Mikó Árpád – Sinkó Katalin szerk.: Történelem-Kép, Szemelvények múlt és művészet kapcsolatáról Magyarországon (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2000/3)

KATALÓGUS - XIV. Az emlékezés helyei: emlékműkultusz

XIV-ll. zet képtelenségét: nemcsak az Erzsébet-emlékszobor meg­valósulásának kudarcát, hanem a historizmusnak, a szá­zadvég emlékműszobrászatának teljes kiüresedését. (Pl. Művészet 1902,105-110). Fadrusz gipsz pályaterve az Erzsébet-emlékszobor­pályázat második fordulójában, 1903-ban vett részt. Fél­körös elrendezésű oszlopos architektúra előtt szimmet­rikusan elhelyezett, vázlatosan mintázott szoborcsoport, a néző felé nyitott részen lépcsőzettel kiegészítve. A kö­zéppontjába tervezett ülő figura, a királyné alakja hiány­zik az erősen sérült, romos pályaműről, de ennek na­gyobb méretű gipszváltozatát szintén megtalálhatjuk a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében (ltsz.: 64.26­N). A terv nem hozott sikert alkotójának, a pályázók szű­kebb körébe - ifj. Mátrai Lajos, Margó Ede, Teles Ede, Zala György - nem hívták meg Fadruszt. Az első for­dulóban is csak a negyedik helyen vették meg pályáza­tát, és a kemény bírálatok okozta kedvetlenség, kudarc nyoma erősen érződött a második pályaművén, így a si­kertelenség nem volt meglepő. Fadrusznak az első pályázaton szereplő tervén, me­lyet csak fényképről ismerünk, visszafogott építészeti háttér elé lépcsőn állva helyezi el Erzsébet királynét, aki töviskoronáját - a földi szenvedés jelképét - átnyújtja a halál angyalának. Kétoldalt a magyar szentek csoportja és a trónuson ülő Patrona Hungáriáé fogadja a mártír­ként ábrázolt királynét. Második pályatervét annyiban módosította Fadrusz, hogy az építészeti részt megnövel­te; a hatalmas, nyomasztó oszlopcsarnok előtt az első pályatervből átemelt szentek csoportja látható. Erzsébet királyné alakját kiemelte, előrehelyezte, ahogy a kortárs Lázár Béla mondta, szinte zsöllyébe ültette. Az első for­duló kudarca, a második pályaterv sikertelensége, mely a nem őszinte érzelmekkel áthatott, hibás elgondolású kompozícióból adódott, megviselte az amúgy is súlyo­san beteg Fadruszt. F. M. N. N.: Erzsébet királyné szobra - pályázati hirdetmény tervezete. Mű­csarnok 1 (1898) 180-181; N. N.: Az Erzsébet-szobor pályázati hirde­tésének tervezete - változtatások. Műcsarnok 2 (1899) 16-17, 64, 74, 113-114, 143; LYKA KÁROLY: Művészeti Krónika. Új Idők 8 (1901. jú­nius 30.) 16; J. F.: Az Erzsébet-emlékmű pályázata 1902. Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 36 (1902) 163; LYKA KÁROLY: Az Erzsébet-emlékmű. M 1 (1902) 105-110; N. N.: Körkérdés a II. pá­lyázatra. Új Idők 9 (1902) 359-363, 383-386, 413^16; N. N.: Az Erzsébet-szobor pályatervei. VU 49 (1902) 121-123; N. N.: Az Erzsé­bet-szobor (II. pályázat). Jövendő 1 (1903. június 17.) 13; Magyar Szalon 20 (1903. július) 1080-1085; LYKA: Új Erzsébet-emlékművek. Új Idők 10 (1903) 596-597; N. N.: Az Erzsébet-emlékszobor pályater­vei. II. pályázat. VU 50 (1903) 401-402; LÁZÁR 1924, 194-199; LIBER 1934, 408-415; Soós 1961b, 71-72; MAZÁNYI JUDIT: Emlékművek a századfordulón. In: Budapest 1986b, 31-35; SINKÓ 1983,195. XIV-12. Mátyás király lovas szobra 1902 Fadrusz János (1858-1903) Bronz, 158 cm Felirata hátul: „HAZAI MŰÉRCÖNTÖDE" Ajándék a Fővárosi Tanácstól 1965-ben Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, Szoborosztály, ltsz.: 65.45-N Fadrusz János a kolozsvári Mátyás-szobor 1902-ben tör­tént felállításával egy időben kapta az állami megren­delést arra, hogy a Budavári Királyi Palota bővítésekor létrehozott új épületszárnyba tervezett ún. Hunyadi-te­rembe készítse el a lovas szobor kisméretű változatát. Mivel egy köztérre, magasra elhelyezett, kétszeres élet­nagyságú szobornak kicsinyített változatáról van szó, a nagy szobornál szükséges torzítások itt zavaróak, az aránytalanság szembetűnő. Dr. Nagy Lajos kolozsvári unitárius lelkésztől szár­mazik az elgondolás, hogy Mátyás szülővárosa nagysza­bású szoborállítással készüljön a közelgő millenniumi ünnepségekre. A kolozsváriak lelkesedése kezdetben nagy volt, és az egész országban elismerést aratott. Ezt a fogadtatást az Egyetértés című napilap vezércikkében így fogalmazza meg: „Amily szép az eszme - úgymond -, éppen olyan jól van megválasztva az idő arra, hogy megvalósuljon. Néhány év múlva a honfoglalás ezeréves nagy ünnepe elkövetkezik; akkor kell megmutatnunk a világ előtt, hogy a nagy ősöknek méltó utódai vagyunk... A nagy király szülővárosa büszkén fogja mutogatni nagy szülöttének azt az emlékét, melyet oltárkővé fog szen­telni a honfiúi érzelem". (1882. július 25. Közli: Soós 1961b, 39.) Az 1882 júliusában összeülő szoborbizottság döntött arról, hogy a szobrot közadakozásból kell felál­lítani. A gyűjtés többször elakadt, egyedül a lelkész pró­bálta életben tartani a tervet. Végül I. Ferenc József 1887­es kolozsvári látogatása és anyagi segítsége adott újabb lendületet a szoborállításnak. Mátyás-szobor készítésé­re és felállítására más vidéki városok is gyűjtést szervez­tek. Nagy Lajos lelkész meggyőzte ezen városok képvi­selőit, hogy az eddig összegyűjtött pénzadományokat egyesítve segítsék a kolozsvári szobor létrejöttét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom