Mikó Árpád - Verő Mária - Jávor Anna szerk.: Mátyás király öröksége, Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16–17. század) (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2008/3)

Katalógus - Bibliográfia

EvuA CSELEBI 1906 Evlia Cselebi utazásai. Ford.: KARÁCSON IMRE. Budapest 1906. Ezer éves az Egri Egyházmegye 2004 Egyház, tudomány, művészet. Ezer éves az Egri Egyházmegye. Szerk.: H. SZILASI ÁGOTA. Kiáll. kat. Dobó István Vármúzeum, Eger 2004. Ezüstkiállítás 1921 Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum régi ezüstkiállításának leíró lajstroma. Budapest 1927. F. DÓZSA 2001 F DÓZSA KATALIN: A magyar nemesi viselet mint udvari díszruha. In: Kaiser und König / Császár és király 1526—1918. Kiáll. kat. Collegium Hungaricum — Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Budapest 2001. FABINY 1990 FABINY TIBOR: AZ evangélikus vallás liturgikus tárgyaiból. In: A hit asztala. Az áldozattól az istentiszteletig. Öt vallás liturgikus tárgyaiból. Szerk.: GÁSPÁR ZSUZSA - MAROS DONKA. Budapest 1990, 91-109. FABIXY 1993 FABINY TIBOR: Evangélikus Országos Múzeum. Vezető az állandó kiállításhoz. Budapest 1993. FABINY 2000 FABINY TIBOR: Első kövek. A gyülekezetet, templomot és iskolát építő pesti evangélikusok története, 1787—1811. Budapest 2000. FALKENAU 1999 FALKENAU, KARSTEN: Die „Concordantz Alt vnd News Testament" von 1550: ein Hauptwerk biblischer Typologie des 16. Jahrhunderts, illustriert von Augustin Hirschvogel. Regensburg 1999. FALLENBÜCHL 1988 FALLENBÜCHL ZOLTÁN: Magyarország főméltóságai. Budapest 1988. FALLENBÜCHL 2002 FALLENBÜCHL ZOLTÁN: Állami (királyi és császári) tisztségviselők a 17. századi Magyarországon. Adattár. (Nemzeti téka) Budapest 2002. FARBAKY 1998 FARBAKY PÉTER: Késő gótika és kora reneszánsz.Török építészet Magyarországon. Késő reneszánsz. In: Magyarország építészetének története. Szerk.: SlSA JÓZSEF - WIEBENSON, DORA. Budapest 1998, 63-107. FARBAKY 2003 FARBAKY, PÉTER: Pietro Ferrabosco in Ungheria e nell'impero absburgico. Arte Lombarda 2003/3, 127-134. FARKAS - PAPP 2001 FARKAS ZSUZSA - PAPP JÚLIA: A műtárgyfényképezés kezdetei Magyarországon, 1840—1885. (A magyar fotográfia forrásai, 4) Budapest 2007. FEDERMAYER 2002 FEDERMAYER, FREDERIK: Rody starého Presporka. Genealogicky rozbor obyvate stva a topográfia mesta pod a súpisu z roku 1624. Bratislava — Pressburg — Pozsony 2003. FEHR 1961 FEHR, GÖTZ: Benedikt Ried. Ein deutscher Baumeister zwischen Gotik und Renaissance m Böhmen. München 1961. FEJES 1839 FEJES MIHÁLY: AZ egri fürdők orvosi, s helyleírási tekintetben. Eger 1839. FEKETE - SZABÓ 1919 FEKETE CSABA - SZABÓ BOTOND: A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának (Debrecen) kéziratkatalógusa. 1850 előtti kéziratok. (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai, 1) Budapest 1979. FELD - KÁRPÁTI 2000 FELD, ISTVÁN - KÁRPÁTI, ZOLTÁN: Häuser und Parzellen der mittelalterlichen Stadt Buda in der Umgebung der Hl. Sigismund­Kirche. In: Mittelalterliche Häuser und Strassen in Mitteleuropa. Szerk.: FONT, MÁRTA - SÁNDOR, MÁRIA. (Varia Archaeologica Hungarica, IX) Budapest - Pécs 2000, 57-66. FELD 1999 FELD ISTVÁN: Beszámoló az egykori budai Szent Zsigmond templom és környéke feltárásáról. Budapest Régiségei 33 (1999) 35-50. FELD 2000 FELD ISTVÁN: 16. századi kastélyok Északkelet-Magyarországon. (A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei, 38) Sárospatak 2000. FELD 2002 FELD ISTVÁN: Magyar építészet, 3. Késő reneszánsz és kora barokk. Budapest 2002. FELD 2002/2 FELD ISTVÁN: II. Ulászló építkezései és a reneszánsz építészet elterjedése Magyarországon. A régészeti kutatások és a rajzi rekonstrukciók szerepe és jelentősége. In: Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára. Szerk.: BARDOLY ISTVÁN - HARIS ANDREA. (Művészettörténet—műemlékvédelem, 10) Budapest 2002, 161-180. FELD 2002/3 FELD ISTVÁN: Gótikus és reneszánsz kályhacsempék Északkelet­Magyarországról. In: Gerencsérek, kályhások, tűzvigyázók. Feudáliskori kályhacsempék az Alföldről és peremvidékéről. Szerk.: HAVASSY PÉTER. (Gyulai katalógusok, 11) Gyula 2002. FENYŐ 1965 FENYŐ, IVÁN: Disegni veneti nel museo di Budapest. Kiáll. kat. Fondazione Giorgio Cini,Venezia 1965. FERINO-PAGDEN 2007 Arcimboldo (1526-1593). Szerk.: FERINO-PAGDEN, SYLVIA. Kiáll. kat. Musée du Luxembourg, Paris 2007. FERENCZI1988 Graduále Ecclesiae Hungaricae Epperiesiensis 1635. 1—II. Ed. FERENCZI ILONA (Musicalia Danubiana, 9) Budapest, 1988. Ferrara 2003 Il Camerino di alabastro. Antonio Lombardo e la scultura all'antica. Szerk.: CERIANA, MATTEO. Kiáll. kat. Castello Estense, Ferrara 2003. Festetics-kódex 1996 Festetics-kódex, 1494 előtt. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Kiad.: N. ABAFFY CSILLA. (Régi Magyar Kódexek, 20) Budapest 1996. FEUERNÉ 1977 FEUERNÉ TÓTH RÓZSA: Reneszánsz építészet Magyarországon. Budapest 1977. FEUERNÉ 1983 FEUERNÉTÓTH RŐZSA:A korai reneszánsz (1470-1541). Későreneszánsz (1541—1686). In: A művészet története Magyarországon. Szerk.: ARADI NÓRA. Budapest 1983, 148-207. FEUERNÉ 1981 FEUERNÉTÓTH RÓZSA: Művészet és humanizmus a korareneszánsz Magyarországon. Művészettörténeti Értesítő 36 (1987) 1—53. FEUER-TÓTH 1988 FEUER-TÓTH, RÓZSA: Un traité italien du XVe siècle dans le Codex Zichy de Budapest. In: Les Traités d'architecture de la Renaissance. Actes du colloque tenu à Tours du 1er au llème juillet 1981. Szerk.: GUILLAUMEJEAN. Paris 1988,99-113.

Next

/
Oldalképek
Tartalom