Takács Imre szerk.: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1978-1980 (Budapest, 1981)

Für Lajos: A kertkultúrás tanyarendszer kezdetei (1790-1848)

Amikor 1806-ban az előbb említett összeszámlálások egyikét hajtották végre, a ne­mes tanács által kiküldött deputáció jelentésében pontos és részletes képet rajzolt mind­ezekről. Az összeírást — fogalmazták meg a korábbi és későbbi akciók indítékait — az tette szükségessé, hogy a szőlőbeli lakosok „több rendbeli kemény parantsolatok és Ren­delések ellen mind a Szomszédgyaiknak, mind pedig és leginkább a Köz Jónak szemben tűnő tetemes kárára a Szőllőkben lakni meg nem szűnnek". Úgy annyira, hogy számuk folytonosan szaporodva — írták — Jelenleg 157 különféle famüiákra és ugyan annyi lakó Házakra nevekedett". De kik hát a „közjó" megátalkodott ellenségei? A szóban forgó 157 farmliát illetősé­gük, vagyis: aszerint, hogy helybeliek vagy máshonnan elszármazók voltak-e, osztották két nagyobb csoportba. Társadalmilag azonban az idegenből származó 26 család semmi­ben sem különbözött a Kecskemétről kiköltözőktől. A helybelieket, akik egyébként is a szőlőkben lakók nagy hányadát adták, a következő kategóriákba sorolták: 1. Akiknek a városbeli házuk leégett, s megmaradó házhelyüket ugyanakkor az utcák bővítésére kellett átadniok, illetőleg telkeik a „sűrűséget regulázó deputatio által betsű mellett eladattak" a szomszédoknak, azaz: így is, úgy is lakótelkük eladására kényszerűitek; 2. Akiknek a városbeli házuk megvan ugyan, de azt osztályegyezségből eredő terheik vagy egyéb adós­ságaik törlesztése céljából eladták, s a „szőllőkbe lakni kiköltözködtek"; 3. Akik leégett házaik után a várostól kárpótlásul kapott házhelyeiket (ha ti. a sajátját az utcák bővíté­sére, vagy a szomszédoknak kellett átadnia), esetleg az épségben lévő házaikat „nyereség végett eladván, lakóházaikat a Szőllőkbe vették"; 4. Akiknek , Jiázaik soha nem lévén, az örökösödés útján rájuk szállott Szőllőkbe vonták magokat"; 5. ,,Kik másoknál mint foga­dott kapás szolgálván, egész házi családgyaikkal azoknak Szöllejükbe álhatatosan laknak"; 6. Végül olyanok, akik „szolgálattyaik által szerzett 50 vagy 60 f(orin)tokon egy darabka parlag szőllőt vettek, és tsak hogy a Köz Terheket el mellőzhessék, oda kint laknak, az Üyenek a legnagyobb számmal találtatnak". Minthogy az idegenből származó 26 családnak háza a városban soha nem volt, ezért besorolni őket a helybeliek három utolsó kategóriájába lehetett. Eltérés csupán atekintet­ben volt közöttük, hogy az idegenek szőlőbeli örökséghez csak közvetetten juthattak; azaz olyanok lehettek, akik „minden engedelem nélkül ide bé csúszván", szőlőbeli fun­dust öröklő „ide való Leányt" vettek feleségül. Az idegenből származottak zöme azonban szintén azok közül került ki, ,Jrik hosszas szolgálattyaik, úgy mint Béreskedések, Juhász­kodások után egy kevés pénzt szerezvén, azon egy darabka szőllőt vettek". 67 A szőlőkben maguknak menedéket vagy éppen biztosabb holnapokat kereső szegé­nyeket, érdemes hát közelebbről is szemügyre vennünk. Átsorolva az idegeneket is a hely­beliek megfelelő kategóriáiba, a 157 familia megoszlása 1806-ban a következő volt: Kategóriák: I. II. III. IV. V. VI. összes Családok száma 5 17 17 37 17 63 157 A kintlakók %-a 3,18 10,83 10,83 23,57 10,83 40,13 100,0 67. Uo. Kecskemét város Közig. ir. VII. fasc. 3. sz. n. 1806.

Next

/
Oldalképek
Tartalom