Patay Pál: Harangöntés Magyarországon (Öntödei múzeumi füzetek 15., 2005)

RANCZ LAJOS Haranghangok modellezése Kivonat A dolgozat harang hangjának digitális szintézisével foglalkozik. Bemutatja a haranghang modellezési lehetőségeket irodalmi adatok és saját mérési eredmé­nyek alapján, és hatékony, rezonátoros rendszert javasol a gyakorlati megvalósí­tásra. A szintézismódszert MATLAB kör­nyezetben és ADSP 21061 lebegőpontos jelfeldolgozó processzoron is megvalósí­tottam. Zenei hang szintetizálására két alapve­tő módszer létezik. Az első a hangot mint jelet próbálja modellezni, míg a második - az ún. fizikai szintézis - a hangkeltés mechanizmusát követi. A jelmodell ala­pú szintézisek megvalósítása egyszerű, míg a fizikai szintézisek hangja élethűbb, azonban számítási igényük jóval na­gyobb. A dolgozat első részében bemutatom az alapvető szintézis technikákat, össze­foglalom jellemzőiket. Kiemelten foglal­kozom a fizikai szintézis két típusával - a modális szintézissel és a waveguide-dal ­melyek a haranghang szintetizálására al­kalmasak lehetnek. A dolgozat következő részében bemu­tatom a harang alapvető fizikai jellemző­it, kitérek a harang rezgési módusaira, hangolására és a megütés kérdéseire. Foglalkozom a harang hangjában nagy fontosságot játszó lebegéssel. A dolgozat utolsó részében javaslatot teszek egy szintézistechnikára, mellyel jó minőséggel lehet haranghangot szinteti­zálni. Bemutatom ezen ún. pszeudo-fizi­kai szintézis elvét, a szintézishez szüksé­ges paraméterek meghatározásának módját. Bemutatok egy jel és egy fizikai alapú gerjesztés modellt, végül ismertetem a valós idejű DSP megvalósítás elvét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom