Fehér György szerk.: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1995-1997 (Budapest, 1998)

PRISZTER SZANISZLÓ: Természettudományi ismeretterjesztés a millenniumi kiállításon

Természettudományi ismeretterjesztés a millenniumi kiállításon PRISZTER SZANISZLÓ Kevesen tudnak róla, hogy az 1896. évi ezredéves kiállításon a magvar muzeológia is megjelent, bár csak szerény keretek között. Amint azt az akkor már több mint fél évszázada mű­ködő Természettudományi Társulat központi folyóiratának egyik cikke tanúsítja, a millenniumi ünnepségek keretén belül rendezett nagyszámú kiállítás egyikén, a Közművelődési pavilonban a Társulat bemutatta a magyar állat- és növényvilág számos kiemelkedő képviselőjét, továbbá a Társulatnak a közművelődést elősegítő folyóiratait és kiadványait is. A millenniumnak szinte át­tekinthetetlen számú rendezvénye volt (bemutatók, különféle kiállítások stb.), melyek anyagát később 8 vaskos kötetben közre is adták (Matlekovits Sándor szerkesztésében: Magyarország az ezredik évben. Budapest, 1897-98.; mintegy 6500 oldalon). Az említettek között szinte teljesen elsikkadt (és úgyszólván feledésbe is merült) a bio­lógiai ismeretterjesztésnek az első, országos megnyilvánulása, melyről a Természettudomá­nyi Közlöny egyik számában (28. kötet, 1896. 293-341.) találunk egy félszáz oldalas ismer­tetést, „Társulatunk kiállítása" címen. A közleményből kiderült, hogy a Társulat még 1895 áprilisában indítványozta egy természettudományi tárgyú, Magyarország állat-, növény- és ás­ványvilága nevezetesebb képviselőit bemutató kiállítás megrendezését. Erre azonban időbeli és anyagi hiányosságok miatt nem kerülhetett sor. Az ásványtani kiállításról teljesen le kellett mondani, viszont sikerült meggyőzni a loáliítás rendezőit arról, hogy a Társulat - saját mun­katársainak közreműködésével - a hazai állat- és növényvilág főbb képviselőit bemutathas­sa. Ezzel a Társulat kettős céljának (a magyar természettudományok szakmai művelésének, valamint azok népszerűsítésének) egyikét: az ismeretterjesztés muzeológiai vonatkozását si­került elérni. A millenniumi kiállítás Közművelődési pavilonjában helyet kapott „biológiai csoportok" közül az állatvilágot a neves ornitológus: Madarász Gyula (1858-1931), a növényvilágot pedig a századvég kiemelkedő botanikusa: Borbás Vince (1844-1905) munkája nyomán mutatták be. A millenniumi kiállításokat 13 alkalommal is felkereső Ferenc József király ötödik látogatása alkalmából (1896. jún. 16.) a Társulat kiállításait is megtekintette, és arról igen elismerően nyilatkozott. Bizonyítéka ennek a legfelsőbb helyről juttatott kimagasló dicséret, díszoklevél for­májában. Minthogy a millenniumi kiállításnak erről a természettudományi rendezvényéről akkori­ban ismertetőt nyilván nem adtak ki (fényképükről sincs tudomásunk), és az elmúlt évszázad ezt az értékes bemutatót - méltatlanul - szinte teljesen elfeledte, indokoltnak tűnik, hogy a fennmaradt cikk nyomán röviden összefoglaljuk és mai nómenklatúrával ellássuk az ott bemu­tatott szemléltető anyagot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom