Balassa Iván: Földművelés a Hegyközben (Mezőgazdaságtörténeti tanulmányok 1. Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, 1964.)

Jegyzetek

évi dézsmajegyzék csak őszi-tavaszit különböztet meg, de ennek ellenére össze­vethető a későbbi évekkel. 40. Funditus Incinerat, quem Rutheni in habitabant, ubi antea Comodus fuerat asventus modo propter divagantes Continuos milites nullus datur. OL. U. et C. 56/8. 41.1690: Nemes és vitézlő Piskolty János Uramnak Füzeri Udvarbiramnak eö kgl­menek adassék Füzért. Adgyon Is minden jót kglmnek. A Filkeháziak találának megh, hogy kgld az Taxát Egészen kévannya rajtok, de mivel alá jötömban ott a Falujokban magamat megh találván, harmincz forintra engedtem volt; jóllehet mind addigh is el felejtettem volt kgdnek tuttára adnom; azon harmincz forintnál többet ne vegyen most rajtok, hadd Épülhesse­nek nyavalyások. Ezzel Is legyen kgddel. Data Károly Die 11 Juny 1690. kgldnek szolgai Károlyi Sándor. OL. KL. Lad. 22. No. 7. 42.1780: Erat unum Diversoriu(m) a militibus totaliter desolatu(m) quod Residentia oenopoli solita fuerat. OL. U. et C. 56/8. 43. 1702: Én aláb meg irt adom tudtára mindenkk az kikk illik ezen levelemnek rendiben, hogy Méltóságos Ur eo Nga akarván ezen majd végső pusztulásra jutott Radványi jószágát meg ültetni, méltóztatott énnékem parancsolni; hogy valakikk kedvek lenne ezen helyben való jövetelre és meg telepedésre, azokk adnók az aláb meg írt mód szerént Asseuramint. Kihez képest plentibus assan­uralom mind azokat valakik ide jővén az Méltóságos Ur szárnya alatt akarnak meg telepedni, s puszta Telekre szállni, mellyen semmi épület nincs; tehát az Méltóságos Ur számára semminemű szolgálattal két esztendeig ne tartozzanak, hogy annyival is inkább magokk házat építhessenek, az Falu szolgálattyábul és kehőből mindazon által őket ki nem fogva. A két esztendő el telvén eszten­dőnként tizenkét napi szolgálattal tartozzék a gyalog szeres gyalog szerben, az ökrös ökrével, az szerént a mint az Ur eő Nga itten levő Tiszte kivánnya, azon kivül egy tyúkkal, egy Sakkal. Hogy ha penigh az itten való lakástól meg ide­genednék, el akarván menni tartozzék az Ur eő Nga Tisztinek hirt tenni és az Heragiumot úgymint száz pénzt le tenni s akkép el menni; hirre nem tevén penigh, ha szökve el megyén s vajon el érik a mi rajta esik, mint szökött embe­ren magának tulajdonítsa. Miről adom petsétemmel megerősített Levelemet, OL. KL. Lad. 21. No. 169a. 44. OL. KL. Lad. 22. No. 62. 45. OL. Arch. Regn. DD. 1/6. Nem soroltam fel a taxas nemeseket, akikből csak Nyíriben fordul elő kettő. Zsellérek és jobbágyok megkülönböztetése hiányzik az összeírásból. A jobbágyi és uradalmi ökröket összesítettem. A tehenek számához hozzáadtam a kisebb létszámú bornyakat. A köböl feltételezhetően kassai köblöt jelent, így a vele bevetett terület kb. 800 négyszögöl. 46. OL. Arch. Regn. DD. 1. 47. OL. Regesta Decimarum. Abaúj m. 1716/14. 48.1719: Fuzeri regi Gazdák, Kopcsa Mihálly meg holt, Kopcsa István el, Kocsis András, Dobos János, Német György, Szaniszló. OL. KL. Lad. 22. No. 81. 49. OL. Arch. Regn. DD. 1. 50. OL. KL. Lad. 21. No. 165. 51. OL. Arch. Regn. DD. 1. 52. Gr. Károlyi László (ÉBLE) i. m. 256. 53. OL. KL. 1763. évi összeírás. Lad. 22. No. 173. 54. OL. Regesta Decimarum. Abaúj m. E. 159. 1673/3. 55. OL. U. et C. 56/8. 56. OL. KL. Lad. 22. No. 173. 57. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Bpest 1920. Ez az összeírás sem Hollóházát, sem Hutákat nem említi. 58. Csíkvári Antal (szerk), Abaúj-Torna vármegye 187. Bp. 1939.

Next

/
Oldalképek
Tartalom