A Nemzeti Szalon kiállításainak katalógusai 1924-1925

A Szinyei Merse Pál Társaság által díjazott művészek kiállításának tárgymutatója, 1925. március

Jt \ — Fiatalok tárlata. Valóságos ver sacrtü:., a inai télies tavasz ellentéteként is?azi, bár csak művészi tavasz esil­lámlasá ragyog a Szinyei-társaság jutalmazottjainak Nemzeti Szalonbeli kiállításán. Majdnem csupa fiata'l mű­ves.;, a jövő művészi generáció állította ki ezúttal leg­újabb termését. Kép, szobor, grafika egyaránt kitűnő termékekkel bizonyítja, hogy a Szúigyéi-társaság, amely nemcsak a jelen nagy alakjainak egyesítésére, de a jövő bimbózásának gyámolitására is vállalkozóit, hozzáértő kertész a mai művészet kertjének. Nem említhetjük meg mindazokat, akik ezt megérdemelnék, £sak a legegyénibb és legfinomabb alkotások alatt álló neveket soroljuk föl, jelezve, hogy a lajstrom talán még ebből a síükitő szem­pontból so teljes. Goebel Jenő hatalmas rajzokkal rend­kivüli képességeket revelál. Varga Adudor Ii-embrandtra emlekeztet, Ab a Novak főleg mint grafikus erős egyéni­ség, Heinz Henrik néhány uj rendkívül gyöngéd aittai kelt föltűnést. Rendkívüli tehetség TYeiZ Erzsi, aki festő­nek is igen értékéé, de ezúttal xuint grafikus vált a tár­lat egyik meglepetésévé. EézLarcai a fantázia elbűvölő gazdagságával s a rajzkpltura bámulatos fejlettségével tünt ki. Joles dolgokat produkáltak még Feszti Masa, Jeges Eniö, Szőnyi István és Szüle Pcicr. A régibb, ki­váló művészekről. Lux Elekfdl, Pdsrtor Jánosról, Szent­györgyiröl és Ligetiről elég megjegyezni azt, hogy kiállí­tottak ők is. ök már tul vannak a néhánysornyi méltatá­sok korszakán. (üijazottak kiállítása.) Vas'rnap délelőtt nyilt meg a Nemzeti Szalonba n a Szinyei Tárzaság áltál dijuzott művé­szek kiáliitása. A kiállítást Petri Pál államtitkár nyitotta meg, akit Kertész K. Róbert helyettes-államtitkár, Ró ay Zoltán miniizteri tanácsos, Haász Ala­dár miniszteri titkár kisért. A kiállítást igen nagyszámú közönség kereste fel, a müvásár is megindult és szép számban találtak vevőre a kiállított müvek. E megnyitás kedves ünnepélyre adott m alkalmat. Kertész helyettes-államtitkár huszonötéves hivataloskodása alkalmá­ból barátai L'geti Miklóssal elkészítet­ték az államtitkár mellszobrát, melyet a művész bronzba öntve e kiállításra kül­dött be. A portré előtt á barátok névé­ben IVald-er Gyula műegyetemi tanár néhúuy közvetlen szóval adta át Kertész K. Róbertnek e művészi ajándékot. A megnyitáson jelen volt Andrássy Gyula gróf, Tóth Lajos, Nagy Árpád állkmtit­káioE, Csók Istvár. F t.rovics Elek, B rtó' y József, Iáhyi-Griinwold Béla Finyes Adolf, Knnffy Lajos. Gyö g . Kálmán és még sokan a társadai I valamint a művészvil ág kitű nőségei 1 » * (Meghosszabbították a Sziuyei-kiái­litást.) A Szinyei-Társaság dijazottai­iiak lei állítását, amely a Nemzeti Sza­lonban látható, meghosszabbították. A kiállítás ezen a héten nyitva marad. kRSAG ti­14 • (A Szinyey Társaság külföldi ösztön­dijai.) A Szinyei Társaság által díjazott művészek kiáliitása március 15-én, va­sárnap délelőtt nyilik meg a Nemzeti Szalonban. Ezen a kiállításon adja ki a Szinyei Társaság külföldi tanuhnányuti ösztöndijait, még pedig a Nemes Mar­cell-alapitvány két, egyenkint 10 millió koronás és a néhai Léderer Sándor öz­vegye által férje emlékére tett 10 millió koronás ösztöndijakat. Ezenkívül ado­mányozásra kerül az Ernst Lajos által felajánlott 2 millió koronás Csók István­dij. • (A senyéi Társaság külföldi uta­zási ösztöndíjai.) A Szinyei Társaság az általa díjazott művészeknek a Nem­zeti Szalonban levő kiállításán néhai Lederer Sándor műtörténész nevét vi­selő tízmillió koronás külföldi tanul­mány uti ösztöndijat Varga Nándor La­jos grafikusnak, a jánoshalmi Nemes Marcell alapítvány három ötmilliós utazási ösztöndiját. Aba Nóvák Vilmos, Ernőd Aurél festőművészeknek és Vö­| rös Béla szobrásznak, a Nemes alapit­i vány két és félmilliós tanulmányi jutal­I mait tíarczay Jenő festőművésznek és 1 Jálics Ernő szobrásznak Ítélte oua, inig a kétmillió koronás Csók István uevót viselő tanulmányi jutalmat Ecződi Ákos festőművész nyelte eL A kiállítás, amely állandóan nagy közön­séget vonz, március 25-én, szerdán zá­rul be.

Next

/
Oldalképek
Tartalom