny Ar­chivu hlavm'ho mesta Prahy a nobiltacni privilégia studentské legie roku 1648. (Documenta Pragensia Monographia, 4) Praha 1997.

Next

/
Oldalképek
Tartalom