Beck Tibor: A filoxéravész Magyarországon. (Mezőgazdaságtörténeti tanulmányok 10. Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, 2005)

Bevezetés

A filoxéravész korabeli forrásainak áttekintésekor általános kiindulási pontként: A magyar gazdasági irodalom könyvészete I-VII. című agrártörténeti bibliográfiát, vala­mint a Keleti Károly által szerkesztett szőlészeti statisztikát (1875.) használtam. A kár­tevő rovartani leírását tartalmazó korabeli tanulmányok elsősorban Cserháti Sándor, Emich Gusztáv, Gerger Ede, Herman Ottó, Máday Izidor és Szaniszló Albert nevéhez fűződnek. Miután a filoxéra Magyarországon is megjelent, több magyar szakember - többek között Drucker Jenő, Entz Ferenc, Emich Gusztáv és Miklós Gyula - tájéko­zódott a már fertőzött országokban, elsősorban Franciaországban, Németországban és Olaszországban. Tanulmányútjaikról, valamint a filoxéra ügyében tartott kongresszu­sokról írásos jelentéseket készítettek, melyek megkerülhetetlen dokumentumai a filoxé­ravész kutatásának. A kártevő fokozatos megismerése után csak lassan kristályosodtak ki az ellene való védekezés lehetőségei. Erre vonatkozóan a nagyszámú korabeli szakmunkából elsősor­ban Gyürky Antal, Horvát Géza, Kosinszky Viktor, Kövcssy Ferenc és Liebermann Lco írásait használtam. Az állami intézmények vizsgálatakor, a korabeli összegzések mellett, Fehér Györgynek a kísérletügyi állomások szerepéről, Takács Imrének Magyarország földművelésügyi közigazgatásáról, valamint Soós Lászlónak az agrártárca, illetve az Országos Phylloxéra Kísérleti Állomás szerepéről írott tanulmányaira támaszkodtam. A civil egyesületekre és kezdeményezésekre vonatkozólag elsősorban a minisztérium korabeli kiadványaiban találtam adatokat. A kortárs szakfolyóiratok közül a Borászati Lapok, a Földművelési Erdekeink, a Gyakorlati Mezőgazda és a Természettudományi Közlöny voltak a fő forrásaim. Az államigazgatás szerepére vonatkozó korabeli nyomtatott források legjelentősebb csoportját a minisztériumoknak a törvényhozás számára készített éves jelentései képe­zik. Ezek a dokumentumok a kártevő európai megjelenésének hatására kiadott első (1872-ben kiadott) rendelettől, a szőlőrekonstrukciós törvény hatályának lejártáig, azaz 1910-ig követik végig a filoxéra terjedésének és az ellene való védekezésnek az alakulását. Az ugyanerre az időszakra vonatkozó minisztériumi levéltári források (melyek az intéz­mény éves jelentéseinek „háttéranyagát" képezik) hiányosabbak, ezért az erre vonatkozó helyeken elsősorban a korabeli nyomtatott forrásokat használtam. Különleges forrása a filoxéravész történetének az 1896-os felújítási törvény, melynek szellemében a szőlőrekonstrukciót végrehajtották. Annak ellenére, hogy már megszü­letése előtt megindultak az újratelepítések, az igazi áttörés csak a törvény megjelenése után, közel egy évtized kitartó munkája nyomán következett be. A törvénynek döntő szerepe volt abban, hogy a magyar szőlészet-borászat az 1910-es évek elejére, ha lassan és válságokkal terhesen is, de fejlődésnek indult, és újra elfoglalta helyét a világ bor­termelésének élvonalában. Ez a szőlő- és borgazdaság azonban gyökeresen más volt, mint a kártevő megjelenése előtti. Ezért állapíthatta meg neves szőlészünk, Kozma Pál: „Afiloxéravész záróköve szőlőtermesztésünk ezeréves történetének.'* 1 Kozma, 1991. 40. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom