Mikó Árpád – Verő Mária - Jávor Anna szerk.: Mátyás király öröksége, Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16–17. század) 2. kötet (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2008/4)

Tanulmányok - MIKÓ ÁRPÁD: Reneszánsz, magyar reneszánsz, magyarországi reneszánsz. Részletek egy stíluskorszak kutatásának történetéből

133 AGGHÁZY MÁRIA: Balogh Jolán. Művészettörténeti Értesítő' 37 (1988) 164-165. 134 GARAS 1953, 5-12. 135 A szlovák művészettörténet-írás reprezentatív barokk kötete például nem­régiben is az 1600-as évszámot tekintette kezdő időpontnak (Bárok 1998). 136 MADAS 2002, 79. 137 Vö. CSAPODINÉ GÁRDONYI KLÁRA: Humanista kódexek nyomában. Bu­dapest 1978,47-51. 138 Ld. Csapodi Csaba bibliográfiáját (TÓTH GÁBOR összeállításában): Jubi­leumi csokor Csapodi Csaba tiszteletére. Tanulmányok. Szerk. ROZSON­DAI MARIANNE. Budapest 2002, 405-433, különösen: 409-413. 139 BALOGH 1966, 1—II. 140 GEREVICH 1966. 141 ZLINSZKY-STERNEGG, MÁRIA: Marqueterie Renaissance dans l'ancient Hongrie. Budapest 1966; Renaissance Inlay in Old Hungary. Budapest 1966. 142 HÉJJNÉ DÉTÁRI ANGÉLA: Régi magyar ékszerek. Budapest 1965. 143 R. TOMBOR ILONA: Régi festett asztalosmunkák a XV-XIX. században. Budapest 1967. 144 TOMBOR ILONA: Magyarországi festett famennyezetek és rokon emlékek. Budapest 1968. 145 RADOCSAY 1967. 146 RADOCSAY, DÉNES: Renaissance Letters Patent Granting Armorial Bea­rings in Hungary. I— II. Acta Históriáé Artium 11 (1965) 241-264, és 12 (1966) 71-82. 147 L'art du gothique et de la Renaissance (1300—1500). Bibliographie rai­sonnée des ouvrages publiés en Hongrie. Szerk. BOSKOVITS, MIKLÓS. Bu­dapest 1965, I—II. 148 A magyar irodalom története 1600-ig. Szerk. KLANICZAY TIBOR. Buda­pest 1964; A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. KLA­NICZAY TIBOR. Budapest 1964. 149 ARADI NÓRA: Előszó. In: TÍMÁR 1973, 7. Ld. még TÍMÁR2000, 6-11. 150 BEKE LÁSZLÓ: Megjegyzések a magyarországi művészet történetének kor­szakolásához, illetve: A periodizációs vita hozzászólásai. In: TÍMÁR 1973, 131-155, illetve 157-160. 151 GALAVICS 1973, 41-90. 152 Magyarországi reneszánsz és barokk 1975. 153 VOIT PÁL - HOLL IMRE: Hunyadi Mátyás budavári majolikagyártó mű­helye. Budapest Régiségei 17 (1956) 73-150; BERTALAN VILMOSNÉ: Bu­davári majolika padlótéglák. Archaeologiai Értesítő 79 (1952) 186-190; BERTALAN VILMOSNÉ: Faenzai majolikatálak a budavári ásatások anyagá­ból. Művészettörténeti Értesítő 3 (1954) 106-113; ill. legutóbb: BERTA­LAN VILMOSNÉ: Majolikaművészet Mátyás király udvarában. (Import tárgyak és a budai műhely) In: Pannónia regia 1994, 378—380. A budai mű­helyről a legújabb álláspont: KOVÁCS ESZTER: A budai majolikák — a budai majolikaműhely. In: Mátyás 2008, 351-353, és FÉNYES GABRIELLA: Ma­jolika padlócsempék a budai palotából. In: Mátyás 2008, 354-356. 154 ZLINSZKY-STERNEGG, MÁRIA: Renaissance Inlay in Old Hungary. Buda­pest 1966. A kötet megjelent franciául és németül is; magyarul sajnos nem. 155 Bibliográfiája 2002-ig, Bardoly István összeállításában: Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára. Tanulmányok. Szerk. BARDOLY ISTVÁN — HARIS ANDREA. (Művészettörténet - Műemlékvédelem, 11.) Budapest 2002, 29-33. 156 Vö. DÁVID FERENC hozzászólásával az MTA Művészettörténeti Kutató­csoportjának 1974. november 11—13-án rendezett felolvasó ülésén: Ars Hungarica 3 (1975) 350. 157 DÉTSHY 1963. 158 DÉTSHY, MIHÁLY: I maestri cinquecenteschi del castello di Sárospatak. Acta Technica 67 (1970) 105-124; DÉTSHY 1989; DÉTSHY 1996; DÉTSHY MIHÁLY: Sárospatak várának egykori kertjei és szőlői. In: Magyar Mű­emlékvédelem XI. (Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal évkönyve, 1991-2001.) Budapest 2002, 153-171. 159 DÉTSHY MIHÁLY: Rákóczi Zsigmond szerencsi vár- és templomépítkezé­sének adatai. Herman Ottó Múzeum Évkönyve 35—36. Miskolc 1988, 229-242; DÉTSHY MIHÁLY: A pocsaji Rákóczi-udvarház. Bihari Múzeum Évkönyve, 3. Berettyóújfalu 1983, 93-122; DÉTSHY 1972/2, 348-3 78. 160 DÉTSHY 1966, 26-30. 161 DÉTSHY 1973, 51-93. 162 Bibliográfiája, 1998-ig, Bardoly István összeállításában: Koppány Tibor hetvenedik születésnapjára. Szerk. BARDOLY ISTVÁN - LÁSZLÓ CSABA. (Művészettörténet - Műemlékvédelem, 10.) Budapest 1998, 25-33. Ösz­szegyűjtött cikkei (köztük 1998 után megjelentek is): KOPPÁNY TIBOR: A castellumtól a kastélyig. Tanulmányok a magyarországi kastélyépítés történetéből. Budapest 2006. Összefoglaló műve, sok késő középkori (gó­tikus és reneszánsz) épületekre vonatkozó adattal: KOPPÁNY 1999. 163 G. SÁNDOR 1984. 164 Röviden: HORLER- H. TABAJDI MÁRTA: A simontornyai vár. Szekszárd 1987. 165 FELD ISTVÁN: Kutatás-dokumentálás-rekonstrukció. Műemlékvédelmi Szemle 1999/1-2, 27-56. 166 B. NAGY 1970; B. NAGY 1973; B. NAGY 1977. Teljes bibliográfiája: KO­VÁCS 2007/2, 359-366. 167 KOVÁCS 2007/2, 364/10. 168 Uo. 169 TÍMÁR 2000, 7-9. A kötet szinopszisai: RADOCSAY 1972, 37-46; ENTZ GÉZA: Magyarországi művészet 1470 és 1630 között. Operatív tanulmány a magyarországi művészettörténeti kézikönyv III. kötete számára. Mű­vészettörténeti Értesítő 25 (1976) 269-272. 170 A művészet története Magyarországon 1983. 171 Bibliográfiája, Farbaky Péter és Bardoly István összeállításában: Ars Hun­garica 14 (1986) 11-15. Rövid életrajza: FARBAKY PÉTER-MELIS KATA­LIN: Tóth Rózsa, F. In: Arcképcsarnok 2002, 900-901. 172 Például azt írja, hogy Vitéz János könyvgyűjteménye „Mátyás híres, 1470 táján alapított Corvina könyvtárába került", jóllehet nem került Vitéz ösz­szes könyve a Corvinába, amelyet egyébként nem „1470 táján" alapítot­tak, hanem egyáltalán nem tudjuk, hogy lett volna alapítási dátuma. Lindvai Bánfi Miklós adománylevelet, az enyingi Török család pedig címe­res nemeslevelet kapott. Az, hogy az egész probléma egyetlen, 18 soros be­kezdést kapott, mutatja, mennyire tartotta a szerző fontosnak a könyvtárat és a miniatúrafestészetet a Mátyás-kori reneszánsz fejezetben szinte egyed­uralkodó építészethez és a kőfaragókhoz képest (FEUERNÉ TÓTH RÓZSA: A korai reneszánsz. In: A művészet története Magyarországon 1983, 150). 173 Monográfiája (1981-ben írt kandidátusi disszertációja) postumus jelent meg, Farbaky Péter gondozásában: FEUERNÉ 1987, 1—53; ill. angolul: FEUER-TÓTH, RÓZSA: Art and Humanism in Hungary in the Age of Matthias Corvinus. (Studia Humanitatis, 8) Budapest 1990. 174 Muco 1989, 37-40. 175 FEUERNÉ 1987, 20. 176 Nem szabad királyi városában vagy személynöki városában; Bandinit egyébként aligha érdekelte egy magánlevélben a terminológia. Az ekkorra elnéptelenedett, Mátyás által újra feléleszteni kívánt Visegrád különleges jogi státuszáról ld. VÉGH ANDRIS: Visegrád város kárhozatos szabadsá­gairól. In: „Es tu scholaris" Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. szü­letésnapjára. Szerk. F. ROMHÁNYI BEATRIX - GRYNAEUS ANDRÁS ­MAGYAR KÁROLY - VÉGH ANDRÁS. Budapest 2004, 71-76. 177 Vö. MIKÓ2007, 121-122. 178 FEUERNÉ 1977/2, 7-29. 179 FEUERNÉ 1977. 180 DERCSÉNYI DEZSŐ: Románkori építészet Magyarországon. Budapest 1972; ENTZ GÉZA: Gótikus építészet Magyarországon. Budapest 1974;

Next

/
Oldalképek
Tartalom